Авторское право / Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Исполнительное производство / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное публичное право / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Семейное право / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
<< Предыдушая Следующая >>

18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п


. (гл.54 ст.655-716) Д.к-п належить до найважливіших традиційних Д. у цив. праві, безпосереднім змістом якого є переміщення матеріальних благ у товарній формі. Він є найбільш універсальною формою товарно-грошового обігу. За Д.к-п одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст.655). Правове регулювання Д.к-п здійснюється гл.54 ЦК, ГК, ЗУ "Про захист прав споживачів" та ін. актами цив. законодавства. Мета Д.: перенесення права власності на річ, яка є товаром, покупцеві. Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний або реальний, відплатний. Сторонами Д. є продавець і покупець. Предметом Д. може бути: товар, який є у продавця на момент укладення Д. або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому; майнові права (напр. зафіксовані у цінних паперах); право вимоги, яке не має особистого характеру (застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено Д. або законом). До істотних умов цього Д. традиційно відносять умову про ціну. Однак ціна не є істотною умовою, оскільки, якщо її не встановлено в Д., то визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент укладення Д. Форма Д.: усна або письмова.
ЦК передбачає такі види Д.к-п: роздрібна купівля-продаж; поставка; контрактація сільськогосподарської продукції; постачання енергетичними та ін. ресурсами через приєднану мережу; міна (бартер). До різновидів Д.к-п застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено Д., законом або не випливає з характеру відносин сторін. Зміст Д. становлять права та обов'язки сторін. см. 19. При цьому відповідному обов'язку продавця кореспондує відповідне право покупця і навпаки. Основним обов'язком продавця є обов'язок передати товар (з його приналежностями та документами) покупцеві: у встановленій Д. кількості; у погодженому асортименті; у відповідній комплектності та в комплекті товару, якщо це передбачено Д.; вільним від прав третіх; в тарі та (або) в упаковці, якщо інше не встановлено Д. або не випливає із суті. Обов'язок продавця щодо передачі товару покупцеві вважається виконаним у момент: вручення товару покупцеві, якщо Д. встановлено обов'язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути передано покупцеві за місцезнаходженням товару. Обов'язки покупця: прийняти товар; сплатити за нього певну грошову суму. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не встановлено Д. або законом (ст.668).
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =


18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п


 1. №132. Обмін.
  У Ц. кодексі Укр. відсутнє визначення договору міни. За договором міни між сторонами проводиться обмін одного майна на інше. Кожний хто бере участь у міні, вважається продавцем того майна, яке він дає в обмін, і покупцем майна, яке одержує. Договір міни спрямований на невідворотне відчуження кожною із сторін належного їй майна. У сторони, яка за договором міни набуває майно, відповідно виникає
 2. 28. Поняття, загальна характеристика договору міни. Бартерна угода.
  Договір міни - найдавніший договір цивільного права, який передував появі договору купівлі-продажу. В сучасному цивільному обігу договір міни має обмежене застосування. Мабуть, єдина причина його існування - це економія часу і засобів в тих випадках, коли наміри сторін продати один товар і купити інший збігаються. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні
 3. № 16. Купля-продаж.
  Договір купівлі-продажу – угода сторін, в силу якої одна сторона (продавець) зобов'язується передати іншій стороні (покупцю) своє майно. Покупець зобов'язується сплатити обговорену в договорі ціну. Договір купівлі-продажу є двухстороннім, тобто покупець і продавець мають визначені права й обов'язки. Продавці: будь-які суб'єкти цивільних правовідносин (іноземці, особи без громадянства, юридичні
 4. 45. Договір купівлі-продажу житлового приміщення.
  Суворі вимоги чинного законодавства до дотримання форми договору пояснюються важливістю житлового будинку і квартири як об'єкта права приватної власності. Договір купівлі-продажу житлового будинку чи квартири обов'язково повинен бути нотаріально посвідченим і підлягає державній реєстрації. Договір купівлі-продажу житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки та
 5. 20. Момент виникнення права власності у покупця. Ризик випадкової загибелі майна. (ст.334)
  Право власності у покупця за договором купівлі-продажу виникає з моменту передачі речей (вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання доставки; до передання майна прирівнюється вручення коносамента або ін. товарно-розпорядчого документа), якщо інше не передбачено договором чи не встановлено
 6. 63. Поняття та загальна характеристика договору комісії.
  За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011 ЦК). Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатиий. Сторонами договору є комітент (особа, яка дає комісійне доручення) і комісіонер (особа, яка приймає комісійне доручення).
 7. Тема 3Правова характеристика господарських організацій
  Поняття та система господарських організацій. Загальна правова характеристика підприємницьких товариств. Правова характеристика господарських товариств. Акціонерне товариство: поняття та види. Характеристика акцій. Правова характеристика дивідендів. Порядок створення акціонерного товариства. Органи акціонер- ного товариства: порядок формування та повноваження. Правове положення товариства з
 8. Тема 11Правове регулюваннявідносин оренди й лізингу
  Поняття оренди. Об’єкт оренди. Поняття договору оренди. Фор- ма договору оренди. Сторони в договорі оренди. Істотні умови договору оренди. Порядок укладання, зміни та припинення договору оренди. Поняття лізингу. Види й форми лізингу. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в
 9. ЗМІСТ
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Поняття та функції конституції. 1.1. Історичні передумови виникнення, поняття та характеристики Конституції. 6 1.2. Функції Конституції . 8 РОЗДІЛ 2. Властивості Конституції України. 2.1. Передумови створення Конституції України. 10 2.2. Загальна характеристика діючої Конституції України. 13 2.3. Принципи та юридичні властивості Конституції України. 17 РОЗДІЛ 3. Конституційний
 10. Договір купівлі-продажц
  Договір купівлі-продажу є одним із найпоширеніших договорів, що укладаються як фізичними, так і юридичними особами. Договір купівлі-продажу — це угода, за якою продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму. Двосторонній характер купівлі-продажу обумовлює взаємне виникнення у кожної зі
 11. Тема 6Господарський договір
  Поняття та особливості господарського договору, його правова природа. Функції та значення господарського договору. Класифіка- ція господарських договорів. Характеристика основних видів господарських договорів. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотних і додаткових умов господарського договору. Стадії укладання господарського договору. Порядок виконання
 12. Тема 1Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства
  Поняття господарського права. Суб’єкти господарського права: поняття та види. Господарські правовідносини: поняття та види. Характеристика складових господарських правовідносин. Ме- тоди правового регулювання господарських правовідносин. Суб’єк- ти господарських правовідносин: поняття та види. Господарсько-правові норми. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Нормативні акти
 13. § 13. Юридична термінологія країн загального права
  Юридична термінологія країн загального права часто не збігається з нормативними поняттями і термінами континентального права. Англійському праву притаманна стабільність юридичної мови, основ юридичного мислення, власних юридичних понять (довірча власність, зустрічне задоволення та ін.), які нерідко зовсім відсутні в праві країн континентальної Європи або не можуть бути адекватно переведені на їх
Портал "Твой Экзамен" © 2014-2015
info@texts.news
Рейтинг@Mail.ru