Авторское право / Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Исполнительное производство / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное публичное право / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Семейное право / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
<< Предыдушая Следующая >>

3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства


Одним із завдань фінансово-економічного контролю і ревізії як форми його здійснення є рішуча боротьба з безгосподарністю, марнотратством, розкраданнями майна під-
221
приемств, з іншими корисливими правопорушеннями. Ревізія має велике значення у діяльності органів внутрішніх справ, і насамперед, апаратів Державної' служби боротьби з економічною злочинністю та слідства. Розкрадання й інші корисливі злочини, що скоюються в галузях економіки, завжди знаходять своє відображення у документах та записах бухгалтерського обліку підприємств. Цей чинник визначає роль документальної ревізії як одного з ефективних інших засобів розкриття таких злочинів. Ефективність ревізії як засобу виявлення корисливих злочинів залежить від реального стану спеціальних захисних функцій бухгалтерського обліку - його спроможності досить повно відображати ознаки скоєних злочинів.
Як свідчить практика, матеріали комплексних ревізій, передані в органи внутрішніх справ, часто стають підставою для порушення кримінальних справ про розкрадання майна підприємства.
Вагоміше значення має ревізія, яка призначається за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, оскільки вона є методом збору доказів по кримінальній справі. За допомогою такої ревізії не тільки підтверджуються факти зловживань, викриті попередньою ревізією або оперативним шляхом, але й виявляються нові факти розкрадань товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, встановлюються учасники злочинних дій.
Враховуючи те, що майже кожний злочин, пов'язаний із господарською діяльністю, потребує призначення ревізії, оперативні працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю та слідства повинні правильно розуміти суть і особливості ревізії, яка призначається за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, вміти кваліфіковано організувати її підготовку і проведення і цим самим забезпечувати ефективність і реалізацію усіх можливостей такої перевірки.
Документальна ревізія, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, залишаючись методом фінансово-економічного контролю, одночасно відповідно до ст. 66 КПК України є способом збору доказів. Цією статтею передбачено право особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора вимагати від контрольно-ревізійних органів держави, суб'єктів управління та власника проведення ревізії господарської діяльності підприємств, установ, організацій тощо. Крім того, це право працівників міліції закріплено у п. 24 ст. І і Закону України «Про міліцію».
222
Вимога органу дізнання чи слідчого породжує процесуальні правовідносини між дізнавачем і слідчим з одного боку і посадовою особою, яка уповноважена призначити документальну ревізію, з другого.
Посадова особа зобов'язана не лише дати відповідне розпорядження щодо призначення ревізії, але й забезпечити її якісне проведення і надати слідчому або дізнавачу акт ревізії. Проведення будь-якої ревізії, включаючи й ревізію за ініціативою правоохоронних органів, регламентується не кримінально-процесуальним законодавством, а Законом України «Про Державну контрольно-ревізійну службу», тобто нормами адміністративного права. При наявності вимоги слідчого або органу дізнання безпосередньою підставою для проведення ревізії є наказ або розпорядження відповідної посадової особи контрольно-ревізійного органу. Таким чином, при проведенні ревізії ревізор виконує службове доручення і повністю підпорядковується не слідчому чи дізнавачу, а особі, яка призначила ревізію. Його права й обов'язки ґрунтуються на нормах адміністративного права. Звідси випливає сутність призначеної за ініціативою правоохоронних органів ревізії, а саме використання існуючого адміністративно-правового інституту в інтересах розслідування кримінальних справ про розкрадання та інші корисливі зловживання.
Ревізія за ініціативою органу дізнання або попереднього слідства може бути проведена за перевірочними матеріалами як до порушення кримінальної справи, так і після її порушення.
За результатами проведення ревізії слідчий чи орган дізнання одержує акт ревізії з доданими до нього документами та іншими матеріалами. Відповідно до ст. 65 КПК України акт ревізії як джерело доказів належить до розряду «інших документів». За допомогою акта ревізії слідчий установлює фактичні дані, які мають значення для справи, і використовує їх для доказу певних обставин. Проведення ревізії на вимогу слідчого визначено процесуальним законодавством як спосіб збору доказів.
Таким чином, докази збирає не ревізор, а слідчий, який за допомогою ревізії отримує матеріали і шляхом їх вивчення установлює фактичні дані про обставини злочину, що мають значення судових доказів. Отже, способом доказів є не проведення ревізії як такої, не дії ревізора, а діяльність слідчого, спрямована на проведення ревізії і використання у процесі розслідування акта ревізії. Матеріали ревізії стають джерелом доказів тоді, коли вони додаються до
223
справи, а фактичні дані про обставини скоєння злочину набувають значення судових доказів лише після того, як слідчий їх установить і використає в процесі доводження.
Ревізія, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, має суттєві відмінності від комплексної документальної ревізії (див. таблицю 5).
Таблиця 5
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =


3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства


 1. ЗМІСТ
  ВСТУП ............................................................................................. З Розділ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ТА ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ........... 5 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії ...................................................................................... 5 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та
 2. Відмінність аудиту від комплексної ревізії
  Комплексна ревізія Аудит - незалежна форма фінансово-економічного контролю, здійснюється н добровільних, договірних засадах між аудитором і під-приємством-замовником. 2. \Комппексна ревізія - форм державного фінансово-економічного контролю. Здійс нюється за планом роботи контрольно-ревізійного op гану держави або власника проводиться за наказом вла сника без погодження з кері вником
 3. Процесуальна характеристика особи, яка здійснює дізнання (дізна-вача).
  1. Дізнавач — це суб'єкт кримінального процесу, який за дорученням органу дізнання здійснює кримінальне переслідування осіб шляхом порушення кримінальних справ, викриття винних у вчиненні злочинів, обрання щодо них запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу. Перелік органів дізнання регламентовано ст. 101 КПК. Цією ж статтею чітко визначено і компетенцію кожного із органів
 4. 54. Участь адвоката при провадженні попереднього слідства, його права та обов'язки
  Адвокат має право бути присутнім при провадженні слідчих дій, виконуваних з їх участю або за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого чи його захисника; з дозволу особи, яка провадить дізнання, або слідчого брати участь і в інших слідчих діях; застосовувати науково-технічні засоби при провадженні тих слідчих дій, в яких бере участь захисник, а також при ознайомленні з матеріалами справи — з
 5. Комплексні ревізії
  провадяться представниками кількох органів і охоплюють усі сторони фінансової і господарської діяльності. За формами здійснення контрольні перевірки поділяють на превентивні й
 6. Відмінність судово-бухгалтерської експертизи віл ревізії, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ
  Судово-бухгалтерська експертиза № п/п Ревізія, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства Експертиза - це спосіб доведення протиправних дій осіб, що проходять по кримінальній справі, шляхом використання спеціальних знань експерта-бухгалтера. Ревізія — це спосіб збору доказів органом дізнання та слідчим шляхом використання спеціальних знань ревізора. Правовою
 7. 91. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
  (ст.1176 ЦК, ЗУ "Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду"). Суб'єктом заподіювачем шкоди за цим видом делікту є правоохоронні та судові органи, до яких чинний ЦК відносить: • органи дізнання, тобто органи, які наділені правом проводити слідчі дії, що є початковою формою досудового розслідування в кримінальних
 8. 2.2. Коло учасників стадії
  Учасниками провадження в стадії порушення кримінальної справи є: 1) ініціатори кримінального процесу: • заявник або особа, яка повідомила про злочин, — громадянин;1 • підприємство, установа, організація, посадові особи, представники влади або громадськості; • органи преси, що опублікували матеріали про злочин; • особа, яка з'явилася із повинною; • посадові особи органів дізнання, досудового
 9. 5. Взаємодія слідчого з органом дізнання.
  Взаємодія слідчого з органом дізнання — це основана на вимогах закону, узгоджена за цілями, місцем, часом діяльність незалежних суб'єктів кримінального процесу (слідчого та органу дізнання), спрямована на вирішення завдань розслідування злочинів. Слідчий і орган дізнання діють у межах своєї компетенції. Єдині цілі досягаються узгодженими діями цих суб'єктів із використанням притаманних для
 10. 33. Права і обов’язки адвоката як представника потерпілого.
  Потерпілим признається особа, котрій злочином заподіяний моральний, фізичний або майновий збиток. Про визнання потерпілим, цивільним позивачем, а також про притягнення як цивільного відповідача особу, котра проводить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - рішення. З цього моменту вони стають учасниками кримінального процесу, одержують процесуальні права для захисту своїх законних
 11. 48. Випадки неможливості проведення деяких дій без участі адвоката
  Участь адвоката при провадженні дізнання, попереднього слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов'язковою, крім випадків відмови підозрюваного, обвинуваченого і підсудного від
 12. 1. Вчасний початок досудового слідства (ст. 113 КПК):
  розпочинається тільки після порушення кримінальної справи; слідчий (особа, яка провадить дізнання) зобов'язаний негайнорозпочати провадження розслідування в порушеній ним чи переданій йому кримінальній справі; слідчий може прийняти кримінальну справу до свого провадження, не очікуючи на закінчення 10-денного строку дізнання; із моменту прийняття кримінальної справи до свого провадження слідчий (і
 13. Формою досудового розслідування
  є попереднє слідство, яке здійснюється слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими податкової міліції та слідчими служби безпеки, що передбачено ст. 102 КПК України. Другою формою досудового розслідування є дізнання. Ст. 101 КПК України дає вичерпний перелік органів дізнання, тобто органів та посадових осіб, які вправі провадити дізнання у кримінальних справах, про що
 14. 2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
  1. Перед зупиненням досудового слідства з цієї підстави слідчий направляє до органу дізнання доручення (в порядку ч. З ст. 114 КПК) на встановлення особи, яка вчинила злочин. Одержавши від органу дізнання матеріали виконання доручення, в яких вказано на неможливість встановлення особи, слідчийскладає постанову про зупинення досудового слідства до встановлення особи, яка вчинила злочин. Після
Портал "Твой Экзамен" © 2014-2015
info@texts.news
Рейтинг@Mail.ru