<<
>>

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю

Поняття і правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю.

Система органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження.

Особливості проходження дипломатичної, консульської служби. Адміністративно-правове регулювання в'ізду в Україну і виїзду з України.

Вивчення даної теми студентам слід розпочати зі статті 18 Конституції України, яка закріпила, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Правовими засадами управління зовнішньополітичною діяльністю є Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, Конституція України, Основні напрямки зовнішньої політики України, закони, Положення про Міністерство закордонних справ України, Положення про дипломатичне представництво України за кордоном, Консульський статут України та ін.

Верховна Рада України визначає засади зовнішньої політики України, а саме:

— держава здійснює відкриту зовнішню політику, прагне до співро

бітництва з усіма зацікавленими партнерами, уникаючи залеж

ності від окремих держав чи груп держав;

— держава розбудовує свої двосторонні та багатосторонні відноси

ни з іншими державами та міжнародними організаціями на ос

нові принципів добровільності, взаємоповаги, рівноправності, взає-

мовигоди, невтручання у внутрішні справи;

— держава не є ворогом жодної держави, засуджує війну як зна

ряддя національної політики та ін.

(див. Основні напрямки зов

нішньої політики України).

77

Конституція України (стаття 102) закріпила, що Президент України виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України. Його повноваження як глави держави у відносинах з іншими державами передбачені в статті 106 Конституції України.

КМУ як вищий орган державної виконавчої влади забезпечує реалізацію зовнішньої політики.

Важлива роль відводиться Міністерству закордонних справ України — центральному органу виконавчої влади, яке безпосередньо забезпечує проведення зовнішньої політики України і здійснює координацію діяльності всіх учасників зовнішньополітичних зв'язків.

Головними завданнями Міністерства закордонних справ є:

— участь у забезпеченні національних інтересів і безпеки України

шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітницт

ва з членами міжнародного співтовариства;

— сприяння забезпеченню стабільності міжнародного становища

України, піднесенню її міжнародного авторитету, поширенню у

світі образу України як надійного і передбачуваного партнера;

— створення сприятливих зовнішніх умов для зміцнення незалеж

ності, державного суверенітету, економічної самостійності та збе

реження територіальної цілісності України;

— забезпечення відповідно до наданих повноважень цілісності та

узгодженості зовнішньополітичного курсу України та ін. (див.

Положення про Міністерство закордонних справ України, Поло

ження про дипломатичну службу в Україні).

МЗС здійснює свої повноваження через дипломатичні представництва України за кордоном (див. Положення про дипломатичне представництво України за кордоном), консульські установи України за кордоном (див. Консульський статут України), представництва України при міжнародних організаціях, представництва МЗС України на території України.

Дипломатична та консульська служба є особливим видом державної служби (див. Положення про Міністерство закордонних справ України, Положення про дипломатичне представництво України за кордоном, Консульський статут України).

Основними правовими актами, які регулюють питання в'їзду в Україну та виїзду з України є закони "Про порядок виїзду з України

78

та в'їзду в Україну громадян України", "Про правовий статус іноземців", "Про біженців", постанови КМУ "Про затвердження Правил оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасвоої затримки та вилучення", "Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну", "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію", "Про затведження Положення про посвідчення біженця" та ін.

При вивченні даного питання слід звернутися до навчально-методичного посібника С. Д. Подлінєва "Організація управління в адміністративно-політичній сфері України".

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю:

 1. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
 2. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
 3. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
 4. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
 5. Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною
 6. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
 7. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
 8. Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
 9. Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення
 10. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
 11. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 12. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
 13. Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -