1. Структура капіталу банку

Термін “капітал” означає багатство (грошові кошти, цінні папери, майно), яке використовується його власниками для накопичення.
Капітал банку (власний капітал) - спеціально створені фонди і резерви, які призначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної і господарської діяльності, відшкодування можливих збитків і знаходяться у використанні банку протягом усього періоду його функціонування.
У законі "Про банки та банківську діяльність" даються такі визначення банківського капіталу.
Капітал банку — залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань.
Капітал підписний — величина капіталу, на яку отримано письмові зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на акції (паї).
Капітал статутний - сплачений та зареєстрований підписний капітал.
Капітал регулятивний (власні кошти) - основний та додатковий капітал, зважений на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами НБУ. Основним призначенням регулятивного капіталу є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі діяльності, забезпечення захисту вкладників та фінансової стійкості.
Струкуру капіталу банку визначає ст. 30 Закону Ккраїни «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III, зі змінами та доповненнями.
Капітал банку включає:
1) основний капітал;
2) додатковий капітал.
Основний капітал банку включає сплачений і зареєстрований статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям:
1) відрахування до фондів мають здійснюватися з прибутку після оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні податкові зобов’язання;
2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку;
3) фонди повинні бути у розпорядженні банку для покриття збитків з метою необмеженого і негайного використання у разі появи збитків;
4) збитки не можуть безпосередньо покриватися з фондів, а повинні проводитися через рахунок прибутків і збитків.
За умови затвердження Національним банком України додатковий капітал може включати:
1) нерозкриті резерви (крім того факту, що такі резерви не відображаються в опублікованому балансі банку, вони повинні мати такі самі якість і природу, як і розкритий капітальний резерв);
2) резерви переоцінки (основні засоби та нереалізована вартість “прихованих” резервів переоцінки в результаті довгострокового перебування у власності цінних паперів, відображених у балансі за історичною вартістю їх придбання);
3) гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які повинні відповідати таким критеріям:
вони є незабезпеченими, субординованими і повністю сплаченими;
вони не можуть бути погашені за ініціативою власника;
вони можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред’явлення банку вимоги про припинення торгових операцій;
вони дозволяють відстрочення обслуговування зобов’язань щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє здійснити такі виплати;
4) субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів).
При цьому сума таких коштів, включених у капітал, не може перевищувати 50 відсотків розміру основного капіталу зі щорічним зменшенням на 20 відсотків від його первинної вартості протягом 5 останніх років угоди.
Національний банк України має право визначати своєю постановою інші статті балансу банку для включення до додаткового капіталу, а також умови і порядок такого включення. Додатковий капітал не може бути більшим 100 відсотків основного капіталу.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 1. Структура капіталу банку:

 1. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
 2. 2. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку
 3. Розкрадання готівкових грошей, одержаних по чековій книжці з банку, шляхом підроблення виписки банку
 4. 4. Система рахунків для обліку капіталу
 5. Тема 2. Облік капіталу
 6. 1.Об’єкти обліку в складі доходів і витрат банку
 7. Ліквідність балансу банку
 8. 1 Організація роботи касового апарату банку.
 9. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
 10. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
 11. Інструкція по пожежній безпеці в приміщеннях “Ощадного Банку”
 12. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
 13. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
 14. Привласнення касирами відділень банку частки облігацій державної позики при купівлі їх від населення
 15. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
 16. Правила поведінки у разi виникнення конфліктної ситуації. З метою зниження напруження у разi виникнення конфлiктної ситуацiї працiвнику Банку доцільно:
 17. Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні Додаток № 1 втратив чинність(згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265)Загальні правила визначення ознак платіжностігрошових білетів та розмінної монетиНаціонального банку України