Порядок переоцінки нематеріальних активів.

Після первісного визнання нематеріального активу його облік надалі має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів:
а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності;
б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Банки здійснюють оцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю, якщо для таких активів є активний ринок. У разі переоцінки окремого об’єкта нематеріальних активів слід переоцінювати всі інші активи тієї групи, до якої належить цей об’єкт (крім тих, щодо яких немає активного ринку).
Якщо банк здійснив переоцінку об’єктів відповідної групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.
Під час проведення переоцінки нематеріальних активів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки одним з двох методів. аналогічно до порядку, визначеного для переоцінки основних засобів.
Якщо залишкова вартість об’єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об’єкта.
Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів відображається в складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду, крім випадків, що наведені в пункті 2.6 цієї глави.
Дооцінка нематеріальних активів відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
а) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:
Дебет рахунку 4300;
Кредит рахунку 5101;
одночасно:
Дебет рахунку 5101;
Кредит рахунку 4309;
б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:
Дебет рахунку 4309;
Кредит рахунку 4300;
одночасно:
Дебет рахунку 4300;
Кредит рахунку 5101.
Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об’єктом, а в разі недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат банку (рахунок 7499).
У бухгалтерському обліку уцінка відображається такими проводками:
а) якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації:
Дебет рахунків 5101, 7499;
Кредит рахунку 4300;
одночасно:
Дебет рахунку 4309;
Кредит рахунку 5101;
б) якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації:
Дебет рахунку 4309;
Кредит рахунку 4300;
одночасно:
Дебет рахунків 5101, 7499;
Кредит рахунку 4300.
Сума попередніх уцінок об’єкта нематеріальних активів і втрат від зменшення його корисності, що перевищує суму попередніх дооцінок залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів і відновлення його корисності, під час проведення чергової дооцінки вартості цього об’єкта нематеріальних активів включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 6499) у сумі, не більшій, ніж сума зазначеного перевищення. Різниця між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів і сумою перевищення відображається в складі додаткового капіталу (рахунок 5101).
Сума попередніх дооцінок об’єкта нематеріальних активів і відновлення його корисності, що перевищує суму попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта і втрат від зменшення його корисності, під час чергової уцінки залишкової вартості цього активу спрямовується на зменшення додаткового капіталу (рахунок 5101). Різниця між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів і сумою перевищення включається до витрат звітного періоду (рахунок 7499).
Під час вибуття об’єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, різниця (перевищення) між сумою попередніх дооцінок і сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта нематеріальних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу та здійсненням такої проводки:
Дебет рахунку 5101;
Кредит рахунку 5030.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме Порядок переоцінки нематеріальних активів.:

 1. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами
 2. Підтримання об’єктів нематеріальних активів робочому стані.
 3. Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
 4. Облік операцій застави нематеріальних активів.
 5. Інструкції по інвентаризації Назва основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальнихцінностей, грошових коштіві (підприємства) документів та розрахунків
 6. 8.Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.
 7. Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами
 8. 1. Основания и порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Порядок обжалования такого решения
 9. Глава X Законность, порядок, общественный порядок
 10. 5. Порядок нарахування амортизації основних засобів
 11. 48. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.
 12. 3. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.
 13. «Порядок из Хаоса»
 14. § 8. Правопорядок и общественный порядок
 15. 2.1. Порядок укладання господарських договорів Загальний порядок укладання господарських договорів
 16. 6.3. Бытие, форма, порядок
 17. 11. Порядок расчетов в контракте
 18. 2. Порядок и стадии заключения договора