<<
>>

3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства

Одним із завдань фінансово-економічного контролю і ревізії як форми його здійснення є рішуча боротьба з безгосподарністю, марнотратством, розкраданнями майна під-

221

приемств, з іншими корисливими правопорушеннями.

Ревізія має велике значення у діяльності органів внутрішніх справ, і насамперед, апаратів Державної' служби боротьби з економічною злочинністю та слідства. Розкрадання й інші корисливі злочини, що скоюються в галузях економіки, завжди знаходять своє відображення у документах та записах бухгалтерського обліку підприємств. Цей чинник визначає роль документальної ревізії як одного з ефективних інших засобів розкриття таких злочинів. Ефективність ревізії як засобу виявлення корисливих злочинів залежить від реального стану спеціальних захисних функцій бухгалтерського обліку - його спроможності досить повно відображати ознаки скоєних злочинів.

Як свідчить практика, матеріали комплексних ревізій, передані в органи внутрішніх справ, часто стають підставою для порушення кримінальних справ про розкрадання майна підприємства.

Вагоміше значення має ревізія, яка призначається за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, оскільки вона є методом збору доказів по кримінальній справі. За допомогою такої ревізії не тільки підтверджуються факти зловживань, викриті попередньою ревізією або оперативним шляхом, але й виявляються нові факти розкрадань товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, встановлюються учасники злочинних дій.

Враховуючи те, що майже кожний злочин, пов'язаний із господарською діяльністю, потребує призначення ревізії, оперативні працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю та слідства повинні правильно розуміти суть і особливості ревізії, яка призначається за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, вміти кваліфіковано організувати її підготовку і проведення і цим самим забезпечувати ефективність і реалізацію усіх можливостей такої перевірки.

Документальна ревізія, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, залишаючись методом фінансово-економічного контролю, одночасно відповідно до ст.

66 КПК України є способом збору доказів. Цією статтею передбачено право особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора вимагати від контрольно-ревізійних органів держави, суб'єктів управління та власника проведення ревізії господарської діяльності підприємств, установ, організацій тощо. Крім того, це право працівників міліції закріплено у п. 24 ст. І і Закону України «Про міліцію».

222

Вимога органу дізнання чи слідчого породжує процесуальні правовідносини між дізнавачем і слідчим з одного боку і посадовою особою, яка уповноважена призначити документальну ревізію, з другого. Посадова особа зобов'язана не лише дати відповідне розпорядження щодо призначення ревізії, але й забезпечити її якісне проведення і надати слідчому або дізнавачу акт ревізії. Проведення будь-якої ревізії, включаючи й ревізію за ініціативою правоохоронних органів, регламентується не кримінально-процесуальним законодавством, а Законом України «Про Державну контрольно-ревізійну службу», тобто нормами адміністративного права. При наявності вимоги слідчого або органу дізнання безпосередньою підставою для проведення ревізії є наказ або розпорядження відповідної посадової особи контрольно-ревізійного органу. Таким чином, при проведенні ревізії ревізор виконує службове доручення і повністю підпорядковується не слідчому чи дізнавачу, а особі, яка призначила ревізію. Його права й обов'язки ґрунтуються на нормах адміністративного права. Звідси випливає сутність призначеної за ініціативою правоохоронних органів ревізії, а саме використання існуючого адміністративно-правового інституту в інтересах розслідування кримінальних справ про розкрадання та інші корисливі зловживання.

Ревізія за ініціативою органу дізнання або попереднього слідства може бути проведена за перевірочними матеріалами як до порушення кримінальної справи, так і після її порушення.

За результатами проведення ревізії слідчий чи орган дізнання одержує акт ревізії з доданими до нього документами та іншими матеріалами.

Відповідно до ст. 65 КПК України акт ревізії як джерело доказів належить до розряду «інших документів». За допомогою акта ревізії слідчий установлює фактичні дані, які мають значення для справи, і використовує їх для доказу певних обставин. Проведення ревізії на вимогу слідчого визначено процесуальним законодавством як спосіб збору доказів.

Таким чином, докази збирає не ревізор, а слідчий, який за допомогою ревізії отримує матеріали і шляхом їх вивчення установлює фактичні дані про обставини злочину, що мають значення судових доказів. Отже, способом доказів є не проведення ревізії як такої, не дії ревізора, а діяльність слідчого, спрямована на проведення ревізії і використання у процесі розслідування акта ревізії. Матеріали ревізії стають джерелом доказів тоді, коли вони додаються до

223

справи, а фактичні дані про обставини скоєння злочину набувають значення судових доказів лише після того, як слідчий їх установить і використає в процесі доводження.

Ревізія, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, має суттєві відмінності від комплексної документальної ревізії (див. таблицю 5).

Таблиця 5

<< | >>
Источник: Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с.. .200

Еще по теме 3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства:

 1. Відмінність ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, від комплексної ревізії
 2. Відмінність судово-бухгалтерської експертизи віл ревізії, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ
 3. 91. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
 4. Процесуальна характеристика особи, яка здійснює дізнання (дізна-вача).
 5. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 6. 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 7. 2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
 8. 54. Участь адвоката при провадженні попереднього слідства, його права та обов'язки
 9. §3. Прокурор у стадії дізнання і досудового слідства
 10. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 11. 30. Права адвоката на етапі попереднього слідства та на судових стадіях кримінального процесу.
 12. § 3. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства
 13. Особливості провадження в стадії досудового слідства.
 14. Теми 6—7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, які захищають права інших осіб
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -