<<
>>

84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Чинне цивільне процесуальне законодавство відносить до юрисдикції суду справи про встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення суб'єктивних прав іромадян.

Проте не завжди той чи інший факт, що мас юридичне значення, може бути підтверджений відповідним документом у зв'язку з його втратою, знищенням архівів тощо. Тому закон передбачає судовий порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення за таких умов:

а) факти, що піл.іяіаюіь встановленню, повинні мати юридич не значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав грома дян;

б) чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;

в) у заявника немає іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення.

г) встановлення факту не пов'язується з наступним вирішен ням спору про право.

За правилами про підсудність справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються судами за місцем проживання заявника (ст. 257 ЦПК).

Заявниками у іаких справах можуть буї и фізичні особи, які заінтересовані у встановленні певних фалів, оскільки від цього залежить можливість реалізації їхніх еуб'скіивинх прав.

Ст. 256 ЦПК містить перелік фактів, які можуть буїи встановлені в судовому порядку, а саме:

родинних відносин між фізичними особами.

перебування фізичної особи на утриманні;

каліцтва, якщо це потрібно ,%чя призначення пенсії або одер жаним допомоги по загальнообов'язковому державному со ціальному страхуванню;

реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу,

належності правовстановлюючих документів особі, прізви ще, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що за значені в документі, по збії^ються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначе ним у свідоцтві про народження або в паспорті;

народження особи в певний час у разі неможливості реєст рації органом державної реєстрації актів цивільною етану факту народження.

смерті особи в псиний час у разі неможливості регсіраші органом державної реєстрації актів цивільного стану факіу смерті.

Цей перелік не f вичерпним.

Суд за визначених законом умов може встановлювати й інші факти, зокрема: визнаная і а реєстрацію батьківства, володіння будинком на праві власності, прийняття спадщини тощо.

Не розглядаються в судовому порядку заяви про встановлення належності до ветеранів чи інвалідів війни, проходження військової служби, перебування па фронті, у парій кінських загонах, одержаних поранень і контузій при виконанні обов'язків військової служби, про встановлення причин і ступеня втрати працездатності, групи інвалідності та часу її настання, про закінчення навчального закладу і здобуття відповідної осипи, одержання урядових нагород тощо.

Не встановлююіься судом факт належності особі документів, що посвідчують особу громадянина (паспорта, військового квитка тощо). Поряд з тим, суди мають право розглядати справи про встановлення факти належності громадянам довідок про поранення, перебування в госпіталях у зв'язку з пораненням, повідомлень військкомаїів іа інших органів війсь кового управління про загибель або іііикіієння без вісти певних осіб у зв'язку з обе танинами носиною часу, також заповітів, страхових свідоцтв, полісів, ощадних книжок, трудової книжки та іншою документа про трудовий стаж, оскільки вони не належать до документів, які посвідчують особу.

Заява про встановлення факті, то мають юридичне значення, повинна відповідані вимогам, встановленим ст. 119 ЦПК щодо змісту і форми позовної заяви, а також спеціальним вимогам, які передбачені для ни і категорії справ. Важливе значення мас вимога про обов'язкове зазначення > заяві мети встановлення юридичною факту, оскільки вона дає можливість зробити висновок, чи дійсно цей факт є юридичним і чи гагне ній правові наслідки. В заяві необхідно також вказати причини неможливості одержання або відновлення документі, що посвідчують цей факт, іа вказані докази його існування, "і урахуванням зазначеної в заяві мети, суд визначне коло осіб, які можуть бути залучені до участі у справі.

Рішення суду у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, складається за загальними вимогами щодо судових рішень, однак його особливістю f те, що в резолютивній частині, крім висновку про задоволення заяви, суд чітко ви-іначаї, який факт встановлено та мету його встановлення. Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах реєстрації акіів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює документів, що видають зазначені органи, а г лише підставою для їх одержання.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.:

 1. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
 2. 79. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.
 3. 84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
 4. 88. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
 5. 93. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.
 6. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
 7. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
 8. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
 9. Тема 10. Підвідомчість цивільних справ суду
 10. Тема 11. Підсудність цивільних справ
 11. Виклик до суду
 12. Промова прокурора в суді
 13. §1. Проблеми представництва прокурора в суді
 14. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 15. 4.3. ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОКУРАТУРОЮ ТА СУДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
 16. § 2. Методи пізнання в юридичній психології
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -