<<
>>

§ 2. Поняття ознак і властивостей зовнішності людини

У криміналістиці і слідчий практиці поняття ознаки інколи визначають як властивість і навпаки,– властивість інтерпретують як ознаку. Таке тлумачення визначень справедливе взагалі, але воно потребує уточнення для часткових теорій науки криміналістики, які оперують поняттями "ознака" і "властивість".

Ознака — це сторона предмета, те чим він відрізняється від йому поді-бних (М.

І. Уємов). Ознака — це межа якості об'єкта, його форма, розмір і відносне положення частин цілого, з допомогою яких можна "визначити або описати об'єкт" (М. І. Кондаков). Ознака являє собою зовнішній вид, він очевидний і доступний для безпосереднього сприйняття. З цього, зовнішні властивості об'єктів у криміналістиці доцільно називати ознаками.

Властивість — це скоріш за все внутрішня сторона об'єкта, його якість, яка оточена внутрішніми границями всякого тіла. Тому найчастіше властивість не очевидна, оскільки свідчить про внутрішню якість об'єкта — твердий, радіоактивний, тугий, теплопровідний тощо. Отже, внутрішні властивості іноді називають структурними. Спостерігач пізнає їх опосередковано, оскільки вони виявляються в русі, в Процесі взаємодії предметів. Ось в чому відмінність властивості від ознаки як в логічному так і в криміналістичному розумінні.

Надалі зовнішні властивості фізичних тіл називатимуться ознаками, а внутрішні — властивостями.

Слід відмітити, що ознаки і властивості притаманні всякому матері-альному об'єкту. Люди та речі (предмети),— матеріальні утворення, кож-ний з них заповнює певний об'єм матеріальної субстанції, обмеженої просторовими кордонами, які утворюють зовнішню "оболонку" або зовнішність (лат. habitus — зовнішність). Зовнішність очевидна, вона лежить на поверх-ні і виділяє предмет у просторі. Через це відмінні особливості зовнішності являють собою зовнішні ознаки, або ознаки зовнішності. Будь-які об'єкти матеріальної живої і неживої природи характеризуються зовнішніми озна-ками і внутрішніми властивостями.

Зовнішність (вигляд, статура) людини — це фізична сторона, ознаки якої віддавна використовуються для розшуку і ототожнення людей, кримінальної реєстрації злочинців, в судовій експертизі та ін.

З цією метою вони класифіковані, а їхні назви уніфіковані згідно з міжнародними стандарта- ми, що дає право використовувати їх у боротьбі зі злочинністю на міжнародному рівні, через Інтерпол та Європол.

Зовнішні ознаки ділять на анатомічні (власне зовнішні) і внутрішні –структурні, що іменуються властивостями.

Анатомічні ознаки — це природжені особливості форми, розміру і положення (локалізації) окремих частин тіла людини, що дозволяє виділити її як звичайне фізичне тіло. Фігура, зріст, постава; форма обличчя, спинки носа, розмір лоба, рота, будова шкіри на пальцях рук і підошвах ніг — все це зовнішні ознаки людини. Вони відображають зовнішню сторону анато- мічної будови на відміну від його внутрішніх властивостей, що Характеризують якісно-кількісну структуру тканин на молекулярно-клітинному і ге-ц нетичному рівнях .

Останнім часом криміналістичне вчення про зовнішні (фізичні) ознаки людини і використання їх для ототожнення людини дістало назву криміналістична габітологія (лат. habitus – зовнішність, logos — вчення). Габі-тологія вивчає зовнішні ознаки людини, закономірності зміни їх у часі, способи і засоби фіксації і використання для розшуку і ототожнення людини. Тому некоректно відносити до ознак зовнішності елементи ходи, голос, навички — це біологічні властивості людини, її внутрішні особливості, які виявляються зовні лише в процесі діяльності (русі, певній праці), тобто взаємодії суб'єкта.

Крім поняття "криміналістична габітологія" (М. В. Салтевській) в криміналістиці зустрічаються ще такі назви: "габітоскопія" (Г. Л. Грановський), “криміналістичне вчення про прикмети (ознаки) людини” (Ю. А. Пересункін), "ідентифікація людини за ознаками зовнішності” (І. Ф. Пантелєєв), "судова габітологія" (Ф. П. Сова), "дослідження зовнішньої будови об'єкта" (І. Кертес).

Серед ознак зовнішності в криміналістиці потрібно розрізняти власні ознаки не тільки будови тіла людини, але й окремих його частин: шкіряних узорів на пальцях рук, будови зубів, шкіряного покриву обличчя, зокрема, шкіри губів, лоба, щік, кінчика носа, вушної раковини. Кожна група об'єктів дослідження утворює підрозділи габітології, наприклад, папілярні узори рук і ніг вивчає дактилоскопія (грец. daktulos — палець, skopeo — дивлюся). Вивчення ознак будови зубного апарату як розділу габітології за аналогією слід називати — дентоскопія (лат. dentis — зуби), або криміналістична дентологsz; а вчення про шкіряний покрив відкритої частини обличчя – криміналістична дермоскопія (лат. derma — шкіра). Таким чином, криміналістична габітоскопія як розділ науки криміналістики у своєму складі повинна мати: 1) власне габітологію — вчення про зовнішність; 2) дактилоскопію; 3) дентоскопію; 4) криміналістичну дермоскопію обличчя.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 2. Поняття ознак і властивостей зовнішності людини:

  1. § 2. Поняття ознак і властивостей зовнішності людини
  2. § 1. Поняття і суть динамічних властивостей людини
  3. § 3. Психологія впізнання
  4. § 3. Психологія впізнання
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -