Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.

Реалізація основних засобів
Об’єкти основних засобів припиняють визнаватися в балансі в разі їх вибуття внаслідок продажу, безоплатного передавання, втрати або невідповідності критеріям їх визнання як активів.
Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається як різниця між надходженням коштів за основні засоби (з вирахуванням непрямих податків і витрат, пов’язаних із вибуттям основних засобів) та їх залишковою вартістю.
Сума залишкової вартості об’єкта, що перевищує суму виручки від його реалізації, відображається за дебетом рахунку 7490, а сума виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, — за кредитом рахунку 6490.
Реалізація основних засобів відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
а) у разі перевищення суми залишкової вартості об’єкта порівняно із сумою виручки від його реалізації:
Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650, 4409, 4509, 7490;
Кредит рахунків 4400, 4500;
б) у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно із сумою залишкової вартості об’єкта:
Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650, 4309, 4409, 4509;
Кредит рахунків 4400, 4500, 6490;
в) за переоціненими основними засобами:
Дебет рахунків 5100, 5101;
Кредит рахунку 5030.
Безоплатне передавання основних засобів
Безоплатне передавання основних засобів здійснюється аналогічно до їх реалізації (крім передавання між підвідомчими установами).
Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчими установами визначається банком самостійно.
Ліквідація основних засобів
У разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта.
Часткова ліквідація в бухгалтерському обліку відображається такими проводками:
Дебет рахунків 4409; 7490;
Кредит рахунку 4400 — на суму часткової ліквідації об’єкта.
Під час списання з балансу основних засобів здійснюються такі проводки:
Дебет рахунків 4409, 4509;
Кредит рахунків 4400, 4500 — на суму зносу;
Дебет рахунку 7490;
Кредит рахунків 4400, 4500 — на залишкову вартість.
Вкладення банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів
Вкладення банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів відображаються за справедливою вартістю переданих активів. У такому разі здійснюються такі проводки:
Дебет рахунків 4103, 4105, 4203, 4205, — на суму вкладення в статутний капітал;
, 4409, 4509, — на суму зносу (накопиченої амортизації);
5100, 5101, — на суму переоцінки;
7490 — на суму перевищення залишкової вартості над справедливою;
Кредит рахунків 4400, 4500, — на справедливу вартість необоротних активів;
5030 — на суму переоцінки.
Під час ліквідації підприємства (господарського товариства) необоротні активи, що були передані банком-учасником у статутний капітал та повернені банку в натуральній формі без винагороди, відображаються такою проводкою:
Дебет рахунків 4400, 4500, — на первісну (переоцінену) вартість необоротних активів;
7399 — на суму перевищення суми вкладення над вартістю повернених необоротних активів;
Кредит рахунків 4103, 4105, 4203, 4205 — на балансову вартість інвестиції.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.:

 1. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
 2. 3.Види обліку в комерційних банках.
 3. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
 4. 8.Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.
 5. 3. Облік основних засобів придбаних в обмін на інші активи
 6. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
 7. Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
 8. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
 9. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 10. 7.Інвентаризація основних засобів.
 11. 5. Порядок нарахування амортизації основних засобів
 12. 6. Зменшення корисності основних засобів
 13. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
 14. Інструкції по інвентаризації Назва основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальнихцінностей, грошових коштіві (підприємства) документів та розрахунків
 15. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
 16. Тема 10. Облік операцій з основними засобами
 17. 11. Порядок прийняття на квартирний облік. Підстави зняття з квартирного обліку.
 18. 2.2.5. Державне комерційне підприємство