<<
>>

Форми держави

Організація державної влади великою мірою залежить від форм держави.

Розрізняють форму правління, форму державного устрою, форму державно-

правового режиму. Форма правління — це організація верховної державної

влади, порядок її утворення й діяльності, компетенція і взаємозв'язок її

органів, а також взаємовідносини з населенням країни. Відомі дві форми

правління: монархія і республіка. Монархія — така форма правління, за якої

верховну владу в державі повністю або частково здійснює одна особа, що

належить до правлячої династії.

Абсолютна монархія — це форма правління, за

якої верховна влада зосереджена в руках одноособового глави держави

(монарха). За обмеженої монархії законодавча влада належить

парламентові, виконавча — монархові (чи кабінету міністрів), судова —

судам. У президентській республіці: президент обирається всенародне або за

особливою процедурою; президент є главою держави і здійснює виконавчу

владу; законодавча влада належить представницькому органові (парламенту);

президент має право відкладного вето та інші права (скажімо, право

розпустити парламент). У змішаній республіці є елементи як президентської,

так і парламентської форм правління (приміром, в Україні). Форма

територіального устрою — національно-територіальна та адміністративно-

територіальна організація державної влади. Теорія права розрізняє просту й

складну форми державного устрію. Проста (унітарна) держава — єдина держава,

що не має всередині відокремлених державних утворень, які користуються

певною самостійністю. Для державних органів характерна наявність: єдиної

системи державних органів; єдиного законодавства; єдиної території; єдиного

громадянства; єдиної загальнодержавної символіки тощо. Складна держава —

формується з відокремлених державних утворень, що користуються певною

самостійністю. До такої форми держави належать: федерація, конфедерація, а

за твердженням деяких авторів — і імперія. Федерація — союз держав з

структурою державного механізму, що криє в собі як загальнофедеративні

державні організації, систему законодавства, так і аналогічні організації

та законодавство суб'єктів федерації. Федерація створюється на добровільних

засадах (Російська Федерація, США). Конфедерація — добровільне об'єднання

самостійних держав для досягнення конкретної мети. У конфедерації немає

єдиної (або подвійної) системи органів, законодавства, території,

громадянства. Це нестійка форма об'єднання, яка з часом або розпадається,

або перетворюється на федерацію. Імперія — примусово утворена, зазвичай

через завоювання одного народу іншим, складна держава, частини якої

повністю залежать від верховної влади. Державно-правовий режим — сукупність

засобів і способів реалізації державної влади, що відображають її характер

і зміст з огляду на співвідношення демократичних і недемократичних засад.

Розрізняють демократичний і недемократичний режими. Демократичний правовий

режим — це здійснення державної влади на засадах чинного права з

використанням демократичних форм народного представництва, виконавчо-

розпорядчої діяльності, правосуддя, контролю і нагляду, рівноправність

населення, а також гарантування їхніх прав, свобод, законних інтересів.

Недемократичні режими поділяють на тоталітарні та авторитарні. Тоталітарний

режим — сукупність таких засобів і способів реалізації державної влади, за

яких уся життєдіяльність суспільства і кожного окремого громадянина

абсолютно регламентована. Авторитарний режим — така сукупність засобів і

способів реалізації державної влади, за яких вона концентрується в руках

правлячої верхівки . Форма держави характеризується відповідною

організацією та реалізацією публічної влади, взаємозв'язком держави з

особою і суспільством.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Форми держави:

 1. 3. форми держави
 2. § 4. Види і форми правотворчості держави
 3. § 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
 4. § 3. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання
 5. § 1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
 6. § 4. Правові форми взаємовідносин держави і комерційної корпорації
 7. 2.Основні напрями та форми участі держави у сфері господарювання.
 8. § 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 9. § 4. Форми господарського права
 10. 71. Види і форми відповідальності
 11. § 3. Форми та інститути демократії
 12. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 13. 71. Види й форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення
 14. § 55. Форми співучасті.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -