<<
>>

Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку

Основні засоби — матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно, також інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється банком.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів

Об’єкт основних засобів (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.

Придбані (створені) основні засоби визнаються за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного об’єкта основних засобів складається з таких витрат:

суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних знижок) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням)

основних засобів (якщо вони не відшкодовуються банку);

витрат зі страхування ризиків, пов’язаних з доставкою основних засобів;

витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

інших витрат, що безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об’єкта до робочого стану, не включаються до його первісної вартості.

Облік об’єктів основних засобів ведеться із застосуванням первинних документів, передбачених законодавством України.

Порядок ведення аналітичного обліку основних засобів і нематеріальних активів та складання первинних документів визначається згідно з обліковою політикою банку з урахуванням вимог законодавства України.

Продаж активів з відстроченням платежу в бухгалтерському обліку відображається відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

а) основні засоби:

земельні ділянки;

будинки, споруди і передавальні пристрої;

машини та обладнання;

транспортні засоби;

інструменти, прилади, інвентар (меблі);

інші основні засоби;

б) інші необоротні матеріальні активи:

бібліотечні фонди;

малоцінні необоротні матеріальні активи;

тимчасові (нетитульні) споруди;

інші необоротні матеріальні активи;

в) незавершені капітальні інвестиції.

На підставі зазначених груп банки самостійно здійснюють класифікацію основних засобів і встановлюють вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів.

Для обліку активів групи “Основні засоби” використовуються рахунки 4400, 4409, 4431.

Активи групи “Інші необоротні матеріальні активи” обліковуються за рахунками 4500, 4509.

Незавершені капітальні інвестиції обліковуються за рахунками 4430, 4530.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт основних засобів.

Бібліотечні фонди, внутрішні телефонна і комп’ютерна мережі, системи безпеки (відеоспостереження) та комплекс охоронно-пожежної сигналізації можуть обліковуватись як окремий інвентарний об’єкт основних засобів. Формування бібліотечного фонду здійснюється відповідно до законодавства України.

Первісна вартість окремого об’єкта основних засобів або, за які сплачена загальна сума, визначається розподілом цієї суми пропорційно справедливій вартості кожного з придбаних об’єктів.

Первісна вартість об’єктів, переведених з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо до основних засобів, дорівнює їх собівартості.

Справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів (земля, будівлі, машини та устаткування) є ринкова їх вартість.

Якщо немає даних про ринкову вартість машин та устаткування, то використовується відновлювальна вартість з вирахуванням суми зносу на дату оцінки. Для інших основних засобів справедливою вартістю є відновлювальна вартість з вирахуванням суми зносу на дату оцінки.

Бухгалтерський облік операцій з основними засобами здійснюється за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, із змінами.

Основні засоби, що передані в оперативний лізинг (оренду) або в заставу, обліковуються лізингодавцем або заставодавцем за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків 4400, 4409.

Активи, що поєднують матеріальні і нематеріальні елементи, відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками з обліку основних засобів або нематеріальних активів залежно від того, який з цих елементів є суттєвішим.

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з основними засобами банки можуть використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та дебіторської заборгованості згідно з обліковою політикою з подальшим відображенням цих операцій за відповідними рахунками з обліку необоротних активів.

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку:

 1. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами
 2. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
 3. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
 4. 8.Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.
 5. 3. Облік основних засобів придбаних в обмін на інші активи
 6. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
 7. § 2. Класифікація засобів учинення злочинів
 8. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
 9. § 1. Поняття засобів учинення злочинів
 10. 7.Інвентаризація основних засобів.
 11. 6. Зменшення корисності основних засобів
 12. 5. Порядок нарахування амортизації основних засобів
 13. 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ*
 14. 55. Поняття й класифікація міжнародних організацій
 15. №96. Поняття речей та їх класифікація.
 16. 16. Поняття договорів та їх класифікація.
 17. 4. Система рахунків для обліку капіталу
 18. 5. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх класифікація.
 19. 50. Поняття й класифікація міжнародних конференцій
 20. § 1. Поняття і класифікація мікрооб`єктів і слідів запаху у криміналістиці