<<
>>

Тема 6. Форми державного управління

Поняття і види форм державного управління.
Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління.
Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору.
При вивченні данної теми необхідно мати на увазі, що форма державного управління — це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реалізації поставлених перед ними завдань. Студентам слід зосередити свою увагу на видах форм державного управління і мати на увазі, що загально прийнятої класифікації форм управлінської діяльності немає.
В юридичній літературі прийнято розрізняти такі форми, як:
видання нормативних актів управління;
видання індивідальних актів управління;
проведення організаційних заходів;
здійснення матеріально-технічних операцій.
Форми державного управління можна класифікувати на правові (які тягнуть за собою певні юридичні наслідки) і неправові (які не зумовлюють настання юридичних наслідків). У правовій формі управління виділяють:
прийняття правових актів управління;
укладення договорів;
здійснення інших юридичне значимих дій.
До неправової форми управління відносяться проведення організаційних заходів і здійснення матеріально-технічних операцій.
Акт державного управління являє собою підзаконний, офіційний юридичний документ, прийнятий суб'єктом державного управління, оформлений у відповідності до норм права, який передбачає
32
одностороннє владне волевиявлення і тягне за собою певні юридичні наслідки.
Важливе значення для уяснення сутності актів державного управління має ї'х класифікація на види, а саме:
а) за юридичним змістом: нормативні і індивідуальні;
б) за суб'єктами: акти органів виконавчої влади; акти громадсь
ких організацій, яким делеговані державою владні повноваження;
в) за формою: письмові, усні, конклюдентні;
г) від порядку прийняття: колегіальні ( постанови КМУ та ін.) і
єдиноначальні (укази Президента України та ін.);
д) від об'єкту управління: рішення щодо охорони здоров'я, освіти,
оборони, агропромислового комплексу, національної безпеки та ін.
При вивченні даного питання слід звернути увагу на умови ефективності актів державного управління: їх якості, організації виконання, стабільності обстановки, кваліфікації кадрів та ін. Основними вимогами ефективності є доцільність (тобто, їх корисність для публічних інтересів) та законність. Остання обумовлюється: а) наявністю компетенції у суб'єкта управління; б) його відповідністю закону по суті; в) відповідністю меті закону; г) його прийняттям у передбачений законом строк; д) дотриманням процесуальних правил видання акту.
Акти державного управління, які не відповідають вимогам, що висуваються до них, признаються дефектними: нікчемними або заперечними. Нікчемні акти — це незаконні акти, які не породжують ніяких правових наслідків. Заперечні акти мають певні недоліки, які не позбавляють їх законної сили, але вони можуть бути оскаржені зацікавленими особами у встановленому порядку.
Адміністративний договір — це один із видів публічно-правових договорів. Він являє собою засновану на підставі норм адміністративного права і добровільної згоди волі двох або більше суб'єктів адміністративного права, один із яких завжди виступає суб'єктом державної волі, угоду, яка започатковує, змінює і припиняє взаємні права і обов'язки його учасників.
Необхідно звернути увагу на класифікацію адміністративних договорів, а саме: дво- і багатосторонніх; типових і консенсуальних, попередніх і основних. Крім наведених виділяють й такі:
а) за предметним критерієм:
33
— договори про компетенцію, зокрема про розмежування або деле
гування повноважень і предметів відання (див. закони "Про орга
ни місцевого самоврядування в Україні", "Про місцеві державні
адміністрації" та ін.);
— договори у сфері управління державною власністю;
— договори, що забезпечують державні потреби (державні контрак
ти);
— договори з військовослужбовцями, студентами;
— фінансові та податкові угоди;
— договори про взаємодію, співпрацю;
— концесії, інвестиційні угоди;
— договори про надання деяких платних послуг приватним осо
бам (див. постанови КМУ "Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися державними архівними устано
вами", "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інфор
маційними підрозділами органів внутрішніх справ", "Про зат
вердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
підрозділами Державної пожежної охорони МВС" ) та ін.;
б) за змістом: чисто організаційні і змішані (організаційні питання пов'язані з трудовими, майновими); чисто адміністративні і комбіновані (разом з адміністративними правовідносинами регулювати трудові, цивільні та ін.).
Важливо уяснити функції адміністративного договору, зокрема:
— структурно-організаційну;
— соціального компромісу;
— забезпечувальну;
— орієнтаційно-стимулюючу;
— демократизації виконавчої влади;
— виховну;
— охоронну.
34
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме Тема 6. Форми державного управління:

 1. 103.Форми державного управління.
 2. Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління
 3. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
 4. Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб
 5. 29. Державне управління.
 6. 61. Управління державним боргом
 7. Поняття державного управління та його принципи
 8. 102.Урядові органи державного управління
 9. Управління державним та комунальним майном.
 10. 5. Адміністративний договір як форма державного управління.
 11. § 6. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки
 12. 16. Види і форми державного кредиту та їх розвиток.
 13. § 1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
 14. Акти управління в системі державно-правових актів
 15. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
 16. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
 17. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
 18. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -