<<
>>

ЗЗ.Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).

Законодавство про захист економічної конкуренції, яке ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається з законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про Антимоно-польний комітет України», «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів, можнавважати сформованим.

Закон визначає групи порушень законодавства про захист економічної конкуренції:

- антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.

Це дії, які стосуються:

1) встановлення цін чи інших умов придбання або реа лізації товарів;

2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-тех нологічного розвитку, інвестицій або встановлення конт ролю над ними;

3) розподілу ринків чи джерел постачання за територі альним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реа лізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;

4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, по купців, продавців;

6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;

7) укладення угод за умови прийняття іншими суб'єкта ми господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичая ми в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;

8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.

- зловживан ням монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається:

1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин;

3) обумовлення укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета

договору;

4) обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям;

5) часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання;

6) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин;

7) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.

- антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

До них відносяться:

заборона або перешкоджання створенню нових підпри ємств чи здійснення підприємництва в інших організацій них формах у будь-якій сфері діяльності, а також встанов лення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів;

пряме або опосередковане примушення суб'єктів гос подарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми об'єднань або здійснення уз: годжених дій концентрації суб'єктів господарювання в інших формах;

пряме або опосередковане примушення суб'єктів гос подарювання до пріоритетного укладення договорів, пер шочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців;

будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків між суб'єктами господа рювання за територіальним принципом, асортиментом то варів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом спо живачів чи продавців;

встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного реґіону країни в іншому або надання дозволу на ре алізацію товарів з одного реґіону в іншому в певному об сязі чи за виконання певних умов;

надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які став лять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів що призводить або може призвести до недопущення, усу нення, обмеження чи спотворення конкуренції;

дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються неспри ятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами;

дія, якою встановлюються не передбачені законами Ук раїни заборони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо придбання чи реалізації товарів, ціноутво рення, формування програм діяльності та розвитку, розпо рядження прибутком.

- обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань, яка полягає в тому, що суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень, а також примушувати інших суб'єктів господарювання:

- до антиконкурентних узгоджених дій, визначених ст. 6 Закону;

- до узгоджених дій, визначених ст.

7, 8, 9 та 10 Закону;

- до участі у концентрації суб'єктів господарювання, визначеної ст. 22 Закону (ст. 18 Закону «Про захист економічної конкуренції»).

- недобросовісна конкуренція

ЗУ «Про захист від недобросовісної конку-ренції» визнає недобросовісною конкуренцією, зокрема, такі дії:

- неправомірне використання чужих позначень, рек-ламяих матеріалів, упаковки;

- неправомірне використання товару іншого виробника;

- копіювання зовнішнього вигляду виробу;

- порівняльна реклама;

- дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця);

- купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;

- схилення до бойкоту господарюючого суб'єкта (підприємця);

- схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника);

- схилення господарюючого суб'єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом; підкуп працівника постачальника;

- підкуп працівника покупця (замовника);

- досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

- неправомірне збирання комерційної таємниці;

- розголошення комерційної таємниці;

- схилення до розголошення комерційної таємниці;

- неправомірне використання комерційної таємниці (ст.ст.4-19 Закону).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011. 2011

Еще по теме ЗЗ.Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).:

 1. 1. Правове регулювання змагальності і попередження монополістичних зловживань.
 2. Поняття та види антиконкурентних правопорушень.
 3. Если вы сейчас проявите интерес к своим детям,потом они проявят интерес к вам. Для обдумывания, обсуждения и практического применения
 4. 1. ПОНЯТТЯ СЛІДЧИХ ДІЙ. ОСОБЛИВОСТІ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ
 5. Монополістична діяльність.
 6. 63. Антиконкурентные согласованные действия
 7. § 7. Зловживання правом
 8. § 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій
 9. § 3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці
 10. Зловживання домінуючим становищем.
 11. Корисливі зловживання при переоцінці товарів у підприємствах торгівлі
 12. Глава 22 Благость Маркионова бога не является его природным свойством, ибо проявилась не сразу, как в ней возникла необходимость
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -