Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність у банках України ґрунтуються на таких принципах:
повне висвітлення — усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків.
Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;
превалювання сутності над формою — операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;
автономність — активи та зобов’язання банку мають бути відокремлені від активів і зобов’язань власників цього банку та інших банків (підприємств), у зв’язку з цим особисте майно та зобов’язання власників не мають відображатися у фінансовій звітності банку. Активи — ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому. Зобов’язання — заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди;
обачність — застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та/або витрати — не занижуватимуться;
безперервність — оцінка активів банку здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах;
нарахування та відповідність доходів і витрат — для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.
Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи — це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов’язаного з внесками акціонерів. Витрати — це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами. Власний капітал — це залишкова частина в активах банку після вирахування всіх зобов’язань;
послідовність — постійне (із року в рік) застосування банком обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;
історична (фактична) собівартість — активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.:

 1. § 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 2. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 3. ГЛАВА 28Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації
 4. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
 5. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
 6. 3.Види обліку в комерційних банках.
 7. ПОЛОЖЕННЯПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 8. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
 9. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
 10. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
 11. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
 12. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
 13. 45.Відкриття рахунків у банках України.
 14. Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку, 2009
 15. 3. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій:
 16. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
 17. Розділ IIГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ
 18. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами