<<
>>

1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці

Засоби підприємства в процесі його діяльності перебувають у безперервному русі та змінах. Господарські процеси складаються з відповідних дій, які називаються господарськими операціями.

Для одержання інформації про діяльність підприємства, про зміни у засобах, викликані господарськими процесами, необхідно реєструвати кожну господарську операцію. Така реєстрація здійснюється за допомогою документів. Документи мають юридичне значення як доказ законності здійснення операції і правильності записів у регістрах бухгалтерського обліку.

Складання первинних облікових документів і відображення на їх підставі господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку здійснюється у відповідності до от. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Первинні документи, у тому числі на паперових і ма-v-ХІІІинозчитувальних носіях інформації, для набуття ними ч^Чоридичної сили повинні мати такі обоє 'язкові реквізити: назву документа; код форми документа; дату й місце складання; зміст господарської операції; вимірювачі господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особисті підписи. Залежно від характеру господарської операції у первинних документах можуть бути наведені додаткові реквізити (номер документа, назва та адреса підприємства, печатка підприємства та інші).

Застосування при обробці економічної інформації засобів механізації та комп'ютеризації призвело не тільки до суттєвих змін у техніці обліку й у формах його ведення, але й до появи нових типів документів - перфострічок, перфокарт, магнітних стрічок, дисків тощо. Проте необхідно розуміти, що зміст документа як письмового свідоцтва законності здійснення господарської операції залишився тим самим. Змінилася тільки його форма.

1

Г

На вимогу контролюючих або судових органів та клієнтів, документи на машинозчитувальних носіях інформації відтворюються у копіях, на паперових носіях, за рахунок і власними силами підприємства або установи.

При складанні на машинозчитувальних носіях облікових регістрів, під-

17

БІГ ':ОТЕКА

Схід..сук ..а'ічзькога

приємства й установи зобов'язані забезпечити технічні засоби для відтворення документів у зручному для читання вигляді. Відповідальність за правильність інформації в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали їх.

Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарської операції, а якщо це неможливо -безпосередньо після її закінчення. Вільні рядки у первинних документах обов'язково прокреслюються.

При надходженні у бухгалтерію первинні документи перевіряються як за формою (повнота та правильність оформлення і заповнення реквізитів), так і за змістом (законність операції, логічна ув'язка з окремими показниками). Усі документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що є підставою для нарахування заробітної плати, обов'язково повинні бути погашені штампом або надписом від руки «Одержано» або «Сплачено» із зазначенням дати (числа, місяця, року).

Помилки у первинних документах виправляються коректурним способом: неправильний текст або сума закреслюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлений текст, а зверху надписується правильний текст або сума. Виправлення повинні бути застережені надписом «виправлено» і підписом осіб, що підписали документ, із зазначенням дати виправлення.

Рух документів у бухгалтерському обліку від моменту їх складання до здачі в архів являє собою документообіг. Документообіг регламентується графіком, який складає головний бухгалтер, і затверджується наказом керівника підприємства.

Первинні документи, облікові регістри, бухгалтерські звіти та баланси до передачі їх в архів повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або шафах під відповідальність особи, уповноваженої на це головним бухгалтером. Відповідальність за збереження первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів, оформлення та передачу їх у встановленому порядку до архіву несе головний бухгалтер.

Бухгалтерські документи класифікуються за кількома ознаками: призначення, джерела виникнення, походження, якісні ознаки тощо. Групування документів полегшує використання їх не лише у бухгалтерському обліку, але й під час перевірки відповідної інформації про ознаки вчинення корисливих зловживань.

<< | >>
Источник: Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с.. .200

Еще по теме 1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці:

 1. § 4. Дослідження і використання запахових слідів у практиці розслідування злочинів
 2. Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200
 3. ВСТУП
 4. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
 5. 1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці
 6. кореспонденцією рахунків
 7. Розділ IIГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ
 8. 2.1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах
 9. 2.2. Використання облікових документівпри виявленні та розслідуваннірозкрадань грошових коштів,які вчинені обліково-бухгалтерськимипрацівниками
 10. 2.3. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань у деяких галузях агропромислового комплексу
 11. 2.4. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у будівельних організаціях
 12. 2.5. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у торгівлі
 13. Роздрібний товарооборот
 14. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -