Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Исполнительное производство / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное публичное право / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Семейное право / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
Следующая >>

ЗМІСТ
Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи Програма дисципліни «Цивільне процесуальне право» Методичні вказівки Плани семінарських занять і практичні завдання Словник основних термінів Поточний контроль знань студентів Програмні запитання з дисципліни Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право» Список рекомендованої літератури

Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "ЗМІСТ"
 1. № 42. Зміст правоздатності громадян.
  Цивільна правоздатність має свій зміст - сукупність цивільних прав і обов'язків, що може мати особа відповідно до діючого цивільного законодавства. Зміст цивільної правоздатності визначається потребами економічного і соціального розвитку. Цивільна правоздатність визначається однаковою мірою за всіма громадянами незалежно від віку, стану здоровя... Виникає з моменту народження. Під змістом
 2. 96. Структура адміністративного права
  Структура адміністративного права – це внутрішня будова галузі. Класифікація за масштабністю дії норм: В адміністративному праві виділяють загальну, особливу і спеціальну частину. Загальна частина поєднує нормативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають: поняття публічного управління, його риси і принципи та співвідношення з виконавчою владою; поняття адміністративного права; зміст
 3. 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ КРИМІЇІАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Кримінально-процесуальне право здійснює свій регулятивний вплив через систему кримінально-процесуальних відносин, учасники котрих діють у межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків. Кримінально-процесуальні відносини є предметом правового регулювання*. Кримінально-процесуальні відносини мають юридичний і фактичний зміст. Юридичним змістом цих відносин є зафіксовані у нормах
 4. Тема 14 Захист прав і законних інтересівсуб’єктів господарювання в Україні
  Поняття права на захист. Форми та способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Правове становище господарських судів. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам. Досудове врегулювання господарських спорів. Претензія: поняття, зміст, порядок складання та розгляду. Правова ха- рактеристика позову. Зміст позовної заяви. Вирішення спорів гос- подарським судом:
 5. 11. Принцип публічності в цивільному процесі.
  Зміст принципу публічності визначають правила, які надають право і зобов'язують органи прокуратури, державного управління, інші організації та окремих громадян захищати в цивільному судочинстві права інших осіб, державні і громадські інтереси (статті 3-5 ЦПК України). Цей принцип характеризує також встановлене ЦПК України активне процесуальне правове становище суду (статті 11, 12, 35, 43, 130,
 6. 21. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
  Сукупність процесуальних прав і обов'язків та процесуальних дій щодо їх реалізації заінтересованої особи і суду можуть визначати зміст цивільних процесуальних правовідносин. ЦПК України врегульовує волю суб'єктів (цивільні процесуальні права і обов'язки) та їх дії. Останні є засобом реалізації волі, а тому тільки разом вони можуть входити до змісту правовідносин. У зв'язку з цим цивільні
 7. § 4. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
  Результатом юридичного тлумачення повинна бути визначеність («так», «ні»), а не двозначність («і так, і ні») у висновках того, хто тлумачить зміст юридичних норм. Результати тлумачення не можуть виходити за межі норми, що тлумачиться. Тлумачення становить лише конкретизуюче, судження про норму права, але не нове нормативне розпорядження. Результати використання всіх способів тлумачення
 8. 25. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.
  Добросусідство (у земельних відносинах) можна визначити як правила поведінки, які регулюють відносини між власниками чи користувачами суміжних земельних ділянок. Стаття 103. Зміст добросусідства 1. Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх
 9. Поняття та структура правовідносин
  Правовідносини — це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що забезпечуються державою. Основні ознаки правовідносин: а) вони виникають на основі норм права; б) характеризуються наявністю сторін, які мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки; в) є видом суспільних відносин фізичних чи
 10. 68. Поняття міжнародно-правової відповідальності
  Відповідальність у міжнародному праві відіграє важливу роль в забезпеченні стабільного функціонування міжнародної системи. Комісія міжнародного права ООН визначила зміст міжнародної відповідальності як «ті наслідки, які те або інше международно-протиправне діяння може мати відповідно до норм міжнародного права в різних випадках, наприклад наслідку діяння в плані відшкодування збитку й відповідних
Портал "Твой Экзамен" © 2014-2015
info@texts.news
Рейтинг@Mail.ru