<<
>>

§ 2. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві

Частиною 1 ст. 317 ГК встановлено, що будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і роз-

1 Див.: Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 // Офіційний вісник України.

- 1997. - № 37. - С 17.

- 413 -

робки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.

Для здійснення зазначених робіт можуть укладатися договори підряду, перелік яких визначений в ч. 2 ст. 317 ГК. Це договори підряду:

а) на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду);

б) на виконання проектних і досліджувальних робіт;

в) на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва;

г) інші договори.

Загальні умови цих договорів визначаються відповідно до положень ЦК України про договір підряду, якщо інше не передбачено ГК.

При аналізі положень Господарського і Цивільного кодексів, що регулюють підрядні відносини в будівництві, привертають до себе увагу не лише змістовні розходження в статтях, що регулюють тотожні підрядні відносини, але і розбіжності в термінах, якими в зазначених кодексах позначаються однакові за своїм змістом підрядні договори.

Так, згідно зі ст. 318 ГК укладається договір підряду на капітальне будівництво, а згідно зі ст. 875 ЦК — договір будівельного підряду; згідно зі ст. 324 ГК сторони укладають договір на проведення проектних і досліджувальних робіт (в ч. 2 ст. 317 ГК він називається договором на виконання проектних і досліджувальних робіт — В.Щ.), а згідно зі ст. 887 та іншими статтями ЦК укладається договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Вважаємо, що така ситуація безумовно має бути виправлена як шляхом узгодження змісту норм обох кодексів, так і шляхом уніфікації термінів, що вживаються в них.

Найпоширенішим договором, що опосередковує відносини у будівельній галузі, є договір підряду на капітальне будівництво.

За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик,

прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх (ч. 1 ст. 318 ГК).

Договір підряду відповідно до ст. 318 ГК укладається на:

будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофі- лювання об'єктів;

будівництво об'єктів з покладенням повністю або частко во на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт;

виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, по в'язаних з будівництвом об'єктів.

За загальним правилом забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором.

Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставі державного замовлення, має відповідати цьому замовленню.

Відповідно до ч. 5 ст. 318 ГК договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати:

найменування сторін;

місце і дату укладення;

предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом);

строки початку і завершення будівництва, виконання робіт;

права і обов'язки сторін;

вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт);

порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва;

режим контролю якості робіт і матеріалів замовником;

порядок прийняття об'єкта (робіт);

порядок розрахунків за виконані роботи, умови про де фекти і гарантійні строки;

страхування ризиків, фінансові гарантії;

відповідальність сторін (відшкодування збитків);

урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розір вання договору.

За договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати досліджу-

- 414 -

- 415 -

вальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх (ч. 1 ст. 324 ГК).

До відносин, що виникають у процесі виконання проектних та досліджувальних робіт, можуть застосовуватися положення ст. 318 ГК.

Підрядник несе відповідальність за недоліки проекту, в тому числі виявлені в процесі його реалізації та експлуатації побудованого за даним проектом об'єкта.

У разі виявлення недоліків проекту підрядник зобов'язаний безоплатно переробити проект, а також відшкодувати замовнику збитки, спричинені недоліками проекту.

Позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, — протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об'єкта.

<< | >>
Источник: Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер,.2005 — 592 с. .200

Еще по теме § 2. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві:

 1. §4. Відповідальність за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві
 2. § 1. Підрядні відносини у капітальному будівництві
 3. Глава 26. Правове регулювання відносин у сфері інноваційної діяльності
 4. Тема № 6: Правове регулювання відносин власності в сфері економіки України.
 5. Глава 27. Правове регулювання відносин у сфері фінансової діяльності суб’єктів господарювання
 6. ГЛАВА 23Правове регулювання капітального будівництва
 7. § 5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності
 8. 49. Регулювання міжбюджетних відносин
 9. § 3. Засоби державного регулювання господарських відносин
 10. Глава 1. Господарська діяльність і регулювання відносин, що складаються при її здійсненні
 11. ГЛАВА 21Правове регулювання комерційного посередництва(агентських відносин) у сфері господарювання
 12. § 1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу
 13. 5. Приватний житловий фонд. Структура та особливості регулювання житлових відносин.
 14. § 4. Механізм правового регулювання
 15. § 2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання
 16. § 3, Види, способи і типи правового регулювання
 17. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -