<<
>>

55. Страховий ринок.

Страховий ринок є однією з форм організації економічних відносин у сфері грошового обігу з приводу формування та ви користання страхового фонду та І нших фонді в і ресурсі в страховика за допомогою купівлі - продажу страхових продуктів.

Страховий ринок - це особлива сфера грошових відносин, у якій здійснюється механізм перерозподілу фінансових ресурсів страхувальників та страховиків..

Об'єктом купівлі - продажу на страховому ринку виступає специфічна послуга- страховий захист.

Обов'язковими умовами функціонування страхового ринку є наявність:

- об'єктів страхування, що мають споживчу вартість -

потреби у страхових продуктах, послугах;

- суб'єктів страхових відносин - страхувальників, страховиків та інших суб'єктів, що здатні задовольнити зазначені потреби або їх споживати ;

- можливість прийняття рішень про участь у страховій угоді.

За галузевою ознакою відокремлюють ринки: особистого страхування, майнового страхування, страхування відповідальності та страхування економічних ризиків. Найбільш загальними ознаками є поділ страхового ринку на місцевий (регіональний), національний (внутрішній) та світовий (зовнішній).

У загальному вигляді страхування поділяють на дві галузі:

1. Майнове.

2. Соціал ьне та особисте .

Майнове страхування.Об'єктом такого страхування виступають майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його законним володінням, розпорядженням або з використанням певного майна. Майнове страхування є формою страхового захисту від ризиків та відшкодування збитків, що входять до обсягу страхової відповідальності.

Ринок майнового страхування включає:

- страхування майна підприємств;

- страхування врожаю сільськогосподарських культур;

- страхування домашнього майна громадян;

- страхування транспортних засобів та інші.

Соціальне страхування є особливою сферою страхування. Із фінансового погляду - це вкладення ресурсів, їхнє накопичення, перетворення в капітал, одержання доходу й повернення вкладених коштів у майбутньому в обумовлений страховим договором термін.

Ринок особистого страхування включає в себе такі сегменти:

1. Страхування життя:

- змішане страхування життя;

- страхування дітей;

-страхування на їшпадок втрати працездатності та інші.

2. Страхування від нещасних випадків:

-індивідуальне страхування від нещасних випадків;

-страхування працівників за рахунок організацій;

-страхування пасажирів.

Страховий ринок як частина фінансово-кредитної сфери с об'єктом державного регулювання і контролю з метою забезпечення його стабільного функціонування з урахуванням значущості страхування в процесі суспільного відтворення. Державне регулювання страхового ринку здійснюється за допомогою спеціальної податкової політики, прийняття відповідних законів та відповідних нормативних правових актів. Держава також встановлює з урахуванням інтересів всього суспільства обов'язкові види страхування.

В основі страхового законодавства в Україні полягає Закон України "Про страхування", у якому знайшли розвиток положення декрету України про страхування, а також законодавчі і нормативні документи,якї регулюють страхову діяльність.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011

Еще по теме 55. Страховий ринок.:

 1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
 2. 55. Страховий ринок.
 3. 56.Структура фінансової системи України.
 4. 60. Управління фінансовою системою України.
 5. 82. Характеристика ланок фінансової системи.
 6. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
 7. 2.1. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
 8. 3.3. Страхові компанії
 9. Словник-довідник
 10. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.
 11. 1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 12. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.
 13. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 14. § 5. Господарські ризики і їх страхування
 15. § 2. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
 16. § 3. Система господарського законодавства
 17. § 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність
 18. § 2. Правове становище учасників страхової діяльності
 19. § 3. Державний нагляд за страховою діяльністю
 20. ЗМІСТ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -