3. Облік операцій видаткових кас

П каси банку готівка видається за такими видатковими документами:
за грошовими чеками - юридичним особам, їхнім відокремленим підрозділам, а також підприємцям;
за заявою на видачу готівки - фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків, фізичним і юридичним
особам - переказ без відкриття рахунку з представленням за юридичною особою довіреності на уповноважену особу;
документом на отримання переказу готівкою, установленим відповідною платіжною системою;
за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями.
Для проведення видаткових операцій на початку операційного дня завідуючий касою видає в підзвіт касирам необхідну суму грошей під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
Грошові чеки та видаткові касові ордери клієнти банку подають операційному працівникові, який перевіряє документи, звіряє підписи, відбитки печатки зі зразками, а також перевіряє можливість здійснення операції за поточним рахунком.
Операційний працівник підписує документ і записує в касовий журнал суму видатку, номер документа, номер поточного рахунку та напрям використання. Після цього відрізає контрольну марку та передає її одержувачу коштів. Видатковий документ повторно перевіряється контролером і передається до каси.
Одержавши видатковий документ - грошовий чек, заяву на видачу готівки, видатковий касовий ордер, касир зобов'язаний:
перевірити наявність підписів службових осіб банку, які дають дозвіл на видачу грошей;
порівняти суму, проставлену на документі цифрами, із сумою, яка зазначена літерами;
перевірити наявність на документі розписки в одержанні грошей;
перевірити наявність даних паспорта (крім здійснення валютообмінних операцій);
викликати одержувача грошей за номером видаткового документа і запитати його про суму грошей, що видається;
звірити номер контрольної марки або талона в касу з номером на видатковому документі і наклеїти контрольну марку або талон відповідно до чека або ордера;
підготувати суму грошей, видати їх одержувачу і підписати видатковий документ.
Якщо клієнт одержує гроші за кількома видатковими документами з різних рахунків, касир видає їх за кожним документом окремо.
Наприкінці операційного дня касир звіряє суму прийнятих у підзвіт грошей із сумою видаткових документів та із залишком грошей, після чого складає довідку, звіряє з касовим операцій журналом операційного працівника і звітується перед завідувачем каси.
Залишок грошей і видаткові касові документи разом із довід-сою касира передаються завідувачу каси під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
Перевіривши довідку, завідувач каси підписує її і підшиває в документи операційного дня.
Алгоритм роботи видаткових кас банків (схема якого відображена на рис. 2) передбачає такі етапи:
На початку операційного дня завідувач каси видає в підзвіт касирам необхідну суму грошей під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
Клієнт передає операційному працівникові банку грошовий чек.
Операційний працівник перевіряє відповідність заповнення документів і заносить дані в касовий журнал.
Операціоніст відрізає контрольну марку від грошового чека і передає її клієнту.


Рис. 2. Послідовність здійснення видаткових касових операцій

Контролер повторно перевіряє видатковий документ і передає в касу банку.
Отримавши видатковий документ, касир перевіряє наявність
підписів службових осіб банку, суму, зазначену цифрами та літерами, підпис про одержання грошей на документі, наявність даних паспорта і:
а) викликає одержувача коштів та запитує його про суму грошей, яка видається, звіряє номер контрольної марки з номером на видатковому документі і наклеює контрольну марку на чек;
б) підписує видатковий документ і видає відповідну суму готівки клієнтові.
Для поліпшення якості і прискорення касового обслуговування фізичних осіб комерційні банки впроваджують видачу готівки через банкомати, які виконують такі касові операції:
інформують клієнтів про стан їхніх рахунків;
видають готівку;
приймають готівку для перерахування на рахунок і для погашення зобов'язань, зокрема позик.
Час запуску банкомата має збігатися з початком роботи банку, якому належить сервер банкоматів. Банкомати можуть функціонувати цілодобово за умови забезпечення зберігання грошових коштів та наявності відповідного сертифіката.
Облік готівки в банкоматах банку здійснюється на рахунку № 1004 "Банкноти і монети в банкоматах".
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 3. Облік операцій видаткових кас:

 1. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
 2. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
 3. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
 4. 3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
 5. 3.Облік операцій з оперативного лізингу.
 6. Облік операцій застави нематеріальних активів.
 7. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.
 8. 6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
 9. Тема 4. Облік касових операцій
 10. Тема 5. Облік розрахункових операцій
 11. Тема 6. Облік операцій з кредитування
 12. Тема 7. Облік депозитних операцій
 13. Тема 12. Облік операцій з лізингу
 14. 7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
 15. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
 16. Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті