<<
>>

Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління

Заохочення як метод державного управління.
Стимулювання як метод державного управління. _м Поняття дозвільної системи. Поняття і стадії дозвільного провадження.
Адміністративно-правові методи — це способи та прийоми безпосереднього і цілеспрямованого впливу органів державного управління (посадових осіб) на підпорядковані їм об'єкти управління.
Методи досить різноманітні, однак вони мають загальні риси, а саме: •••• способи впливу органів державного управління на підпорядко-:н вані їм об'єкти управління;
вираження державного публічного інтересу; '••' засоби досягнення мети;
' способи організації, прийоми здійснення функцій, що виника-<а ють в процесі спільної діяльності; •?і способи реалізації компетенції.
В юридичній науці виділяють такі види адміністративно-правових методів, як: переконання, заохочення, примусу; прямого і непрямого впливу; нагляду, регулювання, керівництва та ін.
Переконання — це один із основних адміністративно-правових методів, який проявляється в різних роз'яснювальних, виховних, організаційних заходах для формування волі підвладного. Способами такого методу є навчання, пропаганда, роз'яснення, обмін досвідом та ін.
Примус як адміністративно-правовий метод (див. тему 9).
Заохочення — це такий спосіб впливу, який через інтереси, свідомість направляє волю людей на здійснення корисних, з точки зору суб'єкту управління, справ. Правовою основою застосування даного методу є Указ Президента "Питання Комісії по державних нагородах України при Президентові України", "Про заснування відзнаки Президента України "Іменна вогнепальна зброя" та ін. Даний метод характеризується такими ознаками, як: — фактичною підставою для нього є заслуга, діяння, яке позитивно
оцінюється суб'єктами влади;
35
— воно пов язане з оцінкою уже здійснених дій;
— воно персоніфіковано, застосовується у відношенні окремих інди
відуальних або колективних суб'єктів;
— воно проявляється у моральному схвалені, наділенні правами,
пільгами, матеріальними цінностями та іншими благами.
Метод прямого впливу характеризується наступними ознаками:
— прямий вплив на волю;
— директивність, наказовий характер;
— однозначність команди, яка, як правило, не дає виконавцям мож
ливості вибору варіанту поведінки;
— наявність великого адміністративного апарату, контролюючого
виконання команди і наділеного повноваженнями застосовува
ти примусові заходи за невиконання.
Для методу непрямого впливу характерно:
— вплив на волю здійснюється через створення ситуації, яка заці
кавлює в необхідній поведінці через інтереси, запити виконавця;
— у виконавця є право вибору відповідного варіанту поведінки;
— нормами права передбачається діючий механізм стимулювання
(одержання прибутку, пільги та ін.).
Дозвільна система — це урегульована нормами права сукупність суспільних відносин суб'єктів державного управління з громадянами і організаціями з приводу видачі дозволу на зайняття певними видами діяльності з наступним наглядом за дотриманням правил і умов здійснення дозвільної діяльності. Вона включає в себе чотири основних елементи:
1) наявність відносної заборони (займатися певною діяльністю
можна тільки при наявності дозволу на це);
2) діяльність щодо видачі дозволу, здійснювана суб'єктами дер
жавного управління у відношенні громадян, організацій організа
ційно їм не підвладних (ліцензій, прав на управління транспорт
ним засобом, допуск до державної таємниці та ін.);
3) нагляд за дотриманням правил і умов особами, що одержали
дозвіл на певну діяльність;
4) застосування примусових заходів щодо припинення порушення
правил, умов здійснення діяльності і притягнення винного до відпо
відальності.
Правову основу здійснення дозвільної системи визначають закони та підзаконні нормативні акти (див. закони: "Про підприєм-
36
ництво", "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні"; укази Президента: "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій", "Про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності", "Про запровадження єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва", "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності"; постанову КМУ "Про затвердження Положення про дозвільну систему України" та ін. (див. рекомендовану літературу).
Важливою складовою дозвільної системи є дозвільне провадження, яке включає в себе наступні стадії: я 1) порушення дозвільної справи;
2) прийняття рішення;
3) виконання рішення;
4) нагляд за дотриманням особами, які одержали дозвіл, вста
новлених правил та умов;
5) атестація, акредитація дозвільної діяльності;
6) переоформлення, продовження дозволу;
7) застосування заходів примусу за допущення порушень пра
вил і умов.
Слід мати на увазі, що останні три стадії є факультативними.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління:

 1. Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
 2. 5. Адміністративний договір як форма державного управління.
 3. Тема 6. Форми державного управління
 4. Тема 8. Адміністративно-правові режими
 5. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
 6. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
 7. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
 8. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
 9. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
 10. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
 11. Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення
 12. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
 13. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 14. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
 15. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
 16. Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
 17. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
 18. Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -