<<
>>

4. Правовий режим іноземного інвестування: поняття та види іноземних інвестицій, правове становище іноземного інвестора, об’єкти та форми іноземного інвестування, державне регулювання іноземного інвестування і гарантії захисту іноземних інвестицій.

Відповідно до статті 1 Закону України „Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р. іноземні інвестиції - це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;

валюти України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);

будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним

майнових прав;

акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;

грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;

прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

інших цінностей відповідно до законодавства України.

Поряд із видами здійснення іноземних інвестицій, законодавство України виділяє також форми їх здійснення.

Відповідно до статті 392 ГК України іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;

створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;

придбання інших майнових прав;

господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;

в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Відповідно до статті 4 Закону України „Про режим іноземного інвестування” іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти.

Винятки з цього правила можуть встановлюватися лише законами України.

Необхідно зазначити, що відповідно до статті 393 ГК України іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.

Проаналізувавши Закон України „Про режим іноземного інвестування”, а також відповідні статті ГК України, можна виділити такі гарантії захисту іноземних інвестицій:

національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності для іноземних інвесторів на території України;

гарантії у разі зміни законодавства;

гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб;

гарантії щодо компенсації та відшкодування збитків іноземним інвесторам;

гарантії на випадок припинення інвестиційної діяльності;

гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій та їх використання.

Стаття 7 Закону України „Про режим іноземного інвестування” містить положення щодо правового режиму інвестиційної діяльності, вказуючи на те, що для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України.

Національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності передбачає надання іноземним інвесторам на території України такого ж самого обсягу прав та обов’язків, який передбачено законодавством України для вітчизняних суб’єктів такої діяльності.

Вони мають однаковий обсяг повноважень, що унеможливлює дискримінацію будь-кого з них.

Необхідно зазначити, що для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

Законами України можуть визначатися території, на яких діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.

Гарантії у разі зміни законодавства полягають у тому, що в разі, якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, то протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в попередньому законі про іноземні інвестиції, який передував тому законодавству України, яким змінено ці гарантії.

Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.

Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб насамперед полягають у тому, що іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи також не мають права реквізувати іноземні інвестиції.

Винятки становлять ті випадки, коли необхідно здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена лише на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України ( ч. 4 ст. 397 ГК України).

Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Гарантії щодо компенсації і відшкодування збитків іноземним інвесторам полягають у тому, що іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України.

Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок вказаних дій, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та (або) обґрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою (ч.5 ст.

397 ГК України).

Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою, адекватною та ефективною.

Необхідно зазначити, що компенсація, яка виплачується іноземному інвестору внаслідок зазначених дій, визначається на момент припинення права власності або на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків. Сума компенсації повинна виплачуватись у валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в будь-якій іншій прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до законодавства України.

Необхідно зазначити, що з моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛІБОР).

Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності передбачають право іноземного інвестора, у разі припинення інвестиційної діяльності, на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду), а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України (ст.399 ГК України).

Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій та їх використання, відповідно до статті 398 ГК України полягають у тому, що іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Іноземні інвестиції підлягають державній реєстрації, яка здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та зазначених гарантій захисту іноземних інвестицій (ст. 395 ГК України).

Відповідно до статті 14 Закону України „Про режим іноземного інвестування” відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації. Відмова з мотивів її недоцільності не допускається. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена у судовому порядку.

Відповідно до статті 390 ГК України іноземними інвесторами визнаються такі суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України:

- юридичні особи, утворені за законодавством іншим, ніж законодавство України;

іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України;

міжнародні урядові та неурядові організації;

інші держави;

інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, визначені законом.

.

<< | >>
Источник: Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009. 2009

Еще по теме 4. Правовий режим іноземного інвестування: поняття та види іноземних інвестицій, правове становище іноземного інвестора, об’єкти та форми іноземного інвестування, державне регулювання іноземного інвестування і гарантії захисту іноземних інвестицій.:

 1. § 3. Правовий режим іноземного інвестування. Інвестування за межі України
 2. 42.Правове становище іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.
 3. 17. Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридичних осіб та іноземних держав.
 4. § 2. Форми і види іноземних інвестицій
 5. § 4. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами)
 6. § 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій
 7. § 1. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України
 8. § 5. Гарантії і компенсації іноземним інвесторам
 9. ГЛАВА 32Правовий режим іноземних інвестицій
 10. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянства
 11. № 17. Правоздатність іноземних юридичних осіб не території України.
 12. № 147. Правоздатність іноземних юридичних осіб на території України.
 13. 1. ІМУНІТЕТИ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ І КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ '
 14. 2. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
 15. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
 16. № 12. Підстави застосування іноземного права на території України.
 17. ЛЕКЦІЯ 27 ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНЕ З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
 18. № 22. Цивільна право- та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -