<<
>>

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують значних коштів. Однак протягом найближчих 5 - 10 років країна буде дуже обмежена у коштах, необхідних для поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів.
Тому необхідно чітко визначити пріоритетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістичних, ефективних та економічно вигідних рішень. З цією метою, виходячи з реального екологічного стану території України, необхідно враховувати такі основні критерії і чинники:
• погіршення здоров'я людей через значну забрудненість довкілля;
• втрати, що призводять до зниження продуктивності народного господарства, зумовлені збитками або руйнуванням фізичного капіталу і природних ресурсів;
• погіршення стану або загроза завдати непоправної шкоди біологічному та ландшафтному різноманіттю і, зокрема лукам, пасовищам, озерам, водоймам, річкам, землям, лісовим, прибережним і морським екосистемам, гірським районам;
• еколого-економічну ефективність природоохоронних заходів.
•До основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів належать:
1. гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
2. поліпшення екологічного стану басейнів рік України та якості питної води;
3. стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;
4. будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд;
5. запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх екологічного стану;
6. формування збалансованої системи природокористування та адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті;
7. збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, заповідна справа.
Для досягнення цього передбачається вирішення таких завдань:
• зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення;
• захист повітряного басейну від забруднення, насамперед у великих містах і промислових центрах;
• захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, виснаження і нераціонального використання;
• збереження і розширення територій з природним станом ландшафту, посилення природоохоронної діяльності на заповідних і рекреаційних територіях;
• підвищення стійкості та екологічних функцій лісів;
• знешкодження, утилізація та захоронення промислових та побутових відходів;
• запобігання забрудненню морських і внутрішніх вод, зменшення та припинення скиду забруднених стічних вод у водні об'єкти, захист підземних вод від забруднення;
• збереження та відродження малих річок, здійснення управління водними рес-ми на
• основі басейнового принципу;
• завершення створення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;
• створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі надзвичайних ситуацій природного і природно-техногенного походження;
• забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово-промислового комплексу;
• здійснення заходів щодо екологічного контролю за діяльністю Збройних Сил України;
• розробка механізмів реалізації схем природокористування;
• впровадження дійових економічних складових впливу на систему природокористування;
• створення системи екологічної освіти, виховання та інформування.
Державна політика у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки реалізується через окремі міждержавні, державні, галузеві, регіональні та місцеві програми, які спрямовуються на втілення
визначених пріоритетів.
<< | >>
Источник: Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП". 2009

Еще по теме ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ:

 1. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 2. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
 3. § 4. Правовий режим використання природних ресурсів у сфері господарювання
 4. § 1. Права суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
 5. Глава 9. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
 6. § 2. Обов’язки суб’єктів господарювання – користувачів природних ресурсів
 7. Природная среда: природные ресурсы и природные условия
 8. 77. Державний контроль за використанням та охороною земель.
 9. 18. Використання фінансових ресурсів.
 10. 1. Общие черты правового режима природных объектов Под правовым режимом природных объектов понимается совокупность правовых методов и мер регулирования общественных отношений по поводу земли, недр, вод, других природных богатств как объектов собственности, пользования и охраны.
 11. 73. Загальнодержавні програми використання та охорони земель.
 12. 4.1. Экономическая сущность понятий "природные условия и ресурсы". Классификация природных ресурсов
 13. 70. Понятие природной монополии. Субъект природной монополии и его обязанности
 14. 23.Державний бюджет, проблеми формування та використання ресурсів.
 15. АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОСФЕРЫ. ПОНЯТИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД, АТМОСФЕРЫ, ПОЧВЫ.
 16. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
 17. Природний убуток
 18. Природные ресурсы
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -