55. Страховий ринок.

Страховий ринок є однією з форм організації економічних відносин у сфері грошового обігу з приводу формування та ви користання страхового фонду та І нших фонді в і ресурсі в страховика за допомогою купівлі - продажу страхових продуктів.

Страховий ринок - це особлива сфера грошових відносин, у якій здійснюється механізм перерозподілу фінансових ресурсів страхувальників та страховиків..

Об'єктом купівлі - продажу на страховому ринку виступає специфічна послуга- страховий захист.

Обов'язковими умовами функціонування страхового ринку є наявність:

- об'єктів страхування, що мають споживчу вартість -

потреби у страхових продуктах, послугах;

- суб'єктів страхових відносин - страхувальників, страховиків та інших суб'єктів, що здатні задовольнити зазначені потреби або їх споживати ;

- можливість прийняття рішень про участь у страховій угоді.

За галузевою ознакою відокремлюють ринки: особистого страхування, майнового страхування, страхування відповідальності та страхування економічних ризиків. Найбільш загальними ознаками є поділ страхового ринку на місцевий (регіональний), національний (внутрішній) та світовий (зовнішній).

У загальному вигляді страхування поділяють на дві галузі:

1. Майнове.

2. Соціал ьне та особисте .

Майнове страхування.Об'єктом такого страхування виступають майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його законним володінням, розпорядженням або з використанням певного майна. Майнове страхування є формою страхового захисту від ризиків та відшкодування збитків, що входять до обсягу страхової відповідальності.

Ринок майнового страхування включає:

- страхування майна підприємств;

- страхування врожаю сільськогосподарських культур;

- страхування домашнього майна громадян;

- страхування транспортних засобів та інші.

Соціальне страхування є особливою сферою страхування.

Із фінансового погляду - це вкладення ресурсів, їхнє накопичення, перетворення в капітал, одержання доходу й повернення вкладених коштів у майбутньому в обумовлений страховим договором термін. Ринок особистого страхування включає в себе такі сегменти:

1. Страхування життя:

- змішане страхування життя;

- страхування дітей;

-страхування на їшпадок втрати працездатності та інші.

2. Страхування від нещасних випадків:

-індивідуальне страхування від нещасних випадків;

-страхування працівників за рахунок організацій;

-страхування пасажирів.

Страховий ринок як частина фінансово-кредитної сфери с об'єктом державного регулювання і контролю з метою забезпечення його стабільного функціонування з урахуванням значущості страхування в процесі суспільного відтворення. Державне регулювання страхового ринку здійснюється за допомогою спеціальної податкової політики, прийняття відповідних законів та відповідних нормативних правових актів. Держава також встановлює з урахуванням інтересів всього суспільства обов'язкові види страхування.

В основі страхового законодавства в Україні полягає Закон України "Про страхування", у якому знайшли розвиток положення декрету України про страхування, а також законодавчі і нормативні документи,якї регулюють страхову діяльність.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011

Еще по теме 55. Страховий ринок.:

 1. 70. Фінансовий ринок.
 2. 50. Ринок цінних паперів
 3. § 3. Державний нагляд за страховою діяльністю
 4. Глава 16. Правовое регулирование рынка страховых услуг
 5. КУДА ОБРАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ НА СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
 6. Страховые возмещения
 7. § 4. Классификация страховых услуг. Отдельные виды страхования
 8. ПОЧЕМУ КУРСЫ НЕ ЗАЧЛИ В СТРАХОВОЙ СТАЖ?
 9. § 1. Понятие рынка страховых услуг
 10. ОТДАДУТ ЛИ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ НАСЛЕДНИКАМ?
 11. § 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність
 12. 56.Структура фінансової системи України.
 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
 14. № 99. Зобов'язання по страхуванню.
 15. § 2. Понятие и система обязательств по страхованию
 16. 58. Поняття страхування. Основні страхові поняття.
 17. ВСЕГДА ЛИ СТРАХОВЩИКУ НУЖНА СПРАВКА ИЗ ГИБДД?
 18. § 5. Содержание и исполнение обязательств по страхованию
 19. § 4. Участники обязательств по страхованию
 20. § 3. Страхование военнослужащих172
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -