<<
>>

Старший прокурор і прокурори відділу (відділення):

— здійснюють контроль за станом і організацією прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності в закріплених за ними зонах;

— здійснюють безпосередній нагляд за додержанням законності з вказаних питань відповідними підрозділами органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

266

— накопичують, аналізують і узагальнюють оперативну інформацію, що надходить із підлеглих прокуратур, оперативних органів, за якими здійснюють нагляд, використовують одержані ними дані для вирішення питань щодо усунення недоліків та упущень в роботі, внесення пропозицій керівництву щодо її вдосконалення.

Про всі виявлені порушення законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності доповідають начальнику відділу (відділення) для своєчасного вжиття заходів щодо їх усунення;

— за дорученням керівництва розглядають, вирішують, організовують перевірки, а в необхідних випадках перевіряють особисто з виїздом на місце заяви, скарги громадян і посадових осіб, звернення народних депутатів з питань додержання законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності, з вивченням оперативно-розшукових справ, контрольно-наглядових справ та інших необхідних матеріалів;

— при проведенні планових перевірок, а також за вказівкою керівництва, перевіряють додержання законності при заведенні оперативно-розшукових справ, здійсненні оперативно-розшукових заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», вживають заходи до негайного усунення виявлених порушень і реагування відносно винних посадових осіб;

— у своїй діяльності та діловодстві неухильно дотримуються режиму таємності.

При здійсненні нагляду за додержанням Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» в органах, що її проводять, необхідно звертати увагу на:

— додержання вимог ст.6 Закону про наявність підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності. З цією метою вивчати заяви, повідомлення громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, письмові доручення і постанови слідчих, вказівки прокурорів, ухвали суду в кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні, матеріали органів дізнання, правоохоронних органів та організацій інших держав;

— виявлення у відповідних органах рішень про проведення оперативно-розшукових заходів за відсутності підстав, передбачених ст.6 Закону;

— своєчасність та якість виконання підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, письмових доручень слідчих, вказівок прокурорів, ухвал суду, запитів повноважних державних органів, установ та організацій про проведення опе-

267

ративно-розшукових заходів, а також запитів відповідних міжнародних правоохоронних організацій та органів інших держав на підставі договорів та угод;

— кількість випадків організації безпеки співробітників та осіб, що подають допомогу і сприяють оперативно-розшуковій діяльності, їх близьких, а також учасників процесу, інших осіб, які беруть участь у справах, та членів їхніх сімей;

— кількість виявлених порушень працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Звертати особливу увагу на застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, таємного проникнення у жилі приміщення, зняття інформації з каналів зв'язку та контроль телеграфно-поштових відправлень тощо;

— чи затверджуються постанови про заведення оперативно-розшукових справ начальником органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність;

— кількість заведених справ на осіб, які підозрюються в підготовці або вчиненні злочину, переховуються від органів розслідування, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зникли;

— з якої кількості справ не встановлено даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи, щодо якої здійснювались опе-ративно-розшукові заходи;

— кількість знищених (після шести місяців) таких справ;

— кількість виявлених випадків порушень прав і свобод людини або юридичних осіб.

Чи заподіяні матеріальні та моральні збитки, як вони відшкодовані;

— кількість виявлених фактів розголошення результатів оперативно-розшукової діяльності, які відповідно до законодавства України становлять державну і службову таємницю, а також розголошення відомостей, що стосуються особистого життя, честі і гідності людини. Скільки працівників оперативних підрозділів, осіб, яким ці відомості були довірені, притягнуто до відповідальності за такими фактами;

— виявляти та перевіряти правильність винесених рішень за скаргами громадян з приводу обмеження їхніх прав і свобод, чи за всіма скаргами направлені письмові пояснення громадянам.

Не підлягають перевірці дані про фізичних та юридичних осіб, які сприяють оперативним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності.

Одержавши вказівку керівництва на проведення перевірки додержання законів органом, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, працівник прокуратури повинен:

268

— скласти план-завдання на перевірку, який затверджується керівництвом. З вказаним планом-завданням перед початком перевірки знайомиться керівник органу, в якому проводиться перевірка;

— ознайомитись з необхідними статистичними даними, які характеризують стан оперативно-розшукової роботи в органі, що перевіряється, наказами, інструкціями, настановами та іншими нормативними документами, що регламентують оперативно-розшукову діяльність.

При проведенні перевірки необхідно ознайомитись з організацією роботи органу, який займається оперативно-розшуко-вою діяльністю, його структурою, планами роботи, рішеннями колегій, оперативних нарад з питань оперативно-розшукової діяльності, матеріалами інспекторських перевірок на місцях, аналізами і узагальненнями, листуванням з підлеглими і вищестоящими органами з указаних питань. Звертати увагу на організацію належного контролю з боку вищестоящих органів за роботою підлеглих підрозділів, які займаються оперативно-розшуковою діяльністю, надання їм практичної допомоги, на заходи реагування керівництва на допущені порушення законності на вказаній ділянці роботи.

Вивчаючи оперативно-розшукові справи, що перебувають у провадженні оперативних підрозділів, звертати особливу увагу на питання, перелік яких приведений у розділі V.

При вивченні контрольно-наглядових справ звертати увагу на стан контролю з боку вищестоящих органів за роботою підлеглих підрозділів по конкретних оперативно-розшукових справах.

За наслідками перевірок складаються довідки або доповідні записки з відповідними висновками і пропозиціями щодо покращання прокурорського нагляду. У разі виявлення суттєвих недоліків і грубих порушень законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності готуються проекти документів прокурорського реагування.

Наслідки перевірок обговорюються на оперативних нарадах керівників підрозділів органу, що перевірявся, за участю відповідних працівників прокуратури. Довідки або доповідні записки доповідаються керівництву прокуратури особисто працівником, який очолював бригаду (групу) перевіряючих.

При проведенні перевірок доцільно залучати до них працівників вищестоящих органів, що займаються оперативно-роз-шуковою діяльністю і здійснюють контроль за роботою підлеглих оперативних підрозділів, з метою координації роботи.

269

г

При роботі з таємними і цілком таємними документами в органах, що перевіряються, і займаються оперативно-розшу-ковою діяльністю, працівники прокуратур повинні суворо додержуватись вимог Закону України «Про державну таємницю» та Інструкції № 0126-87 щодо забезпечення режиму таємності в міністерствах і відомствах.

Вимагати від керівника органу, що перевіряється, створення відповідних умов для роботи з таємними документами — надання окремого кабінету для роботи і сейфу для зберігання таємних документів.

Записи таємної інформації ведуться в робочих зошитах, передбачених вищеназваною Інструкцією. Вказані робочі зошити та інші таємні документи виносити із приміщення органу, в якому проводиться перевірка, суворо забороняється, вони повинні зберігатися у опечатаному сейфі.

Після закінчення перевірки робочі зошити із записами, довідки або доповідні записки про результати перевірки та інші необхідні таємні документи по перевірці пересилаються із органу, що перевіряється, до прокуратури таємною поштою.

Для створення механізму прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності:

Частину першу статті 9 доповнити реченням: «Про доповнення оперативно-розшукової справи не пізніше доби письмово повідомляється прокуророві».

Доповнити статтями 9і, 92 такого змісту:

<< | >>
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме Старший прокурор і прокурори відділу (відділення)::

 1. Психологические особенности деятельности прокурора в суде. Речь прокурора
 2. § 1. Прокурор
 3. 1. Прокурор.
 4. Полномочия прокурора
 5. 8. ПРОКУРОР В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
 6. § 4. Участие прокурора в арбитражном процессе
 7. Организация работы прокурора
 8. § 5. Психологические особенности деятельности прокурора в суде
 9. Рассмотрение документов прокурором
 10. Складання прокурором обвинувальних висновків
 11. Повноваження прокурора
 12. IV.3.2. Участие прокурора в судебном разбирательстве.
 13. Психология деятельности прокурора в гражданском процессе
 14. § 8. Психология деятельности прокурора в гражданском процессе
 15. Процесуальна правосуб'єктність прокурора
 16. 66. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства
 17. IV.3.1. Правовые основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
 18. Промова прокурора в суді
 19. §3. Проблеми використання прокурором права на позов
 20. Прокурор може просити:
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -