<<
>>

3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій

Факторинг – кредитна операція купівлі банком у клієнта права на стягнення дебіторської заборгованності. Йдеться про придбання платіжних документів за продану продукцію або надані послуги (за фактом, що вже відбувася чи має відбутися) за узгодженою ціною.

У факторингові й операції здебільшого беруть участь три сторони:

Дебітор – покупець товарів чи послуг клієнта;

Клієнт, котрий продає свою дебіторську заборгованість;

Банк, що купує дебіторську заборгованість клієнта і надає додаткові послуги за цією факторинговою операцією.

Факторин оформлюється спеціольною угодою між банком та клієнтом.

На дату укладення договору факторингу сума, яку фактор (банк) зобов’язується сплатити клієнту, відображається за позабалансовими рахунками таким чином:

1) надані зобов’язання з кредитування банк відображає в обліку такою бухгалтерською проводкою:

Дебет Рахунки для обліку наданих зобов’язань з кредитування;

Кредит Контррахунок — на суму зобов’язань за цим договором.

2) отримані зобов’язання з кредитування банк відображає такою бухгалтерською проводкою:

Дебет Контррахунок;

Кредит Рахунок для обліку отриманих зобов’язань з кредитування — на суму зобов’язань за цим договором.

Отримані відповідно до умов договору факторингу розрахункові документи клієнта обліковуються за номінальною вартістю за позабалансовими рахунками із виконанням такої бухгалтерської проводки:

Дебет Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями;

Кредит Контррахунок.

Сума коштів, сплачених клієнту, відображається фактором (банком) у бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками:

Дебет Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями;

Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів;

Кредит Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу, — у разі утримання авансом процентних або комісійних доходів.

Отриманні від боржника кошти фактор (банк) спрямовує на погашення заборгованості за кредитом та процентами.

У разі перевищення надходжень над сумою заборгованості за кредитом та процентами фактор (банк) повертає різницю клієнту, якщо інше не встановлено договором факторингу. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів — на суму, що надійшла від боржника;

Кредит Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими операціями, — на суму кредиту;

Кредит Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями — на суму нарахованих доходів за цією операцією;

Кредит Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями — на суму доходів за цією операцією, що не були нараховані;

Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів — на суму перевищення надходжень над сумою заборгованості банку за кредитом та процентами.

Одночасно фактор (банк) здійснює списання з позабалансових рахунків оплачених боржником документів за факторинговими операціями. У цьому разі виконується така бухгалтерська проводка: Дебет Контррахунок;

Кредит Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями — на суму оплачених боржником розрахункових документів.

У разі часткового погашення боржником заборгованості на відповідному платіжному документі робиться відмітка про дату та суму частково погашених зобов’язань.

Якщо за умовами договору сплата коштів за боргом здійснюється безпосередньо боржником на рахунок клієнта, то після отримання платежу клієнт здійснює розрахунок з фактором (банком). У цьому разі в обліку фактора (банку) виконуються такі бухгалтерські проводки:

Дебет Рахунки клієнтів;

Кредит Рахунок для обліку коштів, наданих за факторинговими операціями;

Кредит Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями — на суму нарахованих доходів;

Кредит

Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями — на суму, яка не відображалася в бухгалтерському обліку за рахунками нарахованих доходів.

Якщо договором факторингу передбачено право регресу фактора (банку) до клієнта за непогашеною боржником заборгованістю, то фактор (банк) після пред’явлення регресу відображає заборгованість за рахунками з обліку кредитів або за рахунком 2093 “Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб’єктів господарювання” залежно від фінансового стану клієнта або боржника.

Таблициця 1.

Перелік згрупованих рахунків Назва згрупованих рахунків Перелік рахунків Рахунки клієнтів 2512 П " Кошти Державного бюджету України цільового характеру ";

2513 П "Кошти Державного казначейства України";

2520 П " Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України ";

2523 П "Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";

2525 П "Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";

2530 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";

2541 П "Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів";

2542 П "Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів"; 2544 П "Кошт и бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру";

2545 П "Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру";

2546 П "Вклади (депозити) місцевих бюджетів";

2553 П "Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів"; 2555 П "Кошти бюджетних установ, що включаютьсят до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів";

2560 П "Державні позабюджетні фонди";

2561 П "Галузеві позабюджетні фонди";

2562 П "Регіональні позабюджетні фонди";

2565 П "Цільові кошти позабюджетних фондів";

2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

2604 П "Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";

2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2640 П "Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі";

2641 П "Кошти виборчого фонду кандидата в депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі";

2642 П "Кошти виборчого фонду кандидата в депутати місцевої ради чи на посаду сільського, селищного, міського голови";

2643 П "Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти України";

2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";

2655 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток" Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів 1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

1101 А "Банківські метали в банку";

1102 А "Банківські метали у відділенні банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";

1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках" Рахунки для обліку наданих зобов’язань з кредитування 9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам";

9122 А "Непокриті акредитиви";

9129 А "Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам" Рахунок для обліку отриманих зобов’язань з кредитування 9110 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані| ід банків";

9111 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій" Контррахунок 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95;

991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98 Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами 1528 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";

2068 А "Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2078 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2108 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

2118 А "Нараховані доходи за кредитами, що надані| органам місцевого самоврядування";

2208 А "Нараховані доходи за кредитами на поточні| потреби, що надані фізичним особам";

2218 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";

2607 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання";

2627 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам";

2657 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам" Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами; 1527 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";

2067 А "Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2077 А "Прострочена заборгованість за кредитами в |інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2107 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади";

2117 А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2207 А "Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2217 А "Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що нпдані фізичним особам" Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за наданими кредитами;

1582 А "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";

2096 А "Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2097 А "Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2190 А "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади";

2191 А "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2290 А "Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2291 А "Сумнівна заборгованість за кредитами в |інвестиційну діяльність, що надані фізичним| особам Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями 2030 А "Вимоги,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" Рахунок для обліку неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу 2036 КА "Неамортизований дисконт за вимогами, придбані за операціями факторингу із суб'єктамигосподарювання" Рахунок для обліку нарахованих доходів за факторинговими операціями 2038 А"Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" Рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями 6101 П "Комісійні доходи від кредитногообслуговування банків";

6109 П "Інші комісійні доходи за операціями з банками";

6111 П "Комісійні доходи від кредитногообслуговування клієнтів";

6119 П "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами" Рахунок для обліку процентних доходів за факторинговими операціями, 6023 П "Процентні доходи за операціями факторингу із суб'єктами господарювання"

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій:

 1. Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку, 2009
 2. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 3. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
 4. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
 5. Тема 4. Облік касових операцій
 6. Тема 5. Облік розрахункових операцій
 7. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
 8. 3. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій:
 9. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
 10. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
 11. Тема 7. Облік депозитних операцій
 12. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.