<<
>>

§ 3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку


Від території СЕЗ слід відрізняти територію пріоритетного розвитку (ТПР), тобто територію, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності, що запроваджується на ТПР, це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному законом, інвестиційні проекти, схвалені Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку.
Наприклад, відповідно до ст. З Закону України від 15 липня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області»1 такий режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку і діє протягом ЗО років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних галузях (підгалузях) виробництва, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
До територій пріоритетного розвитку цим Законом віднесено у своїх адміністративно-територіальних межах міста Брян-
Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 38. — Ст. 351.
- 572 -
ка, Краснодон, Свердловськ, Первомайськ, Стаханов, Красний Луч, а також Антрацитівський, Кремінський та Красно-донський райони Луганської області.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в порядку, визначеному Законом, інвестиційний проект кошторисною вартістю, еквівалентною не менше:
500 тис. дол. США — при реалізації інвестиційного проекту в галузях сільського господарства, обробної промисловості та охорони здоров'я;
700 тис. дол. США — при реалізації інвестиційного проекту в галузях будівництва та транспорту;
1 млн дол. США — при реалізації інвестиційного проекту в галузях добувної промисловості, виробництва електроенергії та коксу, хімічного виробництва і машинобудування.
Органами управління територіями пріоритетного розвитку відповідно до ст. 6 Закону є:
Комітет з питань територій пріоритетного розвитку;
органи місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування також належить:
- укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємниць кої діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, затвердженого Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку, у визначеному Законом порядку.
Згідно зі ст. 7 Закону Комітет з питань територій пріоритетного розвитку (далі — Комітет) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до Закону на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області.
Комітет створюється Луганською обласною радою.
До повноважень Комітету належать:
розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточ них програм розвитку територій пріоритетного розвитку;
розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
видача свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту;
- 573 -
здійснення в межах своїх повноважень згідно з Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріори тетного розвитку;
підготовка відповідним органам місцевого самоврядуван ня пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, пла ти за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
регулювання залучення до роботи на територіях пріори тетного розвитку іноземних працівників;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язко вих до виконання на територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприєм ницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;
- реалізація інших повноважень, передбачених Законом. На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися
всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.
Затвердження Комітетом інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.
Порядок укладення договору (контракту) визначається Луганською обласною радою.
У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку
- 574 -
інвестиційного проекту Комітет може внести пропозиції органу місцевого самоврядування про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Комітету про скасування виданого ним свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту.
Рішення про скасування свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту та розірвання договору (контракту) з органом місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в судовому порядку.
До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому Законом порядку, застосовується запроваджений Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду України, до державного фонду сприяння зайнятості населення та плати за землю.
Звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від сплати ввізного мита суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України сировину, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного проекту у порядку, встановленому Законом.
Звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України устаткування та обладнання для реалізації інвестиційного проекту у порядку, встановленому Законом.
Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.
Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, при-
- 575 -
строї, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.
У разі нецільового використання, відчуження зазначених сировини, матеріалів, устаткування та обладнання до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються у встановленому законом порядку.
Звільняється на три роки від оподаткування прибуток но-воствореного, перепрофільованого, реструктуризованого підприємства, що реалізує у встановленому Законом порядку інвестиційний проект.
Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50% діючої ставки оподаткування. Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.
До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом, що реалізується у встановленому цим Законом порядку, сума інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на тери торії України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними тор говельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
Звільняються від сплати зборів до Державного інноваційного фонду України та до державного фонду сприяння зайнятості населення на період до 2009 року новостворені, у тому числі у процесі реорганізації, підприємства, що реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти, в яких чисельність працівників, вивільнених внаслідок ліквідації,
І
реорганізації гірничодобувних та інших підприємств, становить у звітному податковому періоді не менш як 50% середньоспискової чисельності працюючих.
Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують у встановленому Законом порядку інвестиційні проекти.
<< | >>
Источник: Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер,.2005 — 592 с. .200

Еще по теме § 3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку:

 1. 5. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон, управління спеціальними (вільними) економічними зонами.
 2. ГЛАВА 33Правовий режим спеціальних(вільних) економічних зон таспеціальний режим господарювання
 3. 75. Поняття і види територій
 4. 76. Державна територія
 5. 80. Міжнародна територія загального користування
 6. § 2. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
 7. § 1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон
 8. 77. Фонди спеціального призначення.
 9. § 35. Спеціальний суб‘єкт та його види.
 10. § 35. Спеціальний суб‘єкт та його види.
 11. 5. Історія розвитку земельного права.
 12. § 5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання
 13. § 2. Закони розвитку науки криміналістики
 14. 105.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
 15. § 2. Історія розвитку юридичної психології2
 16. § 2. Історія розвитку юридичної психології10
 17. § 2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку
 18. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 19. § 5. Закони розвитку науки криміналістики
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -