<<
>>

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Завдання курсової роботи

Курсова робота з адміністративного права — це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного права, вміння і навиків працювати з літературою (спецільною і нормативно-правовими актами), самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції.

Кращі курсові роботи можуть бути рекомендовані для участі в конкурсах наукових студентських робіт.

Курсову роботу з адміністративного права виконують:

— студенти денної форми навчання другого курсу факультету

державного управління і міжнародно-правових відносин (спеціалі

зації "Правове забезпечення управлінської діяльності");

— студенти другого курсу очно-заочної форми навчання (згідно

зі списком);

— студенти третього курсу заочної форми навчання, третього

курсу післядипломної форми навчання (згідно зі списком).

2. Етапи підготовки курсової роботи

Підготовка курсової роботи включає в себе наступні етапи:

1.

Вибір теми та її реєстрація на кафедрі адміністративного та

фінансового права.

2. Підбір, вивчення спеціальної літератури та нормативно-пра

вових актів.

3. Складання плану курсової роботи.

4. Викладення матеріалу,

5. Оформлення курсової роботи.

6. Захист курсової роботи.

120

2.1. Вибір теми та її реєстрація на кафедрі

Теми курсових робіт з адміністративного права щорічно оновлюються і затверджуються на засіданні кафедри. Студентам надається право вибору теми курсової роботи, запропонованої кафедрою, або ж пропозиції своєї теми з відповідним обгрунтуванням. Тільки за наявності згоди наукового керівника студент має право працювати над запропонованою ним темою. При виборі теми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та ін.

Обрана студентом тема курсової роботи реєструється лаборантом кафедри у відповідному журналі.

Після реєстрації теми курсової роботи студент не має права самостійно її міняти. Кафедрою призначається науковий керівник курсової роботи.

2.2. Підбір, вивчення спеціальної літератури

та нормативно-правових актів

Підбір, вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів є важливою складовою виконання курсової роботи. Практично, від якості та добросовісності виконання даного етапу багато в чому залежить якість самої курсової роботи.

Інформацію про літературу стосовно вибраної теми курсової роботи, в першу чергу, можна одержати на кафедрі адміністративного та фінансового права (див. рекомендовану літературу з курсу "Адміністративне право України"). Крім цього, необхідно опрацювати такі журнали, як "Право України", "Государство и право", "Юридический вестник", "Митна справа", збірки наукових праць "Актуальні проблеми держави і права", "Актуальні проблеми політики" та ін.

Як майбутнім юристам, студентам слід серйозну увагу приділити підбору і вивченню нормативно-правових актів, які публікуються в таких офіційних виданнях, як: Офіційний вісник України, Відомості Верховної Ради України, Закони України, Укази Президента України, Вісник Конституційного Суду України, Вісник Верховного Суду України та ін.

121

2.3. Складання плану курсової роботи

Після ознайомлення з основними нормативно-правовими актами та спеціальною літературою за обраною темою курсової роботи студент складає план роботи, який включає в себе розділи та підрозділи. Кількість розділів та підрозділів не регламентується, однак слід мати на увазі, що недоцільно виділяти невеликі за обсягом розділи (до 5 сторінок) або підрозділи (1-3 сторінки). Як правило, курсова робота складається з 2-х розділів, кожний з яких складається з підрозділів. В окремих випадках, коли матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, розділ можна не розбивати на підрозділи.

План роботи слід погодити з науковим керівником.

При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу повторювати назву розділу.

У процесі роботи над курсовою роботою в план роботи можуть бути внесені зміни, обумовлені прийняттям нових нормативних актів, недостатністю зібраного матеріалу та іншими причинами.

2.4. Викладення матеріалу

Після підбору і вивчення зібраної літератури, визначення плану курсової роботи слід приступати до викладення матеріалу, який являє собою узагальнення та систематизацію зібраного матеріалу роботи.

Саме при викладенні матеріалу в повній мірі проявляються навики студента до самостійної роботи, його вміння систематизувати та аналізувати зібраний матеріал, робити висновки та пропозиції.

При викладенні матеріалу слід звернути увагу на:

— самостійність у підході до матеріалу, що викладається;

— правильне цитування літератури, що використовується, з обо

в'язковим посиланням на джерела;

— використання всієї рекомендованої літератури, враховуючи

можливі зміни чинного законодавства;

— написання курсової роботи за планом роботи;

— повноту розкриття змісту всіх питань теми;

— чіткість та ясність викладання;

122

— логічність та післідовність викладання;

— грамотність роботи.

Викладати матеріал у курсовій роботі рекомендується у безособовій формі висловлювання (напр., "вважаємо", "думаємо", "рахуємо" та ін.).

Матеріал при викладенні повинен бути рівномірно розприділе-ний між розділами.

При використанні цитат слід пом'ятати, що вони необхідні для підтвердження думки автора курсової роботи, або ж для висловлювання своєї думки на противагу іншій. Ними зловживати не слід.

Курсову роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису, підшитого у папку для курсових робіт або у твердій палітурці.

Курсова робота має бути підписана студентом в кінці "закінчення" перед "списком літератури".

2.5. Оформлення курсової роботи

Титульний лист оформляється згідно зі зразком (додаток 1). Після титульного листа оформляється зміст роботи, який включає в себе вступ, основну частину (розділи і підрозділи), закінчення, додатки (якщо вони є), список літератури (див. додаток 2).

Вступ є обов'язковою частиною курсової роботи, який за обсягом не повинен перевищувати трьох друкованих сторінок. В ньому обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається стисла характеристика літературного стану проблеми, вказується завдання курсової роботи.

Основна частина курсової роботи складається із розділів та підрозділів (останні можуть складатися із пунктів).

Кожний розділ починається з нової сторінки.

Закінчення є обов'язковою частиною курсової роботи, в якій викладаються найбільш важливі висновки та пропозиції, отримані автором при підготовці і написанні роботи.

Студентам слід мати на увазі, що до вступу і закінчення слід приступати після того, як повністю готова основна частина курсової роботи.

Список літератури є обов'язковою частиною курсової роботи. Він

123

оформляється на новій сторінці і джерела розміщуються у порядку наскрізної нумерації (більш детально див. нижче).

Якщо в ході написання курсової роботи студент робить схеми, графіки, таблиці, або додає до роботи зразки документів, вони повинні оформлятися в частині "додатки" після "закінчення". Додатки нумеруються у правому верхньому куті (Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3 і т.д.). В тексті курсової роботи вказується (див. Додаток 1). Одночасно робиться нумерація сторінок додатків (за загальним правилом у нижньому правому куті) і вони включаються в обсяг курсової роботи.

Курсову роботу друкують на листі білого паперу формата А4 (210x297 мм) через два міжстрокових інтервали (для друкарської машинки), півтора — для комп'ютера (шрифт — Тітез Ме^ Котап, розмір шрифту — 14). На сторінці повинно бути не більше 28-30 рядків і повинні бути витримані такі поля: ліве — ЗО мм, праве — 10 мм, верхнє і нижнє — по 20 мм.

Обсяг курсової роботи повинен складати 25-30 друкованих сторінок, включаючи титульний лист, додатки, схеми, зміст роботи. Список літератури не включається у обсяг курсової роботи. Враховуючи особливості теми курсової роботи, за погодженням з науковим керівником, можуть мати місце відступи від вказаних вимог.

Назви структурних частин курсової роботи ("зміст", "вступ", "розділ", "закінчення", "список літератури") друкуються великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, глав, підрозділів, пунктів проставляють арабськими цифрами без знаку № .

Слід мати на увазі, що першою сторінкою курсової роботи є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки.

Нумерація сторінок проставляється у нижньому правому куті без крапки в кінці.

Розділи діляться на підрозділи, а останні можуть ділитися на пункти.

Наприклад:

Розділ 2. Поняття та ознаки державної служби.

2.1. Поняття державної служби (перший підрозділ

другого розділу).

124

2.1.1. Державна служба як вид служби (перший пункт першого підрозділу другого розділу).

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні курсової роботи. Існує декілька варіантів оформлення посилань.

1. Посилання оформлюються в кінці кожної сторінки під горизонтальною лінією. Нумерація посилань на кожній сторінці починається спочатку.

Наприклад:

Підставою адміністративної відповідальності є адміністративний проступок'.

1 Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю. П. Битяка — Х.,2000. -С.15.

2. Нумерація всіх посилань з визначенням номера джерела даного посилання у списку літератури. У такому разі посилання офор-люється у квадратних дужках з указаниям сторінки. При такому способі посилання у кінці сторінки не вказуються.

Наприклад:

В адміністративній науці загальноприйнято, що ... [ 23, с.145; 56, с.45; ]. При цьому слід мати на увазі, що...

Оформлення списку літератури є важливою складовою написання курсової роботи. В список включаються тільки ті джерела, які студент вивчав при написанні курсової роботи і на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний обсяг курсової роботи не включається, але нумерація сторінок продовжується.

При оформленні списку літератури, його слід умовно розділити на дві частини: нормативні акти і спеціальну літературу (нумерація, при цьому, залишається наскрізною).

Нормативні акти розміщуються за їх юридичною силою (Конституція, закони, підзаконні нормативні акти (укази Президента, постанови КМУ і т.д.). Нормативні акти однакової юридичної сили розміщуються у хронологічному порядку.

125

Наприклад:

1.

Декларація про державний суверенітет України (16 липня

1990р.) II Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. -

Ст. 429.

2. Основи законодавства України про загальнообов'язкове дер

жавне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // Офіційний

вісник України. — 1998. — № 6. — Ст. 219.

3. Про державний кордон України: Закон України від 4 листо

пада 1991 р. II Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 2.

— Ст. 5.

4. Про затвердження Тимчасового положення про Раду націо

нальної безпеки і оборони України: Указ Президента від ЗО серпня

1996 р. Ц Уряд, кур'єр. — 1996. — 5 верес.

5. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької

діяльності: Постанова КМУ від 25 травня 1998 р. // Офіційний

вісник України. — 1998. — № 21. — Ст. 767.

6. Про затвердження Інструкції про порядок застосування

економічних та фінансових санкцій органами державного кон

тролю за цінами: наказ Міністерства економіки України від

7 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 29.

- Ст. 1117.

До спеціальної літератури відносяться монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. Дані джерела розміщуються у алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів.

Я а пр и к л а д:

1. Алехин А.П., Козлов Ю.Н., Кармолицкий АА. Администра

тивное право РФ. Учеб. — М., 1998. — 534 с.

2. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні

напрямки // Право України. — 1998. — № 1. — С. 27-32.

2.6. Захист курсової роботи

Курсова робота передається, у визначені деканом строки для реєстрації (студентами денної форми навчання — лаборанту кафедри адміністративного і фінансового права, студентами заочної, очно-заочної та післядипломної форм навчання — методисту) і на рецензування викладачу.

126

Курсова робота з рецензією викладача (в тому ж порядку) передається студентові для ознайомлення із рецензією і для підготовки до захисту. День і час захисту назначає викладач, який рецензував роботу.

В рецензії відзначається актуальність вибраної теми, позитивні риси самої роботи, а також недоліки і вказуються питання, на які необхідно звернути уваги при підготовці до захисту. Курсова робота може бути не допущена до захисту у разі, якщо:

— в роботі відсутня хоча б одна з обов'язкових структурних час

тин;

— зміст роботи не відповідає обраній темі, або викладений матеріал

не відповідає темі чи змісту роботи;

— в роботі використані нечинні нормативні акти;

— при виявленні фактів переписування матеріалу з інших джерел

без посилань (тобто плагіату);

— робота написана на тему, яка не передбачена у списку рекомен

дованих тем і не погоджена з науковим керівником роботи.

Курсова робота оцінюється: "відмінно", "добре", "задовільно",

"незадовільно".

Студент, який згідно з навчальним планом, повинен був захистити курсову роботу і не захистив її (незалежно від причин) не допускається до іспиту з адміністративного права.

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА:

  1. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  2. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -