Авторское право / Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Исполнительное производство / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное публичное право / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Семейное право / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
<< Предыдушая Следующая >>

Відмінність судово-бухгалтерської експертизи віл ревізії, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ


Судово-бухгалтерська експертиза
№ п/п
Ревізія, яка проводиться за
ініціативою органів дізнання
та попереднього слідства
Експертиза - це спосіб доведення протиправних дій осіб, що проходять по кримінальній справі, шляхом використання спеціальних знань експерта-бухгалтера.
Ревізія — це спосіб збору доказів органом дізнання та слідчим шляхом використання спеціальних знань ревізора.
Правовою підставою призначення експертизи є ст. 75, 196 КК У країни.
Ревізія призначається відповідно до ст. 66 КПК України. Проведення її регулюється Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».______
3.
Безпосередньою підставою є постанова органу дізнання, слідства чи суду.
Безпосередньою підставою проведення є наказ керівника підрозділу державної контрольно-ревізійної служби або керівника вищого (по відношенню до підприємства) органу управління.
4.
Порядок призначення і проведення експертизи, права та обов'язки експерта-бухгалтера регламентуються кри-мінально-процесуапьним законодавством України та Законом України «Про судову експертизу».
Порядок призначення і проведення ревізії, права та обов'язки ревізора регламентуються Законом України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні». (Кримінально-процесуальне законодавство України лише застерігає право певних органів вимагати проведення ревізії).

259
9*

Продовження табл.
Таким чином, істотні відмінності між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією, що призначається за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, стосуються їх правової природи, цілей та вирішуваних завданьл
Заключним етапом експертного дослідження є складання експертом-бухгалтером висновку. Оскільки проведення судово-бухгалтерської експертизи є процесуальною дією, то, безумовно, і висновок експерта повинен відповідати певним процесуальним вимогам як за змістом, так і за формою.
Порушення цих вимог спричиняє не лише призначення повторних експертиз, але й скасування відповідних рішень слідчих органів та судів вищими судовими інстанціями.
Експертний висновок повинен об 'сктивно відображати відповідність проведеного дослідження даним бухгалтерського обліку, первинній документації. Неприпустимим є упереджене викладання встановлених фактів.
Висновок експерта-бухгалтера повинен бути повним і науково обґрунтованим.:Повнота висновку передбачає всебічне описання об'єкта Дослідження, інформаційного забезпечення та методики дослідження. Наукова обгрунтованість висновку полягає у застосуванні експертом-бухгалтером у процесі дослідження загальнонаукових та часткових емпіричних прийомів та методів. Обгрунтованість висновку підвищується використанням аналітичних розрахунків, прийомів економіко-математичного аналізу, статистичних групувань, таблиць та схем, а також висновків інших видів експертиз.
До важливих вимог процесуального характеру належать також послідовність та конкретність висновків експертизи. Розкриття питань повинно грунтуватися на первинних документах та даних бухгалтерських регістрів і не суперечити фактам господарської діяльності, відображеним у бухгалтерському обліку. Оскільки висновок експерта-бухгалтера є доказом, тому він повинен бути чітким, конкретним, стислим і легко сприйматися слідчим та усіма учасниками судового процесу. Ні в якому разі не допускається можливість двозначного тлумачення рішень. Відповіді на питання обов'язково підкріпляються відповідними доказами.
Структура і зміст висновку експерта-бухгалтера повинні відповідати вимогам ст. 200 КПК України.
Висновок експерта-бухгалтера складається з трьох частин: вступної, дослідної та результативної.,'
У вступній частині вказуються: найменування експертизи, дата і місце складання висновку, дата і номер поста-
261
Ревізія, яка проводиться за
ініціативою органів дізнання
та попереднього слідства
Судово-бухгалтерська експертиза
№ п/п
евізія, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ,- це використання адміністративно-правового інституту в цілях розслідування. Вона може бути призначена до після порушення кримінальної справи.
Судово-бухгалтерська експертиза - це слідча дія, яка призначається після порушення кримінальної справи.
5.
Ревізор є учасником попереднього слідства, але не має ніяких процесуальних прав на стадії кримінального процесу. У суді він може бути допитаний як свідок.
Експерт-бухгалтер - процесуальна особа, що бере участь у попередньому розслідуванні і в судовому процесі, яка має право бути присутньою під час проведення слідчих дій і ставити допитуваним питання.
6.
Ревізор, крім аналізу одержаних від слідчого матеріалів, може здійснювати самостійні дії щодо пошуку і збору додаткових матеріалів про корисливі зловживання шляхом проведення інвентаризацій, застосування інших методів фактичного контролю, має право вилучати документи, опечатувати місця зберігання матеріальних цінностей, коштів та документів.
Діяльність експерта-бух-галтера обмежена рамками матеріалів, надісланих йому слідчим. Ніяких само-тійних дій щодо збору і пошуку додаткових матеріалів експерт-бухгалтер здійснювати не може.
7.
За результатами ревізії ревізор складає акт, який підписує він, а також керівник і головний бухгалтер підприємства. Акт затверджується особою, що призначила ревізію. Акт ревізії відповідно до ст. 65 КПК України належить до розряду «інших документів».
8.
За результатами експертного дослідження експерт-бухгалтер складає висновок, який він підписує сам. Висновок експерта-бухгал-тера - процесуальний документ, що є самостійним джерелом доказів (ст. 200 КПК України).
260

нови про призначення експертизи, прізвище та ініціали слідчого, перелік матеріалів, що надійшли експерту-бух-галтеру для дослідження, питання, які поставлені перед експертом (у тому числі у формулюваннях слідчого або суду), відомості про експерта-бухгалтера (прізвище та ініціали, освіта, спеціальність, учений ступінь, посада).
У дослідній частині відновлюється весь процес експертного дослідження у тій послідовності, в якій викладено питання. Описання об'єктів дослідження, як правило, починають із зазначення даних (обставин), що були виявлені в процесі документальної ревізії.
Далі описуються документи та регістри бухгалтерського обліку, які використовувались експертом у процесі дослідження. Виявлені розбіжності між результатами ревізії та відповідними документами експерт-бухгалтер повинен мотивовано, з юридичного боку обґрунтувати. При висвітленні питань, пов'язаних із нестачею матеріальних цінностей та грошових коштів або з таким порушенням нормативних актів, що спричинило збитки, у висновку вказуються: дата і період утворення нестачі, збитків тощо; розмір матеріальної шкоди; обставини, що сприяли вчиненню корисливих зловживань; прізвища осіб, які були відповідальні за матеріальні цінності або які здійснили протиправну господарську операцію: методи дослідження, за допомогою яких підтверджуються нестачі, збитки чи протиправні операції. Крім того, відображаються дані про укладання договору про матеріальну відповідальність осіб (дата складання, коли і ким затверджений, наявність візи головного бухгалтера підприємства). У разі посилання на документи або інші матеріали справи (показання звинувачених, свідків, висновки експертів інших спеціальностей) обов'язково зазначаються відповідні томи та аркуші справи. При посиланні на нормативні акти вказується їх назва, коли і яким органом влади чи управління вони прийняті.
Результативна (підсумкова) частина висновку експерта-бухгалтера містить у собі результати дослідження з кожного питання, поставленого слідчим, у формі конкретної відповіді. У разі непідтвердження експертним дослідженням результатів документальної ревізії або даних бухгалтерського обліку експерт-бухгалтер зобов'язаний пояснити причини розбіжностей, посилаючись на інші конкретні докази (матеріали) - первинні документи, норми витрат сировини, розцінки, тарифи тощо.
Альтернативні висновки експерта-бухгалтера не слід ототожнювати з припущеннями, які не мають конкретного
262
обґрунтування і які не можуть виступати в ролі доказів. Висновки експерта-бухгалтера повинні мати категоричний характер.
/Висновок підписується експертом-бухгалтером^ а при проведенні комісійної судово-бухгалтерської експертизи -всіма її учасниками. У разі розбіжності висновків кожний експерт-бухгалтер підписує зроблений ним висновок окремо.
Висновок експерта-бухгалтера може мати відповідні додатки (таблиці, графіки, схеми), які деталізують і конкретизують результати експертизи.Жожний додаток підписується експертом-бухгалтером і є невід'ємною частиною висновку.
Відповідно до ст. 67 КПК України слідчий, суд, прокурор та особа, що проводить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному вивченні всіх обставин справи в їх сукупності, і керуючись законом. Це правило повністю стосується висновків експерта-бухгалтера. Оскільки ніякі докази не мають заздалегідь встановленої сили, висновок експерта (і зокрема експерта-бухгалтера) не має ніяких переваг щодо інших доказів (документів, свідчень осіб тощо).
Оцінка висновку експерта-бухгалтера особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором або судом здійснюється в напрямку:
а) визначення здатності експерта-бухгалтера встановлювати обставини, які мають значення для справи. При цьому перевіряється кваліфікація експерта, наявність спеціальної освіти та необхідних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, а також його незацікавленість в упередженому вирішенні справи;
б) перевірки додержання при проведенні судово-бухгалтерської експертизи процесуальних норм. Зокрема, встановлюється, чи не вийшов експерт-бухгалтер за межі своєї компетенції, чи не використовував матеріали, не прилучені до справи слідчим чи судом;
в) з'ясування достовірності доказових фактів та повноти проведеного дослідження, підтвердження висновків відповідними бухгалтерськими документами;
г) перевірки правильності застосованої методики дослідження;
д) визначення правильності посилань на нормативні та інструктивні акти, які наведені експертом-бухгалтером для обґрунтування висновку;
є) виявлення можливих помилок, неточностей, протиріч, особливо у відношенні цифрових даних.
263
Необхідно зазначити, що оцінка висновку експерта-бух-галтера слідчим або судом передбачає зіставлення даних експертного дослідження з іншими матеріалами справи.
/У разі необхідності відповідно до ст. ст. 75, 203 КПК України може бути проведена додаткова судово-бухгалтерська експертиза. Вона призначається, якщо:
а) висновок екбперта-бухгалтера є недостатньо повним або конкретним;
б) перед експертом-бухгалтером, слідчим або судом поставлені нові питання, пов'язані із певними обставинами в процесі розслідування (наприклад, поданням слідчим або звинуваченою особою нових документів, які мають значення для встановлення істини).
Для проведення додаткової судово-бухгалтерської експертизи слідчий виносить мотивовану постанову. Виконавцем може бути призначений експерт, що проводив попередню експертизу.
У тих випадках, коли висновок первинної експертизи визнається слідчим або судом необгрунтованим або викликає сумнів щодо правильності дослідження, відповідно до ст. ст. 75, 203 КПК України може бути проведена повторна експертиза. Як правило, вона призначається, якщо:
а) перший висновок суперечиїтґдокументам і матеріалам справи, що були в розпорядженні експерта-бухгалтера;
б) попередній висновок первинної ревізії складено особою, кваліфікація і ділові якості якої викликають сумнів у слідчого або суду (на некомпетентність експерта-бухгалтера можуть вказувати, наприклад, помилки у виборі і застосуванні методики дослідження);
в) порушено процесуальний порядок проведення судово-бухгалтерської експертизи, зокрема встановлено, що експерт не додержувався норм, які гарантують права зви-ну^аченої особи, або вийшов за межі своєї компетенції;
'Проведення повторної судово-бухгалтерської експертизи доручається іншому експерту або іншій групі експертів.
До постанови про призначення додаткової або повторної судово-бухгалтерської експертизи додають висновки первинних судово-бухгалтерських експертиз з усіма матеріалами досліджень.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =


Відмінність судово-бухгалтерської експертизи віл ревізії, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ


 1. Лабораторія судово-бухгалтерської експертизи
  займається проведенням експертиз, впроваджує нові методики з використанням автоматизованих програм для
 2. 3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства
  Одним із завдань фінансово-економічного контролю і ревізії як форми його здійснення є рішуча боротьба з безгосподарністю, марнотратством, розкраданнями майна під- 221 приемств, з іншими корисливими правопорушеннями. Ревізія має велике значення у діяльності органів внутрішніх справ, і насамперед, апаратів Державної' служби боротьби з економічною злочинністю та слідства. Розкрадання й інші
 3. Лабораторія судово-економічних досліджень
  виконує судово-бухгалтерські експертизи, розробляє нові методики виявлення ознак злочинів у діяльності банків, комерційних структур, державних та приватних підприємств, проводить економічні експертизи; розробляє автоматизовані робочі місця (комплекси) для виконання судово-бухгалтерських
 4. ЗМІСТ
  ВСТУП ............................................................................................. З Розділ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ТА ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ........... 5 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії ...................................................................................... 5 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та
 5. § 5. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань
  Факти злочинного посягання на майно можуть виявлятися органами фінансового контролю, здійснюваного відповідними контрольно-ревізійними службами, аудитом, а також незалежним фінансовим контролем. Однак перевірки, ревізії та інвентаризації, що проводяться ними, не завжди є ефективним способом виявлення розкрадань. Це підтверджується наявністю латентних розкрадань, частина яких, як показує наступне
 6. Призначення судових експертиз
  Під час розслідування крадіжок експертизи, що призначаються, можуть бути подiлені на дві групи: 1) ті, що призначаються для ідентифікації злочинця, знарядь злочину, взуття, транспортних засобів (або їх частин), дослідження способу подолання перешкод, укриття сховищ; 2) ті, що призначаються для дослідження викраденого майна. До першої групи належать, наприклад, дактилоскопічна, судово-медична,
 7. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
  Кардинальні зміни в економіці нашої держави, пов'язані з переходом України до ринку, зміною форм власності, а відтак ускладненнями у правозастосовчій практиці, особливо у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки, вимагають від працівників правоохоронних органів глибокого осмислення суті цих явищ і процесів. Для цього необхідно володіти не лише юридичними та спеціально-правовими знаннями, але й
 8. Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200
  У книзі викладені особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки, а також питання, пов'язані з застосуванням бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, фінансового контролю, аудиту і судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці. Висвітлюються найпоширеніші способи розкрадання
 9. Комплексні ревізії
  провадяться представниками кількох органів і охоплюють усі сторони фінансової і господарської діяльності. За формами здійснення контрольні перевірки поділяють на превентивні й
 10. § 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
  Виникнення, розвиток і впровадження криміналістичних знань в Україні безпосередньо пов'язано з науковою та практичною діяльністю науково-дослідних інститутів Міністерства юстиції України, кафедрами криміналістики Київського і Одеського університетів та Харківського юридичного інституту, а також діяльністю експертно-криміналістичних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Вчені, які
 11. Відмінність аудиту від комплексної ревізії
  Комплексна ревізія Аудит - незалежна форма фінансово-економічного контролю, здійснюється н добровільних, договірних засадах між аудитором і під-приємством-замовником. 2. \Комппексна ревізія - форм державного фінансово-економічного контролю. Здійс нюється за планом роботи контрольно-ревізійного op гану держави або власника проводиться за наказом вла сника без погодження з кері вником
 12. Відділ теорії судової експертизи
  очолює заступник директора інституту І. І. Ясенєв. При відділі працює інформаційно-обчислювальний центр та група програмістів. Останні за завданням співробітників лабораторій розробляють автоматизовані банки даних, інформаційно-пошукові системи, конкретні спеціалізовані робочі місця експертів. Відділ розробляє теоретичні проблеми судової експертизи, забезпечує прогнозами та рекомендаціями наукові
 13. § 3. Експертні та криміналістичні установи в Україні
  У 1923 р. Раднарком УРСР прийняв постанову про заснування в Харкові, Києві та Одесі обласних кабінетів науково-судової експертизи і затвердив положення про них (хоча Київський інститут і Одеська лабораторія були організовані ще в 1914 р.). Ці установи були створені з метою провадження різних науково-технічних досліджень за судовими справами. Київський кабінет очолював С. М. Потапов, а згодом В.
 14. 3.4. Судово-бухгалтерська експертиза
  На стадії попереднього слідства та судового розгляду важлива роль належить науковим методам збору доказів. Одним з таких методів, що застосовується у процесі розслідування або судового розгляду справ про розкрадання, інші корисливі господарські злочини, є судово-бухгалтерська експертиза. 247 Судово-бухгалтерська експертиза належить до найпоширеніших видів судових експертиз7 її застосовують при
 15. допиті посередника
  з’ясовується: хто та при яких обставинах залучав його як посередника; чи не був він сам ініціатором цього; яка винагорода була йому запропонована (або він зажадав) і що фактично одержав; коли він зустрічався з особою, яка одержала хабар, і хабародавцем, при яких обставинах; хто про них може дати показання. Для перевірки показань про обставини давання й одержання хабара, усунення суперечностей у
 16. Приховування фактичного обсягу реалізації продукції з метою зменшення розміру податку на добавлену вартість
  У процесі перевірки відомостей про приховування фактичного обсягу реалізації продукції треба враховувати обставини, які можуть впливати на величину податку, а саме: • пільги, надані суб"єкту підприємницької діяльності при обчисленні податку на добавлену вартість; • чинники, які зменшують розмір оподаткованого обороту (нарахування амортизації на основні засоби і малоцінні предмети, придбані з ПДВ,
 17. Лабораторію судово-автотехнічних досліджень
  очолювали відомі фахівці Н. С. Романов, В. П. Лашманов. Крім проведення судово-автотехнічних досліджень, лабораторія відома своїми оригінальними методиками дослідження обстановки на шляхах, які частково відображені у праці Н. С. Романова "Теоретические и доказательственные вопросы судебно-автотехнической експертизы", а також у монографії В. О. Киреєва та І. Б. Сироджа "Графоаналитические методы
 18. 39. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.
  До витрат, пов'яшиих h розглядом справи, належать: витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи (ст. 81 ЦПК); витрати на правову допомогу (ст. 84 ЦПК); витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду (ст. 85 ЦПК); витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз (ст, 86 ЦПК); витрати, пов'язані з проведенням
Портал "Твой Экзамен" © 2014-2015
info@texts.news
Рейтинг@Mail.ru