ВСТУП

Навчальий курс «Прокуратура України» являє собою самостійну правову дисципліну, яка включає як знання законодавства про прокурорський нагляд, теоретичні проблеми, так і основні напрями діяльності прокурорсько-слідчих працівників.

Як відомо, у зв'язку з прийняттям нової Конституції України прокуратура позбавлена загальнонаглядової функції та функції проведення слідства, у зв'язку з чим у майбутньому втратять свою наукову цінність і навчальну корисність видані раніше навчально-методичні посібники з прокурорського нагляду.

Практична необхідність видання цього посібника обумовлена й тим, що в умовах катастрофічного росту злочинності, у тому числі організованої і корумпованої, а також погіршення її криміногенної характеристики, зростає роль органів прокуратури в посиленні нагляду за органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю та проводять оперативно-розшукову діяльність, в забезпеченні одного з головних принципів кримінального судочинства — невідворотності покарання за кожен вчинений злочин.

У посібнику дається аналіз і шляхи реалізації закріплених у Конституції України функцій прокуратури України, а також основних принципів організації і діяльності органів прокуратури, засобів прокурорського реагування як на усунення, так і на попередження порушень закону, приводиться класифікація цих процесуальних актів та їх необхідних реквізитів.

Конституція України зберегла частину традиційних галузей прокурорського нагляду. Це — підтримання державного обвинувачення в суді, нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, а також при виконанні судових рішень у кримінальних справах, нагляд при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Передбачена нова, раніше не відома функція прокуратури — представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

Як відомо, головне в діяльності органів прокуратури — це правильна, науково обгрунтована організація нагляду і управління, підвищення дієвості і ефективності нагляду.

Розглядаючи проблеми, пов'язані з дослідженням змісту, організації і діяльності прокуратури, автором використовуються відомчі нормативні акти, сучасні наукові положення в галузі теорії управління та прокурорського нагляду.

Автором за останні роки опубліковано понад сто статей в різних виданнях з питань реалізації наглядових та інших функцій органів прокуратури України.

Видано більше тридцяти монографій та науково-методичних посібників з проблем прокурорської діяльності. Висвітлювались проблеми прокуратури в період розбудови Української правової держави, підготовлено збірник офіційних матеріалів з історії прокуратури України. Видано такі монографії: Концепція функцій прокуратури України; Прокуратура в системі державних органів України; Прокуратура в правовій державі; Поза-судові функції прокуратури; Злочинність і права людини; Прокуратура і правосуддя; Прокурорський нагляд в Україні; Нагляд у військах, на транспорті, щодо неповнолітніх, слідство, організована злочинність та координація.

Висвітлювались проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави, вдосконалення діяльності прокуратури на засадах демократичних принципів права, дотримання прав людини правоохоронними органами та арбітражними судами, організації роботи органів прокуратури України, проблеми організованої злочинності і корупції в Україні, механізму її розвитку і забезпечення прав людини та завдань органів прокуратури, що випливають з положень нової Конституції України.

Окремо висвітлена координація дій правоохоронних органів, прокурорський нагляд та правове положення прокуратури. Видано ряд навчально-методичних посібників з проблем господарського та фінансового права, арбітражного процесу та банківсько-кредитного законодавства.

Розроблено близько десяти видів анкет і схем з вивчення проблем діяльності і реформування прокурорської системи України, виходячи з функцій прокуратури, визначених Конституцією України.

В основу цього дослідження крім вказаних праць, покладено основні положення посібника «Прокуратура України» обсягом 50 сторінок, а також майже 30-річна робота автора в правоохоронних органах, в тому числі 24-річна служба в органах прокуратури, нині в чині державного радника юстиції 3 класу, займаючи при цьому посади помічника прокурора району, прокурора району, начальника відділу прокуратури області. З них 12-річна служба в центральному апараті Генеральної прокуратури України на посадах прокурора відділу, заступника начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника управління та керівника самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України.

При підготовці книжки опрацьовано ряд монографій з проблем правового регулювання прокурорських систем, провідних вчених у галузі прокурорського нагляду та виконання інших функцій прокуратури країн Європи.

При написанні посібника автор намагався розкрити суть і завдання прокурорського нагляду з різних його галузей, знайти правильне поєднання законодавчого регулювання прокурорського нагляду, теоретичних досліджень з цих проблем.

Виклад законодавчого і теоретичного матеріалу наблизить цей посібник до потреб практики прокурорського нагляду. З цією метою робляться посилання на накази й вказівки Генерального прокурора з різних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності і галузей нагляду.

Висловлені автором пропозиції і рекомендації по дальшому вдосконаленню прокурорського нагляду грунтуються на кращих формах і методах прокурорсько-слідчої роботи різних ланок прокурорської системи.

Умовою успішного засвоєння курсу цієї дисципліни є правильно організована виробнича і переддипломна практика студентів в органах прокуратури України. Все це допоможе майбутнім прокурорським працівникам набути практичних навиків по складанню різних процесуальних документів.

Вивчаючим курс «Прокуратура України» необхідно мати на увазі, що в процесі реалізації правової реформи і дальшого вдосконалення всіх галузей нагляду не можна обійтись без пізнання всіх нових законодавчих актів.

При підготовці цього посібника використана вказана нижче література провідних вчених в галузі прокурорського нагляду України, а також ближнього і дальнього зарубіжжя. В основу його написання покладена і практична робота автора по застосуванню господарського права і законодавства з питань прокурорського нагляду.

Автор щиро дякує всім, хто сприяв виданню цього посібника, в першу чергу рецензентам: доктору юридичних наук, професору Давиденку Леоніду Михайловичу, доктору юридичних наук, професору Долежану Валентину Володимировичу, доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України Михайленку Олександру Романовичу, члену-кореспонден-ту АПН, доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України Михеєнку Михайлу Макаровичу та доктору юридичних наук, професору Кондратьеву Радомиру Івановичу.

Редакція і автор просять читачів висловити свої зауваження і пропозиції щодо змісту посібника, які будуть прийняті і враховані при подальшій роботі над ним.

| >>
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме ВСТУП:

 1. Вступ
 2. Вступ
 3. Вступ
 4. ВСТУП
 5. Вступ
 6. ВСТУП
 7. ВСТУП
 8. ВСТУП
 9. Вступ
 10. ВСТУП
 11. Вступ
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. Кассационное опротестование решений, не вступивших в законную силу
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -