<<
>>

§ 4. Корпоративні права

Визначення поняття «корпоративні права» містить ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з якою корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом.

Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.

Механізм реалізації корпоративних прав, що належать державі, встановлено ст. 168 ГК, відповідно до якої корпоративні права держави здійснюються визначеними законом центральними органами виконавчої влади та уповноваженими особами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Центральні органи виконавчої влади та уповноважені особи:

здійснюють правомочності щодо участі в управлінні гос подарською організацією відповідно до частки (акцій, паїв) держави у статутному фонді цієї організації;

ведуть реєстр державних корпоративних прав;

проводять оцінку державних корпоративних прав;

здійснюють контроль за ефективністю роботи господарської організації у частині реалізації належних державі корпоратив них прав.

Управління корпоративними правами територіальних громад здійснюється відповідно до положень ст. 168 ГК, якщо інше не встановлено законом.

Уповноваженою особою з управління корпоративними правами держави може бути громадянин або юридична особа, що визначена за результатами конкурсу, з якою відповідний центральний орган виконавчої влади укладає договір доручення з управління корпоративними правами держави. Положення про представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, а також Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами затверд-

- 186 -

жені постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791 «Про управління корпоративними правами держави»'.

Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України для здійснення необхідних заходів з управління корпоративними правами держави, координації діяльності органів виконавчої влади у цій сфері та надання необхідних відомостей іншим органам державної влади, відповідно до законодавства формує і веде реєстр корпоративних прав держави.

Сьогодні діє Положення про реєстр державних корпоративних прав, затверджене наказом Національного агентства з управління державними корпоративними правами від 14 травня 1999 р. № 72 (зараз Агентство ліквідоване).

Відносини, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються, крім ГК, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Кодексу.

Важливу роль у вдосконаленні системи управління корпоративними правами держави має відіграти реалізація Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 1152.

<< | >>
Источник: Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер,.2005 — 592 с. .200

Еще по теме § 4. Корпоративні права:

 1. Глава 12. Корпоративні права
 2. § 4. Корпоративні норми і норми права
 3. 1. Понятие административного права, его предмет.2. Метод административного права.3. Источники административного права.4. Система административного права.5. Соотношение административного права со смежными отраслями права.
 4. 5. Понятие экологического права как комплексной отрасли российского права
 5. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
 6. 1.2. Социология права, правовые дисциплины, философия права: сходство и различие
 7. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
 8. 50. Система права. Отрасли и институты права. Правовые общности.
 9. 1.1. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права
 10. 1. Понятие конституционного права России как отрасли права и его предмет
 11. 4. Конфликтное предназначение права. Примирительная теория происхождения права.
 12. 22. Система права, отрасли права и правовые институты.
 13. Каково место трудового права в системе права Украины?
 14. § 4. Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права
 15. 1. Понятие гражданского права как отрасли права.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -