<< Предыдушая Следующая >>

4. План рахунків і принципи його побудови

План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі — План рахунків) — це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності.
План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов’язковим для використання банками України.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 280, із змінами та доповненнями (далі — Інструкція) встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.
За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.
Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов’язань.
План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.
Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8.
Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.
У Плані рахунків наведені номери та найменування синтетичних рахунків II, III, IV порядків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов’язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків. Першою цифрою номера визначено клас рахунків.
План рахунків складається з дев’яти класів (рис. 1):
Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції.
Клас 2. Операції з клієнтами.
Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання.
Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції.
Клас 5. Капітал банку.
Клас 6. Доходи.
Клас 7. Витрати.
Клас 8. Управлінський облік.
Клас 9. Позабалансові рахунки.
Кожний клас розподілений на:
рахунки II порядку (двозначні — розділ);
рахунки III порядку (тризначні — група);
рахунки IV порядку (чотиризначні — балансовий рахунок).

Рис. 1. Структура плану рахунків

Клас 1 Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операції з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, тощо.
У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.
До міжбанківських операцій належать кредитні та депозитні операції між банками, ведення кореспондентських рахунків, безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов’язаннями одного банку перед іншим та іншими операціями згідно із законодавством України.
У розділі “Банківські метали” обліковуються дорогоцінні метали, які визначені як банківські згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України. інші дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних металів) обліковуються в групі рахунків класу 3 “Запаси матеріальних цінностей”. У цьому розділі не повинні обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.
У розділах “Кошти у Національному банку України” та “Кошти Національного банку України” відображаються активи та зобов’язання банку за операціями з Національним банком України. На кореспондентському рахунку банку в Національному банку України обліковуються також обов’язкові резерви банку.
У класі 2 Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами). Рахунки цього класу використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) — суб’єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, фізичними особами.
За рахунками суб’єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
За класом 3 Плану рахунків відображаються операції з цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії), обліковуються запаси товарно-матеріальних цінностей, сформовані банківські резерви, субординований борг, розрахунки між філіями одного банку, позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами тощо.
Рахунки 39 розділу “Розрахунки між банком та його філіями” призначені для здійснення розрахунків між філіями банку.
У зведеному балансі банку — юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу.
У класі 4 відображаються інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії, операції з основними засобами і нематеріальними активами.
За рахунками класу 5 відображається капітал банку, який включає статутний капітал, емісійні різниці, загальні резерви та інші фонди, результати минулих років, результати переоцінки.
Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 та 7 під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік. В іншому випадку рахунки класу 5 кореспондують тільки між собою.
Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 “Доходи” та класу 7 “Витрати” незалежно від порядку їх оподаткування.
Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класу 6 “Доходи” і класу 7 “Витрати” внутрішнього плану рахунків.
Під час формування фінансового результату банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження” або 5041 “Збиток звітного року, що очікує затвердження”.
Рахунки у класі 8 відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 не враховуються під час складання фінансової звітності банку.
У класі 9 обліковуються позабалансові операції.
Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.
Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.
Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9020 “Гарантії, що надані клієнтам" — активний, тому що в разі сплати коштів за наданою гарантією банк дебетуватиме рахунок балансу “Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями” або “Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками”.
Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9110 “Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків" — пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 “Кредити, що отримані від інших банків”.
Рахунки розділів 90-95 використовуються для обліку зобов’язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами, такими, як кредитні лінії, дозволений овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви, різні гарантійні зобов’язання, зобов’язання за цінними паперами, спотові, форвардні контракти та договори з купівлі-продажу іноземної валюти й інших фінансових інструментів. Рахунки розділів 90-95 можуть бути активними або пасивними.
Рахунки розділів 96-98 використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.
Рахунки розділу 99 — це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками 90-98. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =


4. План рахунків і принципи його побудови


 1. 3. Облік основних засобів придбаних в обмін на інші активи
  Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то різниця відображається за рахунками витрат. Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є
 2. Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
  Нематеріальні активи визнаються активами за тими самими критеріями, що визначені для придбаних необоротних активів. Первісна вартість об’єкта нематеріальних активів, створених банком, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, що безпосередньо пов’язані зі створенням цього активу та доведенням його до стану, придатного для використання за призначенням.
 3. Тема 9Правове регулюваннякредитно-розрахункових відносин
  Поняття та ознаки кредиту. Види кредиту. Форми кредиту. Ха- рактеристика банківського кредиту. Характеристика лізингового кредиту. Характеристика іпотечного кредиту. Правова природа кредитного договору. Кредитний договір: зміст і форма. Порядок укладання кредитного договору. Види рахунків. Операції, що мо- жуть здійснюватися за поточними та депозитними рахунками. Порядок відкриття рахунків в
 4. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
  З економічного погляду структура цінних паперів як фондового інструменту досить складна: існує структуризація видів цінних паперів, структуризація видів операцій на фондовому ринку. Це вимагає більш деталізованого обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами виходячи з вимог оподаткування та регулювання діяльності учасників фондового ринку. Тільки в класі 3 “Операції з цінними
 5. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
  Придбання основних засобів за національну валюту відображається в бухгалтерському обліку такими проводками: а) передоплата: Дебет рахунків 3510, , 4430; Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650; б) визнання основних засобів у балансі банку: Дебет рахунків 4400, 4500; Кредит рахунків 3510, 4430. Придбання основних засобів за іноземну валюту відображається такими проводками: а) передоплата: Дебет
 6. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
  Реалізація основних засобів Об’єкти основних засобів припиняють визнаватися в балансі в разі їх вибуття внаслідок продажу, безоплатного передавання, втрати або невідповідності критеріям їх визнання як активів. Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається як різниця між надходженням коштів за основні засоби (з вирахуванням непрямих податків і витрат, пов’язаних із
 7. 3.Облік операцій з оперативного лізингу.
  Відображення оперативного лізингу (оренди) лізингодавцем Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг (оренду), ведеться лізингодавцем на окремому аналітичному рахунку балансових рахунків 4300, 4400 і відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунків 4300, 4400, 4309, 4409; Кредит рахунків 4300, 4400, 4309, 4409. Лізингодавець протягом
 8. Підтримання об’єктів нематеріальних активів робочому стані.
  Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта нематеріальних активів у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість. Під час проведення робіт для підтримання нематеріальних активів у робочому стані здійснюються такі проводки: а)
 9. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.
  Активи, що передані у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються лізингодавцем як виданий кредит, на який поширюються вимоги Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 № 435 і зареєстрованої в Міністерстві
 10. 8.Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.
  Після первісного визнання об’єкта основних засобів як активу його подальший облік має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів: а) за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності; б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
 11. 6. Зменшення корисності основних засобів
  На кожну дату балансу визнається зменшення корисності необоротних активів, якщо є свідчення можливої втрати економічної вигоди, а саме: протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж це очікувалося, внаслідок плину часу або використання; відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об’єкта, пов’язані з негативним впливом як
 12. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
  Відповідно до Інструкції “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України” овердрафт – короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми через дебатування його рахунка. Овердрафт оформлюється договором, в якому зазначається ліміт овердрафту, умови його використання, відсотки за
 13. 5. Принцип забезпечення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, банківських вкладів і рахунків.
  Принцип забезпечення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, банківських вкладів і рахунків — це конституційно-правове положення, згідно з яким всім громадянам гарантується таємниця і недоторканність їхньої кореспонденції та банківських вкладів. Стаття 31 Конституції України; ст. 14-1 КПК; ст. 306 ЦК;ст. 6 Закону України від 4 жовтня 2001 р. "Про поштовий
 14. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами
  Нематеріальний актив — актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується банком з метою використання у своїй діяльності понад один рік (або один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам. Нематеріальний актив (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх
 15. Облік операцій застави нематеріальних активів.
  Облік та нарахування амортизації (зносу) заставленого майна, незалежно від того, чи перебуває воно в заставодавця або заставодержателя, експлуатується чи зберігається до часу реалізації застави, здійснюється заставодавцем. Нематеріальні активи, що передані в заставу, заставодавець відображає в бухгалтерському обліку за окремими аналітичними рахунками балансових рахунків 4300. Одночасно вартість
 16. 3.5. Довірчі товариства
  Поняття довірчого товариства, особливості його створення та діяльності визначає Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» (далі — Декрет) від 17.03.1993. Відповідно до ст. 1 Декрету довірчим товариством є товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників.
 17. 7.Інвентаризація основних засобів.
  Порядок проведення інвентаризації Банки проводять інвентаризацію активів і зобов’язань з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Основними завданнями інвентаризації є встановлення фактичної наявності в банках основних засобів, та інших активів і зобов’язань, з’ясування стану їх зберігання; установлення обсягів нестач або надлишків необоротних
 18. 4. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах
  4.1. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлення не допускаються. 4.2. Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення
 19. Порядок відкриття банківських рахунків.
  У Господарському Кодексі, в Законі України від 7 грудня 2000 року “Про банки і банківську діяльність” йдеться про те, що однією з основних функцій банків є відкриття та ведення банківських рахунків суб’єктів господарювання. Для зберігання грошових коштів і здійснення розрахункових та інших видів банківських операцій в банках, відповідно до Закону України від 5 квітня 2001 року “Про платіжні
Портал "Твой Экзамен" © 2014-2015
info@texts.news
Рейтинг@Mail.ru