1. Система, структура та повноваження господарських судів України.

Відповідно до статті 10 ГК України однією з основних напрямів економічної політики держави виступає політика інституційних перетворень, яка спрямована на формування раціональної багатоукладної економічної системи шляхом трансформування відносин власності, здійснення роздержавлення економіки, приватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і господарювання, еквівалентності відносин обміну між суб’єктами господарювання, державну підтримку і захист усіх форм ефективного господарювання та ліквідацію будь-яких протизаконних економічних структур. Виходячи із зазначеного положення можна зробити висновок, що роль та значення господарських судів України зростає.

Господарські суди становлять єдину триланкову систему спеціалізованих судів, яку складають:

1) місцеві господарські суди;

2) апеляційні господарські суди;

3) Вищий господарський суд.

Місцеві господарські суди є судами першої інстанції.

Відповідно до статті 21 Закону України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Місцеві господарські суди виконують такі повноваження:

1) вирішують господарські спори, які віднесені до їхньої компетенції, а також розглядають справи про банкрутство;

2) переглядають прийняті ними рішення за нововиявленими обставинами;

3) вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;

4) ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

5) здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.

Місцевий господарський суд складається з голови, першого заступника голови, заступників голови і суддів.

Необхідно зазначити, що у місцевих господарських судах діють спеціальні колегії з розгляду справ про банкрутство.

Апеляційні господарські суди виступають судами апеляційної інстанції.

Апеляційний господарський суд здійснює такі повноваження:

1) переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів;

2) переглядає прийняті ним рішення за нововиявленими обставинами;

3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів, а також щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;

4) веде роботу, направлену на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

5) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Апеляційний господарський суд складається з голови, першого заступника голови, заступників голови.

Правосуддя апеляційним господарським судом здійснюється колегією суддів.

Відповідно до статті 38 Закону України „Про судоустрій України” вищим судовим органом господарських судів є Вищий господарський суд України.

Вищий господарський суд України складається з суддів, обраних на посаду безстроково, голови Вищого господарського суду України та його заступників.

У Вищому господарському суді України можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

У Вищому господарському суді України для вирішення організаційних питань діє президія Вищого господарського суду України у складі голови Вищого господарського суду України, його заступників, заступників голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії.

Відповідно до статті 39 Закону України „Про судоустрій України” Вищий господарський суд України здійснює такі повноваження:

1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;

2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;

3) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

4) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Відповідно до ч.

2 статті 39 Закону України „Про судоустрій України” розгляд справ у Вищому господарському суді України здійснюється колегіально.

До президії Вищого господарського суду України входять голова Вищого господарського суду України, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається Пленумом Вищого господарського суду України.

Президія Вищого господарського суду України здійснює такі повноваження:

1) розглядає питання організації діяльності Вищого господарського суду України, судових палат та апарату Вищого господарського суду України;

2) за поданням голови Вищого господарського суду України затверджує склад кожної з судових палат Вищого господарського суду України;

3) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність судових палат Вищого господарського суду України;

4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;

5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності Вищого господарського суду України і виробляє пропозиції щодо його поліпшення;

6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату Вищого господарського суду України та підвищення їх кваліфікації;

7) заслуховує інформацію голів апеляційних та місцевих господарських судів щодо організації роботи цих судів;

8) опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповідних місцевих та апеляційних господарських судах;

9) надає методичну допомогу апеляційним та місцевим господарським судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства;

10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Засідання президії Вищого господарського суду України проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним за присутності не менше двох третин її складу.

Постанови президії Вищого господарського суду України приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, і підписуються головою Вищого господарського суду України чи його заступником, який головував на засіданні.

У Вищому господарському суді України утворюється також Пленум, який діє у складі всіх суддів Вищого господарського суду України та голів апеляційних господарських судів.

Пленум Вищого господарського суду України здійснює такі повноваження:

1) дає роз'яснення з питань застосування господарськими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;

2) затверджує склад Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії друкованого органу Вищого господарського суду України;

3) визначає кількісний склад суддів - членів президії Вищого господарського суду України;

4) заслуховує інформацію голови Вищого господарського суду України про діяльність господарських судів, а також повідомлення заступників голови Вищого господарського суду України та голів апеляційних і місцевих господарських судів про практику вирішення судових справ;

5) вносить в установленому порядку пропозиції щодо необхідності змін чинного законодавства;

6) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо офіційного тлумачення Конституції України;

7) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.

Пленум Вищого господарського суду України скликається не рідше двох разів на рік. Про дату його скликання члени Пленуму Вищого господарського суду України повідомляються за десять днів до засідання. Засідання Пленуму Вищого господарського суду України є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу Пленуму Вищого господарського суду України.

Для опрацювання питань, пов'язаних з роз'ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів та з інших питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності Вищого господарського суду України створюється при Вищому господарському суді України науково-консультативна рада.

Вищий господарський суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності Вищого господарського суду України та господарських судів, інші матеріали.

<< | >>
Источник: Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009. 2009

Еще по теме 1. Система, структура та повноваження господарських судів України.:

 1. Система господарських судів України
 2. Обсяг повноважень судів апеляційної та касаційної інстанцій
 3. Повноваження Верховного Суду України
 4. 56.Структура фінансової системи України.
 5. 57. Структура бюджетної системи України. Характеристика ланок.
 6. 61.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади
 7. Повноваження Кабінету Міністрів України
 8. 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі земельних відносин.
 9. 7. Повноваження Верховної Ради України у галузі земельних відносин.
 10. Джерела до курсу господарського права України:
 11. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011, 2011
 12. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -