<<
>>

Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами

Нематеріальний актив — актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується банком з метою використання у своїй діяльності понад один рік (або один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам.

Нематеріальний актив (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.

Придбані (створені) нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання (з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Нематеріальний актив, отриманий у результаті його розроблення, слід відображати в балансі, якщо банк має:

намір, технічні засоби та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;

змогу отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або використання нематеріального активу;

інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних із розробленням нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям визнання, то витрати, що пов’язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами звітного періоду, протягом якого вони були здійснені.

Не визнаються нематеріальним активом і підлягають відображенню в складі витрат звітного періоду, у якому вони були здійснені, такі витрати:

на дослідження;

на підготовку і перепідготовку кадрів;

на рекламу;

на створення, реорганізацію та переміщення банку або його частини;

на створення внутрішньої ділової репутації банку, вартість видань.

Бухгалтерський облік операцій з нематеріальними активами здійснюється за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517, із змінами.

Нематеріальні активи, що передані в оперативний лізинг (оренду) або в заставу, обліковуються лізингодавцем або заставодавцем за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків 4300, 4309.

Активи, що поєднують матеріальні і нематеріальні елементи, відображаються в бухгалтерському обліку за нематеріальних активів залежно від того, який з цих елементів є суттєвішим.

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій нематеріальними активами банки можуть використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості згідно з обліковою політикою з подальшим відображенням цих операцій за відповідними рахунками з обліку необоротних активів.

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами:

  1. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами