3.Види обліку в комерційних банках.

Система обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних.
Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов’язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.
На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність. Зміни у фінансовому обліку не впливають на податковий облік.
Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва банку та його підрозділів оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, оцінки, контролю й використання своїх ресурсів.
Управлінський облік ведеться банком для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфіки та особливостей діяльності і структури управління. Банки самостійно обирають метод обліку затрат та калькулювання собівартості послуг (робіт), визначають зміст внутрішньої звітності, а також строки її подання на різні рівні управління. При організації управлінського обліку повинна забезпечуватися ідентичність інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку.
Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно до чинного законодавства і використовується для складання податкової звітності, форма, правила, порядок і термін подання якої визначаються Державною податковою адміністрацією. Зміни в податковому обліку не впливають на фінансовий облік.
Об'єкти бухгалтерського (фінансового) обліку, що відображаються як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках, такі:
активи банку - готівкові кошти, кошти на кореспондентських рахунках, депозити в інших банках, портфель цінних паперів, нематеріальні і матеріальні активи, кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам та іншим банкам, інші активи;
зобов'язання - кошти на кореспондентських рахунках банків, депозити та кредити інших банків, кошти до запитання клієнтів, строкові депозити клієнтів, цінні папери власного боргу, інші зобов'язання, кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій;
капітал - статутний капітал, нерозподілені прибутки (нерозподілені прибутки минулих років, прибутки (збитки) минулого року, що підлягають затвердженню), інші фонди та загальні резерви, результати переоцінювання.
Отже, в інтерпретації фінансового обліку банків найголовніше — осмислити баланс і зрозуміти склад і співвідношення активів і пасивів.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 3.Види обліку в комерційних банках.:

 1. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
 2. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
 3. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
 4. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
 5. Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
 6. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 7. § 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти
 8. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
 9. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
 10. 11. Порядок прийняття на квартирний облік. Підстави зняття з квартирного обліку.
 11. 61.Комерційне посередництво у сфері господарювання.
 12. 2.2.5. Державне комерційне підприємство
 13. 33. Открытие счетов в банках Украины
 14. 34. Открытие юридическими лицами-резидентами Украины счетов в иностранных банках
 15. 7. Комерційна концесія
 16. Ш.1.13. Надзор за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности.
 17. 45.Відкриття рахунків у банках України.
 18. Неправомірне збирання, розголошення та використання інформації, що становить комерційну таємницю конкурента.