5. Порядок нарахування амортизації основних засобів

Вартість усіх необоротних (матеріальних та нематеріальних) активів підлягає амортизації (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій).
Амортизація не нараховується, якщо ліквідаційна вартість необоротного активу не перевищує його балансової вартості.
Амортизація не нараховується за об’єктами основних засобів, що є предметами антикваріату.
Амортизація необоротних активів може здійснюватися окремо за складовою частиною об’єкта.
Для розрахунку амортизації частини об’єктів, що мають однакові строки корисного використання, можуть бути згруповані.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється банком під час їх первісного визнання.
Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів визначається банком самостійно з урахуванням таких факторів:
очікуваного використання об’єкта з урахуванням його розрахункової потужності або фізичної продуктивності;
строків корисного використання подібних активів;
фізичного та морального зносу, що передбачається;
правових або інших подібних обмежень щодо строків використання об’єкта та інших факторів.
Нематеріальні активи чутливі до технологічного старіння і строк їх корисного використання не може бути більшим, ніж 20 років.
Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.
Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за звітним, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів і нематеріальних активів.
Амортизація об’єкта основних засобів нараховується виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання.
Нарахована сума амортизації основних засобів відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:
Дебет рахунку 7423;
Кредит рахунків 4409, 4509.
Необоротні активи, що повністю амортизовані і використовуються банком у його діяльності, у бухгалтерському обліку відображаються за відповідними рахунками з обліку первісної (переоціненої) вартості активів та нарахованого зносу (накопиченої амортизації) до часу списання їх з балансу.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється відповідно до внутрішніх положень банку з обліку основних засобів і нематеріальних активів.
Методи нарахування амортизації основних засобів
Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) банки нараховують із застосуванням таких методів:
а) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів;
б) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації.
Річна норма амортизації (у процентах) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта в результаті ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість;
в) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної його вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації, яка обчислюється залежно від строку корисного використання об’єкта, і подвоюється;
г) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;
ґ) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує виробити (виконати) із використанням об’єкта основних засобів.
Банк має регулярно, наприкінці кожного фінансового року, переглядати методи нарахування амортизації основних засобів на відповідність економічним вигодам, що очікує отримати від їх застосування, та вносити відповідні зміни в облікову політику як зміни облікової оцінки. Норми амортизації відповідно до нового методу амортизації визначаються виходячи із залишкової вартості відповідного об’єкта.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватись у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 процентів його вартості, що амортизується, а решта 50 процентів вартості, що амортизується, — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання їх активом або в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 процентів його вартості.
Метод амортизації основних засобів обирається банком самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо для нематеріальних активів ці умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
У разі зміни методу нарахування амортизації новий метод застосовується, починаючи з місяця, наступного за тим, у якому відбулися зміни.
Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім таких випадків:
якщо є безвідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;
якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації наявного активного ринку та очікується, що цей ринок функціонуватиме наприкінці строку корисного використання цього об’єкта.
Нарахування амортизації здійснюється щомісяця. Місячна сума амортизації визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 5. Порядок нарахування амортизації основних засобів:

 1. 8.Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.
 2. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
 3. 7.Інвентаризація основних засобів.
 4. 6. Зменшення корисності основних засобів
 5. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
 6. 3. Облік основних засобів придбаних в обмін на інші активи
 7. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
 8. 5. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами
 9. Інструкції по інвентаризації Назва основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальнихцінностей, грошових коштіві (підприємства) документів та розрахунків
 10. § 8. Сліди транспортних засобів
 11. 26. Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів