>>

Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України

Поняття адміністративного права. Історичний аспект виникнення і розвитку адміністративного права.
Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна.
Предмет і метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного права.
Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна.
Основні напрямки реформи адміністративного права.
Адміністративне право, як і конституційне право, опосередковує функціонування публічної влади в державі, тобто воно є правом державного управління, що передбачає владний вплив держави, в особі державних органів і посадових осіб, на різноманітні суспільні відносини. Одночасно, метою адміністративного права є закріплення таких форм і напрямків діяльності зазначених органів, їх посадових осіб, які б забезпечували повсякденний демократичний режим цих відносин на основі непорушності конституційних прав і свобод людини і громадянина. Конституційна вимога щодо переходу від пануючої у минулому ідеології "домінування держави" над людиною до нової ідеології — "служіння держави" людині повинна стати основним принципом адміністративного права і пройти через весь його зміст.
Особливу увагу слід звернути на те, що при визначенні адміністративного права необхідно враховувати єдність трьох головних
11
функцій, а саме: а) управлінської (тобто регулювання управлінської діяльності); б) правореалізаційної (реалізація прав і свобод громадян); в) правозахисної (захист порушених прав і свобод громадян). Саме в межах третьої функції передбачено створення адміністративної юстиції як форми спеціалізованого судового захисту прав і свобод громадян від порушень з боку органів виконавчої влади.
Адміністративне право має давню історію. Перші адміністративні норми появилися у правових системах Стародавнього Сходу та античного Заходу (кодекс Хаммурапі, публічне право Стародавнього Риму). Як самостійна галузь права адміністративне право бере свій початок у XVIII столітті. Саме у Франції сформувалося спочатку поліцейське законодавство, потім — поліцейське право, яке переросло в "право управління" (друга половина XIX ст., Німеччина), а пізніше стало базою для розвитку адміністративного права.
Слід зазначити, що в колишньому Радянському Союзі адміністративне право двічі заборонялося як галузь права і навчальна дисципліна (1917-1921 рр., 1928-1937 рр.). У 1938 р. воно було реабілітоване за умови його розвитку тільки на марксистсько-ленінській ідеології, що передбачало неприйняття адміністративної юстиції як складової адміністративного права. Одночасно, в ході дискусії 1938-1941 рр. був визначений предмет адміністративного права — суспільні відносини у сфері державного управління, поняття і сутність якого використовується в теорії адміністративного права до цього часу.
Проведення адміністративної реформи в Україні викликало об'єктивну необхідність переосмислення предмету цієї галузі і розгляду його як:
— відносини державного управління у сфері економіки, соціально-
культурної та адміністративно-політичної діяльності;
— управлінські відносини в системі та в структурі державних
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
(включаючи відносини державної та муніципальної служби);
— управлінські відносини, що складаються в процесі внутрішньої
організації та діяльності апарату інших державних органів (апа
рату прокуратури, апарату судів, Секретаріату Верховної Ради
України, Адміністрації Президента України тощо), а також в
адміністраціях державних підприємств, установ, організацій;
— управлінські відносини, пов'язані із реалізацією функцій та пов-
12
новажень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та іншим недержавним інстанціям;
— відносини у зв'язку із забезпеченням органами виконавчої вла
ди та місцевого самоврядування реалізації та захисту прав і сво
бод громадян, а також надання їм різноманітних управлінських
послуг;
— відносини у зв'язку з організацією та діяльністю адміністратив
них судів (тобто у сфері адміністративної юстиції);
— відносини у зв'язку із застосуванням заходів адміністративної
відповідальності фізичних та юридичних осіб.
При вивченні методу адміністративного права слід звернути увагу на те, що в ньому використовуються як загальні методи правового регулювання: імперативний і диспозитивний, які реалізуються шляхом: а) використання приписів, б) встановлення заборон, в) надання дозволів; так і спеціальні, притаманні тільки цій галузі: субординації, координації, реординації, адміністративного договору, реєстрації, стимулювання, інвестицій та ін.
У розв'язанні завдань адміністративної реформи вирішальну роль має зіграти адміністративне право, оскільки воно органічно пов'язане з виконавчою владою, являючи собою, з одного боку, її правові засади, а з іншого — важливий засіб, інструмент її здійснення. Оскільки адміністративне право відстає від вимог сьогодення, неповно і суперечливо регулює суспільні відносини, не забезпечує утвердження пріоритету прав і свобод людини у її стосунках з державою, виникла нагальна потреба реформування адміністративного права.
Реформа адміністративного права має на меті:
— переосмислити принципові науково-методологічні засади цієї
фундаментальної галузі права з урахуванням наслідків руйну
вання колишньої тоталітарно-державної системи і утвердження
нових політико-ідеологічних та соціально-економічних орієнтирів
історичного розвитку українського суспільства;
— трансформувати зміст і систему чинного адміністративного за
конодавства відповідно до потреб якісної зміни ролі адміністра
тивного права у регулюванні взаємовідносин між державою і
людиною, а також більш ефективного здійснення державного уп
равління в різних сферах суспільного життя;
13
— сприяти більш ефективному використанню адміністративного законодавства як основи правового супроводження самої адміністративної реформи.
При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на проект
Концепції реформи адміністративного права України (див. с. 240).
| >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України:

  1. Місце та роль права в системі соціальних норм
  2. Місце фінансового права в системі права Украіни
  3. 10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*
  4. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  5. 74. Поняття суб’єктів адміністративного права.
  6. 63.Поняття адміністративного права
  7. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  8. Поняття і структура кримінального права України
  9. Поняття екологічного права України
  10. Поняття екологічного права України
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -