<<
>>

5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)

1. Адміністративне право в системі права України.

2. Поняття, риси і завдання адміністративного права.

3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умо

вах правової реформи.

4.

Метод адміністративного права та його розвиток у контексті

реформи адміністративного права.

5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститу

ти адміністративного права.

6. Джерела адіністративного права України та їхня характерис

тика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративно

го права.

7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості

°* структури.

8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук

раїні.

9. Основні напрямки реформи адміністративного права в Україні.

10. Дія адміністративної норми в часі, в просторі та за колом осіб.

V Порядок дії в Україні законодавства СРСР і міжнародних дого

їв- ворів.

11. Поняття, види та основні тенденції систематизації адміністра

тивного законодавства.

12. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин.

13. Поняття, риси та рівні державного управління.

14. Функції державного управління: поняття, види та їхня харак

теристика.

15. Принципи державного управління: поняття, види та їхня ха

рактеристика.

16. Понятя та види методів державного управління.

17. Поняття, ознаки та види актів державного управління. Вимоги,

що висуваються до актів дежавного управління.

(^18.)Поняття та види методів державного управління.

115

19. Поняття і види суб'єктів адміністративного права, їхня загаль

на характеристика. Обставини, що впливають на коло суб'єктів

адміністративного права.

20. Адміністративно-правовий статус громадян України.

21. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадян

ства і біженців.

22.

Центральні органи державної виконавчої влади як суб'єкти

адміністративного права.

23. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміні

стративного права.

24. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самовряду

вання.

25. Підприємства, установи, організації як суб'єкти адміністратив

ного права.

26. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.

27. Правові засади державної служби. Основні напрямки реформу

вання законодавства про державну службу.

28. Поняття, ознаки і види державної служби.

29. Поняття і види державних службовців, їхні обов'язки і пра

ва.

30. Право громадян на державну службу та механізм його реалі

зації.

31. Поняття та риси адміністративної відповідальності. Реформу

вання інституту адміністративної відповідальності.

32. Підстави адміністративної відповідальності та їхня характерис

тика.

33. Ознаки та склад адміністративного проступку.

34. Колективні суб'єкти (юридичні особи) як суб'єкти адміністра

тивної відповідальності.

35. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

36. Поняття та особливості адміністративного примусу. Співвідно

шення адміністративного примусу і примусу, передбаченого нор

мами адміністративного права.

37. Характеристика заходів адміністративного попередження.

38. Характеристика заходів адміністративного припинення.

39. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика.

40. Порядок накладення адміністративних стягнень.

116

41. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність, та

їхня характеристика.

—" 42. Характеристика заходів адміністративно-процесуального забез-

ад. печення.

43. Поняття, структура та завдання адміністративного процесу. /7/44. Стадії адміністративного процессу та їхня характеристика. 45. Адміністративно-процесуальні норми: поняття та види. Систематизація адміністративно-процесуальних норм.

/^ 46. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки.

47. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження

у справах про адміністративні проступки.

48. Докази в адміністративному процесі: поняття, види та характе

ристика.

49. Поняття та предмет доказування у провадженні в справах про

адміністративні проступки.

50. Обставини, що включають провадження в справах про адмініст

ративні проступки.

51. Строки у провадженні в справах про адміністративні проступ

ки.

52. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок.

Випадки, коли протокол про адміністративні проступки не скла

дається.

53. Зміст постанов у справах про адміністративні проступки та їхні

види.

54. Протоколи у справах про адміністративні проступки, види та

зміст.

55. Методика проведення і процесуальне оформлення особистого

догляду та догляду речей.

56. Методика проведення і процесуальне оформлення вилучення

документів та предметів.

57. Способи забезпечення законності та дисципліни у державному

управлінні та їхня характеристика.

58. Поняття, сутність та види державного контролю. Відмінність

контролю від нагляду.

59. Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність

адміністративного нагляду від прокурорського нагляду.

117

г

60. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дис

ципліни у державному управлінні.

61. Право громадян на звернення та механізм його реалізації.

62. Поняття та види звернень громадян Провадження по розгляду

звернень громадян.

63. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до

адміністративної відповідальності.

64. Провадження щодо виконання постанов про адміністративний

арешт, накладення штрафу.

65. Провадження щодо виконання постанов про конфіскацію, вип

равні роботи, позбавлення спеціальних прав.

>? 66. Правові засади управління економічною сферою. і 67. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по

управлінню економічною сферою та їхні повноваження.

1 68. Організаційно-правові засади управління використанням і охо-

І роною природних ресурсів.

! 69. Організаційно-правові засади управління митною справою.

70. Організаційно-правові засади управління фінансами і кредиту-

| ванням.

71. Організаційно-правові засади управління агропромисловим

комплексом.

72. Організаційно-правові засади управління транспортом.

73. Організаційно-правові засади управління підприємницькою

діяльністю.

74. Організаційно-правові засади обмеження монополізму та недо

пущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяль

ності.

75. Правові засади управління соціально-культурною сферою.

76. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по

управлінню соціально-культурною сферою та їхні повноважен

ня.

77. Організаційно-правові засади управління освітою.

..78. Організаційно-правові засади управління наукою.

79. Організаційно-правові засади управління охороною здоров'я

населення.

80. Організаційно-правові засади управління культурою та мистец

твом.

79.

118

87

88 89

90

91. 92.

Організаційно-правові засади управління засобами масової інформації.

Організаційно-правові засади управління телебаченням і радіомовленням.

Організаційно-правові засади управління фізичною культурою і спортом.

Організаційно-правові засади управління у сфері соціального захисту неселення.

Правові засади управління адміністративно-політичною сферою. Система центральних і місцевих оганів виконавчої влади по управлінню адміністративно-політичною сферою та їхні повноваження.

Організаційно-правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю.

Організаційно-правові засади управління обороною. Організаційно-правові засади управління національною безпекою.

Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами.

Організаційно-правові засади управління юстицією. Організаційно-правові засади управління закородонними справами.

94. 95. 96

їаоійно-правовї зйсади управління державною безпекою.'' Організаційно-правові засади управління державною службою. Організаційно-правові засади охорони державного кордону. Організаційно-правові засади охорони громадського порядку і громадської безпеки.

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту):

 1. Питання для самоконтролю
 2. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 3. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
 5. 10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*
 6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
 7. Проблема Исследование для себя и для всех, для науки и для практики.
 8. Вопросы и задания для самоконтроля
 9. Вопросы и задания для самоконтроля
 10. Вопросы и задания для самоконтроля
 11. Вопросы и задания для самоконтроля
 12. Вопросы и задания для самоконтроля
 13. Вопросы и задания для самоконтроля
 14. Вопросы и задания для самоконтроля
 15. Вопросы и задания для самоконтроля
 16. Вопросы и задания для самоконтроля
 17. Вопросы и задания для самоконтроля
 18. Вопросы и задания для самоконтроля
 19. Вопросы и задания для самоконтроля
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -