Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Исполнительное производство / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное публичное право / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Семейное право / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
<< Предыдушая Следующая >>

§ 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій


Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється відповідно до ст. 395 ГК, Розділу III Закону України «Про режим іноземного інвестування» та Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 928і. Проводять таку реєстрацію Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом трьох робочих днів після фактичного внесення інвестицій у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Для цього іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі — заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:

інформаційне повідомлення про внесення іноземної інве стиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками №№ 1 і 2 до цього Положення, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвес тиції про її фактичне внесення;
документи, що підтверджують форму здійснення іно земної інвестиції (установчі документи, договори (контрак ти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні догово ри тощо);
документи, що підтверджують вартість іноземної інвес тиції (відповідно до вимог, визначених ст. 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування»);
документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію.
Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Протягом трьох робочих днів починаючи з цієї дати розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній.
Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України або подані документи не відповідають вимогам зазначеного раніше Положення. Відмова з мотивів недоцільності здійснення іноземної інвестиції не допускається.
Відмова у державній реєстрації повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку.
За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції. Кошти, одержані за реєстрацію іноземної інвестиції, перераховуються у такому порядку: 50% — відповідно до республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів, 50% — до Державного бюджету України.
У разі відмови у реєстрації кошти заявникові не повертаються.
ЗПУ України. — 1996. — № 16. — Ст. 439.
- 558 -
- 559 -
36 — 4-2636
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "§ 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій"
 1. Тема 10Правове регулюваннязовнішньоекономічної діяльності
  Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Ознаки зов- нішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Права та обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика правових режимів: національного режиму, режиму найбільшого сприяння та спеціального режиму. Харак- теристика державного регулювання
 2. § 1. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України
  Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені Законом України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність»1. Цей Закон спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвиток
 3. ГЛАВА 32Правовий режим іноземних інвестицій
  ГЛАВА 32Правовий режим іноземних
 4. 42.Правове становище іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.
  (ст.3 ЗУ„Про госп товариства”) Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України. (ст.116 ГК) 1. Підприємство, створене відповідно до вимог ГК, в статутному фонді якого не менш
 5. 21. Державна реєстрація суб'єкта господарювання.
  Державна реєстрація суб'єктів господарювання - це зас-відчення факту створення або припинення юридичної осо-би, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Згідно з Законом порядок проведення державної реєстрації суб'єктів
 6. § 5. Гарантії і компенсації іноземним інвесторам
  Загалом щодо іноземних інвестицій та форм їх здійснення на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності. Винятки передбачаються чинним законодавством та міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України (ч. 1 ст. 394 ГК). Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні
 7. § 4. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами)
  Відповідно до Закону «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції можуть здійснюватися також на основі концесійних договорів, договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності. Концесійні договори. Відповідно до ст. 22 Закону «Про режим іноземного інвестування» надання іноземним інвесторам права на проведення
 8. № 27. Порядок створення юридичних осіб.
  Чинним законодавством передбачена обов'язкова державна реєстрація всіх юридичних осіб, тому придбання прав юридичної особи закон зв'язує з моментом реєстрації у встановленому порядку. Відмовлення в реєстрації може бути оскаржено у суді. Ініціаторами створення юридичної особи відповідно до законодавства можуть бути як організації, так і окремі громадяни, що є власниками чи уповноважені власником
 9. § 3. Правові форми реалізації інвестиційної діяльності
  Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій (інвестиційна діяльність) може здійснюватися в різних правових формах. Основною правовою формою (правовим документом), яка регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода). Укладання договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов господарських
 10. 19.Види та організаційні форми підприємств.
  Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як види, організаційні форми і категорії підприємств. Залежно від форм власності ч. 1 ст. 63 ГК виділяє такі види підприємств: - приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи); - підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної
 11. § 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності
  Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, державними і регіональними програмами розвитку народного господарства, державним і місцевими бюджетами, передбачуваними в них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності. Крім
 12. § 2. Державна реєстрація припинення діяльності суб`єктів господарювання
  Порядок реєстрації припинення діяльності суб`єктів господарювання, як і створення, визначений Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців”. Підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію його припинення. Для внесення запису про рішення щодо припинення суб`єкта господарювання – юридичної
Портал "Твой Экзамен" © 2014-2015
info@texts.news
Рейтинг@Mail.ru