Авторское право / Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Исполнительное производство / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное публичное право / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Семейное право / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
<< Предыдушая Следующая >>

§ 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій


Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється відповідно до ст. 395 ГК, Розділу III Закону України «Про режим іноземного інвестування» та Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 928і. Проводять таку реєстрацію Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом трьох робочих днів після фактичного внесення інвестицій у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Для цього іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі — заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:

інформаційне повідомлення про внесення іноземної інве стиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками №№ 1 і 2 до цього Положення, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвес тиції про її фактичне внесення;
документи, що підтверджують форму здійснення іно земної інвестиції (установчі документи, договори (контрак ти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні догово ри тощо);
документи, що підтверджують вартість іноземної інвес тиції (відповідно до вимог, визначених ст. 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування»);
документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію.
Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій.
Протягом трьох робочих днів починаючи з цієї дати розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній.
Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України або подані документи не відповідають вимогам зазначеного раніше Положення. Відмова з мотивів недоцільності здійснення іноземної інвестиції не допускається.
Відмова у державній реєстрації повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку.
За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції. Кошти, одержані за реєстрацію іноземної інвестиції, перераховуються у такому порядку: 50% — відповідно до республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів, 50% — до Державного бюджету України.
У разі відмови у реєстрації кошти заявникові не повертаються.
ЗПУ України. — 1996. — № 16. — Ст. 439.
- 558 -
- 559 -
36 — 4-2636
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =


§ 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій


 1. 21. Державна реєстрація суб'єкта господарювання.
  Державна реєстрація суб'єктів господарювання - це зас-відчення факту створення або припинення юридичної осо-би, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Згідно з Законом порядок проведення державної реєстрації суб'єктів
 2. № 27. Порядок створення юридичних осіб.
  Чинним законодавством передбачена обов'язкова державна реєстрація всіх юридичних осіб, тому придбання прав юридичної особи закон зв'язує з моментом реєстрації у встановленому порядку. Відмовлення в реєстрації може бути оскаржено у суді. Ініціаторами створення юридичної особи відповідно до законодавства можуть бути як організації, так і окремі громадяни, що є власниками чи уповноважені власником
 3. § 2. Державна реєстрація припинення діяльності суб`єктів господарювання
  Порядок реєстрації припинення діяльності суб`єктів господарювання, як і створення, визначений Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців”. Підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію його припинення. Для внесення запису про рішення щодо припинення суб`єкта господарювання – юридичної
 4. § 4. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами)
  Відповідно до Закону «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції можуть здійснюватися також на основі концесійних договорів, договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності. Концесійні договори. Відповідно до ст. 22 Закону «Про режим іноземного інвестування» надання іноземним інвесторам права на проведення
 5. Тема 10Правове регулюваннязовнішньоекономічної діяльності
  Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Ознаки зов- нішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Права та обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика правових режимів: національного режиму, режиму найбільшого сприяння та спеціального режиму. Харак- теристика державного регулювання
 6. 17. Організаційно-правові форми адвокатської діяльності.
  Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до Закону”Про адвокатуру” та статутів адвокатських об'єднань. Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування,
 7. 105. Суб’єкти ЗЕД
  Згідно зі ст. 378 ГК суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності є: 1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без
 8. § 2. Державна реєстрація суб`єктів господарювання
  Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації, крім випадків, передбачених Господарським кодексом. Державна реєстрація здійснюється в органах державної влади за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта, якщо інше не передбачено законом (ст. 38). Поняття державної реєстрації розкривається в Законі України від 15 травня 2003 року “Про державну реєстрацію юридичних осіб та
 9. § 1. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України
  Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені Законом України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність»1. Цей Закон спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвиток
 10. реєстрація прийнятих джерел інформації (заяв, повідомлень) про злочини
  Це фіксація факту прийняття інформації про злочин відповідним органом з присвоєнням порядкового номера і стислим описом отриманих відомостей у реєстраційному документі. Реєстрація прийнятих джерел інформації про злочини виконує такі функції: надання документу, що містить відомості про вчинений абопідготовлюваний злочин, юридичної чинності; визначення початкового моменту відліку термінів стадії
 11. 31. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності.
  Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування і державні органи приватизації відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам відповідно до
 12. § 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
  Господарський кодекс України визнає суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності: а) суб'єктів господарювання, зазначених в пунктах 1, 2 ч. 2 ст. 55 ГК: господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, кому нальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють гос подарську
Портал "Твой Экзамен" © 2014-2015
info@texts.news
Рейтинг@Mail.ru