<<
>>

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами

Правові засади управління внутрішніми справами. Система органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами.

Служби в органах внутрішніх справ.

Державний пожежний нагляд.

Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.

Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ.

Управлінські послуги, що надаються органами внутрішніх справ.

Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку та громадської безпеки.

Вивчення даної теми слід розпочати з уяснення того, що на органи внутрішніх справ покладаються такі основні завдання, як: гарантування особистої безпеки громадян; захист їх прав і свобод; забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку; попередження, припинення злочинів та інших правопорушень; забезпечення дорожнього руху; накладення адміністративних стягнень; гарантування пожежної безпеки та ін.

Важливе значення має розмежування термінів "громадський порядок" та "громадська безпека".

В адміністративній науці зазначається, що громадський порядок — це певна система відносин, належний порядок, що склався у суспільстві, який відповідає інтересам держави і всіх її громадян, а громадська безпека — це система відносин, яка складається у процесі запобігання та усунення загрози життю, здоров'ю та їх майну.

Правовими засадами діяльності і управління органами внутрішніх справ є Конституція України, закони: "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про дорожній рух", "Про пожежну безпеку", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", "Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду", "Про органи і служби у

71

справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх", "Про боротьбу з корупцією", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про внутрішні війська МВС України", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", укази Президента: "Про Національну програму боротьби з корупцією", "Про вдосконалення координаційної діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", постанови КМУ: "Про затвердження Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС України", "Про державну службу охорони при МВС", "Про затвердження Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС України", "Про затвердження типових положень про службу у справах неповнолітніх", "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування" та ін.

Управління внутрішніми справами здійснюють: Президент України, КМУ, МВС України та його органи на місцях.

МВС України є центральним органом виконавчої влади, повноваження якого визначені в Положенні про Міністерство внутрішніх справ України.

Слід звернути увагу на міліцію, як складову МВС України, яка є державним озброєнним органом виконавчої влади, який захищає життя і здоров'я, права і свободи громадян, власність, інтереси суспільства і держави. Вона виконує адміністративну, оперативно-роз-шукову, кримінально-процесуальну, профілактичну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції (див.

закони "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" та ін.).

Служба в органах внутрішніх справ є державною службою, яка характеризується цілим рядом особливостей. При вивченні даного питання слід звернутися до Закону "Про міліцію" і Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України.

Важливе значення для забезпечення громадської безпеки та громадського порядку має належне нормативне регулювання питання про застосування, придбання, зберігання спеціальних засобів та вог-

72

непальної зброї. При вивченні даного питання слід звернутися до таких нормативних актів, як:

— розпорядження Президента "Про запобіжні заходи щодо корис

тування мисливською і службово-штатною зброєю та газовими

пістолетами і револьверами",

— постанови КМУ: "Про затвердження Правил застосування спеці

альних засобів при охороні громадського порядку в Українській

РСР", "Про затвердження Положення про застосування вогне

пальної зброї", "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, об

ліку і застосування спеціальних засобів самоборони, зарядже

них речовинами сльозоточивої та дратівної дії";

— Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, об

ліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів

до неї та вибухових матеріалів;

— Інструкція про порядок приймання, зберігання, обліку, знищен

ня чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї

та боєприпасів до неї;

— Умови і правила здійснення підприємницької діяльності по ви

робництву, ремонту і реалізації спортивної, мисливської вогне

пальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, виго

товлення і реалізації спеціальних засобів, заряджених речови-

, нами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони й засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів, утворення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів і штемпельно-граверних майстерень, виготовленню печаток і штампів;

— Інструкція про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною

зброєю;

— Положення про порядок видачі народним депутатам України

та окремим посадовим особам апарату Верховної Ради Украї

ни у тимчасове користування вогнепальної зброї, її обліку і збе

рігання;

— Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та

застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних

засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохо

ронних органів, а також особами, що беруть участь у криміналь

ному судочинстві;

73

— Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів та ін. (див. рекомедовану літературу). Необхідно звернути увагу на новизну у діяльності органів внутрішніх справ, зокрема, надання ними юридичним і фізичним особам управлінських послуг (див. постанови КМУ "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ", "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС").

При вивченні питання про адміністративну відповідальність за проступки, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, необхідно мати на увазі, що суб'єктами таких порушень можуть бути як індивідуальні суб'єкти (див. статті 173-184/2 КпАП України), так і колективні суб'єкти (див. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів Державного пожежного нагляду" та ін).

При вивченні даного питання слід звернутися до навчально-методичного посібника С. Д. Подлінєва "Організація управління в адміністративно-політичній сфері України".

74

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами:

 1. Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
 2. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
 3. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
 4. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
 5. Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною
 6. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
 7. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
 8. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
 9. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
 10. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 11. Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення
 12. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
 13. Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
 14. 7. Адміністративно –правове забезпечення митної справи.
 15. Тема 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -