Принципи прокурорського нагляду

встановлені у законодавчих актах різного рівня, різної юридичної сили. Ця обставина з-поміж інших причин обумовлює проблему внутрішнього погодження принципів.

У теорії права принципами організації і діяльності визначаються законність, єдність прокурорського нагляду, централізація і єдиноначальність, незалежність і гласність.

Принцип законності.

В науці широко розкрито значення принципу законності, показано його багатогранність, багатоперспек-тивний характер. Принцип законності становить вихідний принцип побудови і діяльності прокуратури, є «мірою мір» всіх інших принципів. Таке значення принципу законності в про-

курорському нагляді визначається роллю закону у правовій державі, тими обставинами, що закон є свого роду становим хребтом нашого життя, громадського порядку, служить втіленню справжньої свободи і соціальної справедливості. Принцип законності виражає нерозривний зв'язок між додержанням законності в діяльності прокуратури і охороною законності як основного її призначення.'

Принцип законності обумовлює як структуру органів прокуратури, так і їх діяльність, визначає специфіку функцій, що здійснює прокуратура, організаційно-правові аспекти діяльності прокуратури.2 Одна з особливостей прокурорського нагляду як специфічної форми державної діяльності полягає в тому, що сам прокурорський нагляд має підзаконний характер. Кожен прокурор, починаючи від прокурора району і до Генерального прокурора України, діє тільки на основі закону, виконуючи закон, і з метою охорони закону. Визнання підзаконності прокурорського нагляду має важливе значення в проведенні принципу законності в діяльності прокуратури і в забезпеченні нею законності в державі.3 При цьому необхідно підкреслити, що абсолютно вся діяльність прокурора — і за змістом, і за формою — визначається законом. Закон визначає завдання, функції, принципи організації і напрями діяльності прокурорів. Ніяких не встановлених законом функцій прокуратури, принципів її діяльності не існує і не може існувати. Працівники прокуратури не повинні забувати, що прокуратура виступає не тільки як обвинувач прот,и порушників закону, але й зобов'язана захищати людину.

Принцип єдності прокурорського нагляду полягає в тому, що кожна ланка прокурорської системи, кожен прокурор діє в межах своєї компетенції, виступає як представник єдиної системи прокурорських органів. Наглядова діяльність кожного прокурора становить органічну частину діяльності всієї прокуратури.

Принцип єдності прокурорського нагляду діє у всіх сферах і на всіх рівнях його організації. У відповідності з ним усі проку-

'Див. Давиденко Л. М. Мета, завдання і функції прокуратури. Харків, 1992, с. 10-11.

2Див. Задніпровський О. Права прокурора у світлі нової Конституції України. «Право України», № 1, 1997, с.74-76.

3Див. Енгельгардт В.А. Про деякі атрибути життя: ієрархія, інтеграція, пізнання. «Питання філософії», 1976, № 7, с.68.

78

'Див. Дементьев B.I. Розвиток, демократичних основ в організації діяльності прокуратури. М., 1968, с.5-6.

2Див. Ворсінов Г. Т. Становлення прокуратури незалежної України. «Право України», 1997, № 1, с.22-25.

-Див. Шемчушенко Ю.С. Проблеми розбудови української державності. «Право України», 1997, № 1, с.26-29.

79

рори незалежно від рівня ланки прокурорської системи, в якій вони перебувають, наділені в основному однаковими за характером повноваженнями. Єдність нагляду виражається в єдності принципів діяльності всіх прокурорських органів, в єдності їх завдань щодо забезпечення вищого нагляду за виконанням законів у всій державі. Прокурорська система в цілому і кожна її ланка окремо функціонують на основі єдиного законодавства, під керівництвом єдиного центру в особі Генерального прокурора України. В силу принципу єдності кожен прокурор виступає як представник єдиної прокурорської влади, єдиної системи прокурорських органів і в межах своєї компетенції здійснює наглядові функції за точним виконанням законів. Діючи як представник єдиної системи органів прокуратури, кожен прокурор зберігає забезпечувану законом самостійність у прийнятті рішень.

З принципом єдності тісно пов'язаний

<< | >>
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме Принципи прокурорського нагляду:

 1. принцип централізації прокурорського нагляду
 2. Система норм про прокурорський нагляд
 3. Системні якості прокурорського нагляду
 4. 82.Прокурорський нагляд
 5. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
 6. 58. Методи прокурорського нагляду
 7. 2.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду
 8. §2. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності
 9. 59. Напрями і завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слідства
 10. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
 11. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 12. 2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян
 13. Принцип єдиноначальності в прокурорському нагляді
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -