<<
>>

2.5. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у торгівлі

Торгівля є самостійною галуззю народного господарства України, яка виконує функцію сполучної ланки між виробництвом та його споживачами, окремими галузями і підприємствами. В умовах переходу до ринку, основна маса товарів, які надходять у торгівлю, є продукцією акціонерних промислових підприємств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, державного та приватного секторів.

Рух товарів від виробництва до споживача здійснюється за допомогою підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Оптова торгівля виконує посередницькі операції щодо просування товарів від місця виробництва до роздрібних торговельних організацій. Через оптові ланки торгівлі проходять товари, що потребують добирання і комплектування їх у відповідний торговельний асортимент, необхідний для рівномірного постачання підприємств роздрібної торгівлі.

Оптова торгівля здійснюється оптовими торговельними організаціями, оптовими базами управлінь торгівлі та громадського харчування, розподільними та плодоовочевими базами, складами організацій роздрібної торгівлі, які реалізують товари оптом. Вона забезпечує якісне зберігання промислових та продовольчих товарів, контроль за якістю продукції, що надходить від постачальників, здійснює за-

ходи щодо запобігання надходження в роздрібну торговельну мережу недоброякісних товарів.

Підприємства оптової торгівлі мають окремий баланс, свій розрахунковий рахунок у банку, власні основні й оборотні засоби, мають право укладання договорів з постачальниками й покупцями та безпосереднього кредитування.

Роздрібна торгівля здійснює продаж товарів безпосередньо населенню для особистого споживання. Основними суб'єктами роздрібної торгівлі є:

• підприємства колективної, кооперативної та державної торговельної мережі;

• підприємства громадського харчування, колективні сільськогосподарські підприємства;

• мережа торговельних акціонованих підприємств, підприємств орендарів, кооперативів та приватників.

Форми реалізації товарів у роздрібній торгівлі дуже різноманітні.

Насамперед підприємства роздрібної торгівлі реалізують товари готівкою через продавців та в порядку самообслуговування. Ця форма реалізації займає провідне місце. Крім того, підприємства реалізують товари покупцям у кредит, за допомогою розрахункових чеків, здійснюють дрібно-оптову торгівлю лікарням, дитячим садкам, комісійну торгівлю тощо, реалізують населенню товари, вироблені кооперативами, орендними і малими підприємствами, здійснюють комісійну торгівлю.

У діяльності торговельних підприємств та організацій виділяються такі основні етапи:

•"надходження товарів від постачальників;

• зберігання товарів;

• реалізація товарів, одержання виручки від реалізації та здача виручки в установи банку (на пошту, інкасатору).

У торговельну мережу товари надходять від постачальників за нарядами торговельних баз, а також шляхом децентралізованої закупівлі товарів самим магазином.

Підприємства торгівлі та громадського харчування одержують товари від постачальників на підставі договору постачання. Договір постачання є правовим документом, яким визначаються права й обов'язки постачальників та покупців. Його основними реквізитами є предмет договору, найменування сторін, ціни та порядок розрахунків, строки постачання товарів тощо.

Відвантажуючи товари, постачальники виписують супроводжувальні документи двох видів - товарні і розрахункові. Товарні документи, в свою чергу, поділяються на товарні документи, що засвідчують кількість відвантаже-

136

ного товару (товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, пакувальні ярлики, специфікації*), та товарні документи, які засвідчують якість відвантаженого товару (якісні посвідчення, довідки про аналізи, висновок санітарно-епідеміологічної станції, ветеринарні свідоцтва тощо). Ра-хунок-фактура виписується постачальником у разі великого переліку відвантажених товарів. Він складається не менш як у чотирьох примірниках: перший - залишається у постачальника, другий - у покупця, третій та четвертий додаються до розрахункового документа і надсилаються до установи банку.

Товарно-транспортні накладні виписуються в кількох примірниках при доставці товарів автомобільним транспортом.

Товарні документи супроводжують товари на всьому шляху їх руху від постачальника до одержувача.

Розрахункові документи (рахунки-платіжні вимоги, платіжні доручення тощо) надсилаються постачальником у банк і є підставою для розрахунків за товари.

У разі приймання товару на складі постачальника або на станції залізниці торговельне підприємство уповноважує на одержання товару особу (товарознавця, експедитора), з якою укладено договір про матеріальну відповідальність. Для виконання цієї операції матеріально відповідальній особі виписується доручення, підписане керівником і головним бухгалтером торговельної організації. Доручення повинне бути зареєстроване в спеціальному журналі. Воно видається на певний час, але, як правило, не більше ніж на 15 днів.

Приймання товарів від постачальників проводиться у встановлені строки і повинно бути документально оформлено. Воно здійснюється особами, компетентними у визначенні кількості, якості та комплектності товару.

Матеріально відповідальна особа, яка прийняла і оприбуткувала товари, не пізніше наступного дня повинна подати в бухгалтерію торговельного підприємства всі виправдувальні документи.

Приймання підприємствами торгівлі плодоовочевої продукції, яка надходить від сільськогосподарських підприємств, організацій споживчої кооперації, здійснюється за кількістю та якістю. Приймання за якістю проводиться комісійно, за участю представника інспекції по якості сільгосппродукції або бюро товарних експертиз. При установленні невідповідності кількості та якості вантажу даним документів постачальника прийомка товару оформлюється актом про приймання плодоовочевої продукції. Цей акт

137

складається у двох примірниках на підставі документів, які засвідчують фактичну кількість і якість продукції. В акті вказується кількість і якість продукції за документами постачальника та фактична кількість і якість, визначена комісією в процесі приймання, якісні показники продукції (як у відсотках, так і в натурі), відображається результат прийомки (недостача або лишки).

Певну специфіку має оформлення приймання тканини. Оскільки при надходженні тканини в тюках або кіпах її метраж може бути більший або менший від кількості, вказаної в товарному ярлику, тому тканину при прийманні переміряють.

Для цього створюється комісія у складі товарознавця, матеріально відповідальної особи та представників громадськості. Результати перемірювання оформлюються актом, який складається в 2-3 примірниках. Один примірник акта залишається у матеріально-відповідальної особи, а два інших додаються до прибуткових документів і надсилаються з товарним звітом до бухгалтерії торговельної організації. На фабричному ярлику члени комісії проставляють фактичний метраж тюка і підтверджують визначену кількість своїми підписами.

Організація зберігання товарів у підприємствах торгівлі відображається у бухгалтерському обліку таким чином, що дані синтетичного й аналітичного обліку дають можливість контролювати рух товарів на складі, у секціях магазинів тощо.

Роздрібна торгівля здійснюється магазинами, універмагами, супермаркетами, універсамами, структурними підрозділами відділів робітничого постачання, кіосками, лотками тощо за готівку, у кредит, дрібним оптом. У роздрібній та оптовій торгівлі застосовується індивідуальна та бригадна відповідальність. У підприємствах роздрібної торгівлі до складу бригади входять завідуючий відділом або секцією, його заступники, продавці та контролери.

Облік товарів на складах, базах і в бухгалтерії ведуть одночасно на основі правильно складеної документації. У бухгалтерії складського підприємства оптової торгівлі, а також на складах підприємств роздрібної торгівлі ведеться кількісно-сумовий облік товарів по матеріально відповідальних особах. На кожний сорт і артикул товару, який розцінено (тобто якому присвоєна ціна), відкривають окремий аналітичний рахунок.

Матеріально відповідальні особи щоденно складають товарні звіти про рух та наявність товарів і тари. Звіт складається на підставі прибутково-видаткових документів. На

138

звороті товарного звіту може бути вміщений звіт про рух тари. Товарний звіт підписується особою, яка його склала, а також одним із членів бригади. Члени бригади, крім того, мають право брати участь у всіх прибутково-видаткових операціях по складу, секції (відділу), магазину в цілому.

До товарних звітів, які складаються на складах і базах оптової торгівлі, додаються документи на оприбуткування товарів (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, приймальні акти), документи на відпуск товарів підприємствам роздрібної торгівлі (товарно-транспортні накладні, накладні) і на реалізацію товарів дрібним оптом за безготівковим розрахунком (рахунки-фактури).

До товарних звітів магазинів додаються прибуткові документи, що містять дані про надходження товарів від постачальників або підприємств оптової торгівлі (товарно-транспортні накладні та рахунки-фактури), а також видаткові документи: при реалізації товарів у кредит - доручен-ня-зобов*язання покупців, при реалізації дрібним оптом -рахунки-фактури.

У товарних звітах матеріально відповідальна особа вказує суму грошової виручки, одержаної від реалізації товару за певний період. Товарні звіти складаються у двох примірниках, один з яких передається з усіма^ первинними документами в бухгалтерію торговельного підприємства.

Збереження товарів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі забезпечується дотриманням адміністрацією цих підприємств законодавства при призначенні матеріально відповідальних осіб, укладанням між адміністрацією та відповідними особами договорів про матеріальну відповідальність. Важливим є чітке виконання працівниками підприємств торгівлі службових обов'язків, з одного боку, щодо своєчасного і правильного документального оформлення операцій з товарами та подання відповідної звітності, з другого - щодо.здійснення оперативного контролю за роботою матеріально відповідальних осіб.

Реалізація товарів підприємствами роздрібної торгівлі регулюється юридичними нормами цивільного законодавства, а саме договором купівлі-продажу. Відповідно до ст. 224 Цивільного кодексу України продавець зобов'язується передати майно у власність покупцю, а покупець зобов'язаний прийняти майно та сплатити за нього певну грошову суму.

Купівельна вартість реалізованих товарів, яка сплачується покупцем товару, незалежно від часу його сплати, визначає роздрібний товарооборот торговельного підприсм-

139

ства. При будь-якому способу отримання товарів, вони обліковуються за первинною вартістю. До складу первинної вартості придбаних за оплату товарів залежно від умов договору постачання, способу доставки тощо включаються такі витрати:

• сума, що сплачена або підлягає сплаті постачальнику;

• вартість вантажно-розвантажувальних робіт;

• витрати на транспортування товарів від продавця та їх страхування;

• проценти за кредит, наданий постачальником;

• мито, збори;

• непрямі податки (акцизний збір і ПДВ);

• вартість посередницьких послуг, пов'язаних з купівлею товарів.

Обсяг реалізації при продажу товарів готівкою або іншими способами визначається сумою виручки, що надійшла до каси підприємства.

Розрахунки з покупцями за товари, придбані в роздрібній торгівлі, здійснюються безпосередньо через контрольно-касові апарати.

При продажу товарів за готівку виручка надходить у кінці дня в операційні каси і здається старшому касиру-операціоністу, який включає її у касовий звіт магазину. До звіту додаються первинні документи, що відображають виконані операції, а саме: касова відомість, квитанції на здачу виручки в банк або на пошту, супроводжувальна відомість на здачу готівки інкасатору. Обсяг продажу товарів за готівку, крім касових звітів, відображається і в товарних звітах. У зв"язку з цим при перевірці цих документів особливу увагу необхідно приділяти контрольному звіренню суми грошової виручки, яка міститься в касовому звіті, та суми обсягу проданих товарів за товарним звітом.

Основним економічним показником діяльності торговельних організацій є фактичний обсяг товарообороту.

<< | >>
Источник: Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с.. .200

Еще по теме 2.5. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у торгівлі:

 1. § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні службових злочинів
 2. Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200
 3. ВСТУП
 4. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
 5. 1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці
 6. 1.4. Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах
 7. Розділ IIГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ
 8. 2.1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах
 9. 2.2. Використання облікових документівпри виявленні та розслідуваннірозкрадань грошових коштів,які вчинені обліково-бухгалтерськимипрацівниками
 10. 2.3. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань у деяких галузях агропромислового комплексу
 11. 2.4. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у будівельних організаціях
 12. 2.5. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у торгівлі
 13. Роздрібний товарооборот
 14. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
 15. Розкрадання грошових коштів шляхом відображення в документах робіт, виконаних раніше державним підприємством
 16. 2.7. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у процесі приватизації державного майна
 17. 2.8. Використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у банківській сфері
 18. Інкасо
 19. 2.9. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань, пов'язаних з приховуванням прибутків і відрахувань від оподаткування
 20. ЗМІСТ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -