<<
>>

§ 3. Особливості правового статусу благодійнихта інших неприбуткових організаційу сфері господарювання


Певні особливості правового статусу у сфері господарювання мають благодійні та інші неприбуткові організації.
Юридичні особи, незалежно від форм власності, а також повнолітні громадяни можуть утворювати благодійні організації (благодійні фонди, членські благодійні організації, благодійні установи тощо).
Відповідно до ст.
6 Закону України від 16 вересня 1997 р. «Про благодійництво та благодійні організації»1 благодійні організації можуть утворюватися у таких організаційно-правових формах:
членська благодійна організація;
благодійний фонд;
благодійна установа;
- інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо). Конкретна організаційно-правова форма благодійних орга нізацій визначається засновниками (засновником).
Як зазначено в ч. 1 ст. 5 Закону «Про благодійництво та благодійні організації» засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.
Благодійною організацією визнається недержавна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації.
Благодійна організація діє на основі статуту (положення), що затверджується вищим органом управління благодійної організації, і є юридичною особою.
У статуті (положенні) згідно зі ст. 12 Закону «Про благодійництво та благодійні організації» зазначаються:
назва, місцезнаходження, статус та організаційно-правова форма благодійної організації;
предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної діяль ності;
порядок утворення і діяльності органів управління благо дійної організації;
джерела фінансування та порядок використання майна і коштів благодійної організації;
порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної організації;
порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації, використання її майна і коштів в разі припинення діяльності;
умови і порядок прийняття в члени благодійної організа ції та вибуття з неї;
права і обов'язки членів благодійної організації.
До статуту (положення) можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями діяльності благодійної організації.
Статут (положення) благодійної організації не повинен суперечити законодавству України.
Благодійна організація має право здійснювати неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань. Здійснення благодійними організаціями діяльності у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законом порядку.
Додаткові вимоги щодо створення, державної реєстрації, здійснення господарської діяльності та інших питань діяльності благодійних організацій встановлюються, крім ГК, Законом «Про благодійництво та благодійні організації», іншими законами.
Особливості статусу інших юридичних осіб, що здійснюють неприбуткову господарську діяльність, визначаються відповідними законами, якими регулюється порядок діяльності цих суб'єктів.

Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 46. — Ст. 292.
- 164 -
- 165 -
<< | >>
Источник: Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер,.2005 — 592 с. .200

Еще по теме § 3. Особливості правового статусу благодійнихта інших неприбуткових організаційу сфері господарювання:

 1. 4.2. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання
 2. § 4. Особливості правового статусу відокремлених підрозділів у сфері господарювання
 3. § 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання
 4. § 4. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання
 5. 4.1. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання
 6. 26. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання
 7. ГЛАВА 9Правовий статус громадянинаяк суб'єкта господарювання.Особливості правового статусуінших суб'єктів господарювання
 8. § 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарській діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання
 9. § 5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання
 10. § 4. Правовий режим використання природних ресурсів у сфері господарювання
 11. Глава 27. Правове регулювання відносин у сфері фінансової діяльності суб’єктів господарювання
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -