<<
>>

§ 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності


Відповідно до ст. 6 Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користу вачів;
удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звіт ності.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.
Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визна-
- 493 -
чається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.
Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою:
організації розробки та розгляду проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших норма тивно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерсь кого обліку в Україні;
методологічного забезпечення впровадження сучасної тех нології збору та обробки обліково-економічної інформації;
розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підго товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.
Методологічна рада з бухгалтерського обліку утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, представників громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України.
Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджуються Міністром фінансів України.
<< | >>
Источник: Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер,.2005 — 592 с. .200

Еще по теме § 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

 1. ГЛАВА 28Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації
 2. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
 3. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
 4. ПОЛОЖЕННЯПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 5. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
 6. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
 7. 50.Особливості правового регулювання фінансової діяльності.
 8. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
 9. Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку, 2009
 10. 3. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій:
 11. Глава 27. Правове регулювання відносин у сфері фінансової діяльності суб’єктів господарювання
 12. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 13. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
 14. § 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності
 15. § 2. Засоби державного регулювання господарської діяльності
 16. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів
 17. 106. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 18. 3.Засоби державного регулювання господарської діяльності.
 19. § 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 20. Розділ IIГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -