<<
>>

Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.

Окрім внутрішньої, розрізняють також зовнішню форму права, або джерела права - способи юридичного виразу права, його організація в належну юридичну оболонку.

До джерел права підносять: правовий звичай, судовий чи адміністративний прецедент, нормативний договір, нормативно-правовий акт.

Правовий звичай - це санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру.

Судовий чи адміністративний прецедент - це рішення компетентного органу держави, якому надається формальна обов'язковість під час вирішення всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ.

Нормативний договір - це формально-обов'язкові правила поведінки загального характеру, що встановлені за домовленістю і згодою 2 чи більше суб'єктів і забезпечуються д-вою.

Нормативно-правовий акт - це рішення компетентних суб'єктів, що виноситься в установленому законом порядку, має загальний х-р, зовн.

вигляд офіційного документа в письмовій формі, забезпечується д-ою та породжує юридичні наслідки.

Нормативно-правові акти поділяють на закони й підзаконні нормативно-правові акти.

Закони - це нормативно-правові акти, що видаються законодавчими органами, мають вищу юридичну силу і регулюють найважливіші суспільні відносини в країні.

Усі закони мають вищу юридичну силу (ніхто, крім органів законодавчої влади, парламенту і народу в процесі законодавчого референдуму, не може приймати закони, змінювати чи скасовувати їх; усі ін. нормативно-правові акти повинні видаватися відповідно до законів)

Підзаконні нормативно-правові акти — це результат нормотворчої діяльності компетентних органів д-ви, уповноважених на те державою громадських об'єднань з установлення, впровадження в дію, зміни і скасування нормативних письмових документів, що розвивають чи деталізують окремі положення законів. Нормативні акти діють у часі, просторі та відносно кола осіб. Характеризуючи дію нормативно-правових актів у часі, слід розрізняти: набрання чинності, припинення дії, зворотну силу дії.

У теорії права розглядають такі варіанти набрання чинності нормативно-правовим актом: після 10 днів від моменту його опублікування; термін установлюється в самому нормативному чи у спеціально прийнятому акті; якщо нормативний акт не публікується, то з моменту його одержання виконавцем.

Нормативно-правові акти втрачають чинність унаслідок: закінчення терміну давності, що на нього видавався акт; прямого скасування конкретного акта; фактичного скасування акта іншим актом, прийнятим з того самого питання.

Зворотна дія — це така дія на правовідношення, де припускається, що новий нормативний акт існував на момент виникнення правовідношення. Тобто, якщо нормативний акт, прийнятий після скоєння правопорушення, пом'якшує чи звільняє від юридичної відповідальності, то акт має зворотну силу, а якщо встановлює чи обтяжує, то така норма зворотної сили не має.

Дія нормативних актів у просторі характеризується певною територією: держави в цілому, відповідного регіону, адміністративно-територіальної одиниці, відповідного підприємства.

Щодо кола осіб, нормативно-правові акти поширюються на громадян У, осіб без громадянства, іноземних громадян. Винятком є іноземні громадяни, які мають імунітет від юрисдикції держави перебування (дипломатичні та консульські працівники).

Систематизація нормативних актів — це діяльність з впорядкування та вдосконалення нормативних актів, приведення їх до певної внутрішньої узгодженості через створення нових нормативних актів чи збірників.

Систематизація здійснюється державою, її органами і посадовими особами та недержавними.

Інкорпорація — це вид систематизації нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірниках у певному порядку без зміни змісту. Різновидом інкорпорації є консолідація, внаслідок якої створюються нові нормативні акти.

Кодифікація — це вид систематизації нормативних актів, що мають спільний предмет регулювання, який полягає в їх змістовній переробці і створенні зведеного нормативного акта.

Різновидами кодифікації є кодекс, статут, положення.

Кодекс — це такий кодифікаційний акт, який забезпечує детальне правове регулювання певної сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, що певною мірою відображають зміст тієї чи тієї галузі законодавства.

Статути, положення — це кодифікаційні акти, в яких визначається статус певного виду держ.організацій і органів.

7.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011. 2011

Еще по теме Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.:

 1. § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
 2. № 73. Поняття і джерела авторського права.
 3. № 47. Поняття та джерела патентного права.
 4. Поняття та джерела земельного права
 5. № 121. Поняття та види джерел цивільного права України, їх характеристика.
 6. Поняття та джерела цивільного права
 7. Поняття та джерела фінансового права
 8. Поняття та джерела кримінального права
 9. § 2. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування
 10. Джерела права
 11. 6. Джерела земельного права.
 12. 42. Основні міжнародно-правові акти про права людини
 13. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 14. 16. Джерела міжнародного права.
 15. 16. Джерела міжнародного права.
 16. § 2. Джерела права сучасної Японії
 17. § 3. Джерела (форми) права скандинавських країн
 18. § 3. Джерела права
 19. 3. Джерела цивільного процесуального права.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -