<<
>>

3.3. Аудит — як форма незалежного фінансово-економічного контролю

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає створення багатьох суб'єктів господарювання недержавної форми власності. Передумовами створення аудиторської служби в Україні стали зміни структури управління госпо-

235

дарським комплексом, скорочення багатьох галузевих міністерств та пов'язаною з ними системи внутрівідомчого контролю, а також роздержавлення підприємств. В ринковому середовищі, при реальній конкуренції втручання державних органів у фінансову діяльність підприємств обмежується.

За сучасних умов відбувається процес формування розгалуженої мережі акціонерних, орендних, спільних підприємств, асоціацій, концернів, комерційних банків, кооперативів тощо, які не мають вищих органів управління. У зв'язку з цим виникає необхідність впровадження нової форми фінансово-економічного контролю - аудиту, який передбачає не лише перевірку діяльності суб'єктів підприємницької діяльності і прогнозування їх економічної активності, а й надання підприємствам широкого спектру консультативно-експертних послуг.

Аудит у сучасному розумінні існує понад двісті років. Зародився він у період створення перших акціонерних товариств, коли виникла потреба відстоювати інтереси і управлінців підприємств (менеджерів), і вкладників коштів у діяльність цих підприємств (власників). Якщо на початку свого формування аудит був лише засобом перевірки і підтвердження достовірності обліково-бухгалтерських документів та звітності, то в сучасних умовах він набув нових якостей, таких, як консультативна спрямованість і запобігання ризику у діяльності підприємств.

Законом України «Про аудиторську діяльність» аудит визначається як перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності і обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит грунтується на оцінці достовірності бухгалтерської звітності, яка містить інформацію про стан господарських коштів та джерел їх формування, тобто на оцінці об'єктивності статей балансу. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, уповноваженими на його проведення, на підставі договору між аудитором та замовником.

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне здійснення контролю та надання інших послуг. Вона реалізується у формі аудиторських перевірок, експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економ і ко-пра-вового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та

236

юридичних осіб. Головна увага в аудиторській діяльності приділяється підвищенню ефективності системи управління підприємством і, насамперед, ланки внутрішнього контролю.

Аудит - вид підприємницької діяльності аудиторів по проведенню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської та фінансової звітності, податкових декларацій, інших фінансових зобов'язань, а також платіжно-розрахункової документації. Мета та завдання проведення аудиту, принципи його організації та планування, оформлення та складання аудиторського висновку та інші питання регулюються відповідними нормативними актами, прийнятими Аудиторською палатою України.

Основними завданнями аудиторських фірм як суб 'єктів незалежного контролю є:

• перевірка достовірності бухгалтерської звітності, законності та доцільності господарських операцій, стану бухгалтерського обліку;

• проведення аналізу фінансово-господарської діяльності з метою визначення шляхів підвищення її економічної ефективності;

• консультування суб'єктів підприємницької діяльності з питань організації бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю, податків, удосконалення методів управління;

• проведення оцінки майна підприємств у зв'язку з їх приватизацією, банкрутством тощо;

• захист фінансових інтересів клієнта;

• проведення наукових досліджень у галузях організації та методології обліку, управління, фінансового контролю;

• розробка на договірних засадах проектів, експертних висновків та інших матеріалів, пов'язаних із створенням нових і реорганізацією діючих підприємств.

Виходячи із завдань аудиторської діяльності можна визначити предмет аудиту, який полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних характеристик суб'єктів господарювання.

До об'єктів аудиторської діяльності належать: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; господарські процеси; економічні результати господарської діяльності; організаційні форми, методи та функції управління.

Сукупність прийомів та способів, за допомогою яких оцінюється стан об'єктів, становить собою метод аудиторської діяльності. На відміну від аналізу господарської діяльності та фінансового контролю аудит використовує методи всебічної оцінки і зіставлення з метою правильного сприйняття суттєвих сторін господарських процесів.

237

Аудиторський контроль фінансово-господарської діяльності підприємств за організаційними ознаками поділяється на обоє 'язковий, договірний і внутрішній.

Обов'язкове проведення аудиту регламентоване відповідними законодавчими та нормативними актами. У них визначаються категорії підприємців, які підлягають аудиторській перевірці підстави.для її проведення. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту є обоє 'язковим для:

• підтвердження достовірності та повноти річного балансу та звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких організаційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю, а також суб'єктів з річним господарським оборотом у розмірі не більше як двісті мінімальних заробітних плат;

• перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

• емітентів цінних паперів;

• державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форм власності;

• порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом та в інших випадках, передбачених законодавством.

При проведенні обов'язкової аудиторської перевірки суб'єкт підприємницької діяльності має право вільного вибору аудиторської фірми, але при цьому забороняється залучати до виконання аудиту осіб, що є родичами керівників підприємства, діяльність якого перевіряється.

Договірний аудит проводиться на підставі укладеної угоди між суб'єктами підприємницької діяльності і аудиторською фірмою. В угоді визначається об'єкт аудиту, обсяг робіт, період та строки проведення перевірки.

Обов'язковий і договірний аудит виконують зовнішні аудиторські фірми за договорами із замовниками. Відповідно до цих договорів замовник надсилає аудиторській фірмі замовлення, в якому визначає контрольні питання для перевірки. На договірних засадах аудиторська фірма може надавати підприємству-замовнику послуги щодо удосконалення бухгалтерського обліку і фінансового контролю,

238

консультації і рекомендації з питань підприємницької діяльності. За результатами перевірки аудитор складає акт, в якому дає оцінку стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю, достовірності звітності і законності проведених господарських операцій. На підставі акта аудитор визначає достовірність річного бухгалтерського балансу (звіту) і відповідність його нормативним актам. Власник підприємства на підставі висновку аудитора приймає рішення про затвердження річного звіту підприємства. У разі негативного висновку аудитора щодо достовірності річного звіту підприємство зобов'язане усунути установлені недоліки і подати виправлений звіт на повторну аудиторську перевірку.

Внутрішній аудит проводиться власником підприємства з метою визначення потреб управління, платоспроможності підприємства та запобігання банкрутству.

За допомогою внутрішнього аудиту можуть вирішуватися питання підвищення ефективності й прибутковості підприємства за рахунок використання власних резервів і застосування ноу-хау, наукової оцінки і обґрунтування господарської діяльності в цілому або конкретних господарських операцій. Таким чином, внутрішній аудит може розглядатися як невід'ємна частина системи управлінського контролю.

Основна відмінність внутрішнього аудиту від зовніш-( нього полягає у тому, що внутрішній аудит спрямований на надання допомоги менеджерам у здійсненні ними контрольних функцій, тоді як зовнішній аудит служить інтересам сторонніх груп.

За змістом і функціями аудиторський контроль поділяють на запобіжний, поточний, заключний та стратегічний.

Запобіжний аудит - аудиторська перевірка фінансово-господарських операцій на технологічній стадії виробництва продукції, на стадії її зберігання з метою запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Як правило, він здійснюється аудиторами суб'єкта підприємницької діяльності, які діють в структурі підприємства у вигляді спеціального підрозділу.

Поточний аудит проводиться у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства з метою забезпечення керівництва підприємства відповідною інформацією для прийняття управлінських рішень з питань підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг, зміцнення фінансової стабільності підприємства тощо. Поточний аудит, як і запобіжний, здійснюється внутрішнім аудиторським підрозділом підприємства.

239

Заключний аудит проводиться протягом року після виконання господарських операцій або після закінчення звітних періодів (кварталу, півріччя, року). За його допомогою перевіряється стан фінансово-господарської діяльності підприємства та його відповідність даним бухгалтерського обліку, балансу, звітності і законодавству, а також розроблюються рекомендації щодо покращення роботи підприємства в цілому. Як правило, заключний аудит здійснюється зовнішніми аудиторськими фірмами.

Стратегічний аудит досліджує питання перспективного розвитку підприємства, виявляє проблеми, які можуть виникнути у майбутньому (насамперед, це стосується маркетингу - реклами, асортименту цін, збуту товарів тощо), а також розробляє рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства. Стратегічний аудит проводиться здебільшого внутрішньою аудиторською фірмою. Аудит як вид підприємницької діяльності відносять до інтелектуальної діяльності, яка передбачає дослідження фінансово-господарської діяльності на підставі аналізу та перевірки бухгалтерських документів, звітів, балансу, розрахунків, інших документів суб'єкта господарювання.

<< | >>
Источник: Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с.. .200

Еще по теме 3.3. Аудит — як форма незалежного фінансово-економічного контролю:

 1. 3.1. Документальна ревізія як форма фінансово-економічного контролю
 2. § 4. Порядок проведения аудита и правовая форма организации отношений по аудиту 4.1. Планирование аудита
 3. Незалежний (аудиторський) контроль
 4. § 5. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань
 5. Фінансовий контроль
 6. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
 7. 71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
 8. 4. Контроль за економічною концентрацією.
 9. 5. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон, управління спеціальними (вільними) економічними зонами.
 10. § 1. Аудит: понятие, сущность, виды 1.1. Понятие аудита и аудиторской деятельности и их сущность
 11. 1. Понятие и цели экологического аудита Под экологическим аудитом понимается проверка и оценка состояния деятельности юридических лиц и граждан-предпринимателей по обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, включая состояние очистного и технологического оборудования, их соответствие требованиям законодательства РФ, проводимые для выявления прошлых и существующих экологически значимых проблем, подготовки рекомендаций по совершенствованию такой
 12. От проспекта Руставели до Майдана Незалежности — от роз к апельсинам
 13. Відмінність аудиту від комплексної ревізії
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -