Авторское право / Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Исполнительное производство / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное публичное право / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Семейное право / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
<< Предыдушая Следующая >>

79. Функції фінансів


Функції фінансів відображають форми проявлення фінансів і призначення в суспільстві, їх роль у народному господарстві. Сутність фінансів проявляється у функціях, які вони виконують.
Загальноприйнято вважати, що фінанси виконують дві основні функції: розподільчу та контрольну. При цьому розподільна функція підрозділяється на дві підфункції: перша пов'язана зі створенням грошових доходів та грошових фондів (регулююча); друга пов'язана з використанням грошових доходів та грошових фондів (стимулююча).
Суть розподільної функції полягає в тому, що фінанси виступають інструментом розподілу та перерозподілу ВВП. За допомогою розподільної функції здійснюються відшкодування вартості засобів виробництва, що витрачалися, та створення первинних доходів.
Перерозподільна функція фінансів проявляється при перерозподілі грошових коштів у міжтериторіальному, міжгалузевому, внутрішньогалузевому і внутрішньогосподарському аспектах. Перерозподільна функція фінансів діє у взаємозв'язку і взаємообумовленості з контрольною функцією, яка є внутрішнього властивістю фінансів та служить засобом контролю за процесом перерозподілу вартості ВВП шляхом утворення і використання грошових фондів цільового призначення.
Контрольна функція пронизує всю фінансову діяльність держави, її установ, підприємств, організацій, населення.
Завдяки контрольній функції фінансів суспільство контролює повноту і своєчасність забезпечення фінансовими ресурсами різних суб'єктів фінансових відносин, економне та ефективне використання коштів.
У залежності від суб'єктів, які здійснюють фінансовий контроль, розрізняють: Державний контроль - це контроль з боку держави за фінансовою діяльністю юридичних та фізичних осіб.
Його здійснюють органи державної влади та управління.
Відомчий контроль здійснюється галузевими міністерствами, відомствами відносно до підпорядкованих їм підприємств, організацій, установ. Його об'єктом виступає фінансова діяльність підприємств,
Внутрішній контроль здійснюється фінансовими службами підприємств та установ, в функції яких входять перевірки господарсько-фінансової діяльності підприємств.
Незалежний фінансовий контроль здійснюється незалежними аудиторськими фірмами.
Суспільний контроль - це контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави.
Існують другорядні функції, які теж показують, яким чином реалізується суспільне призначення фінансів.
Функція ефективності припускає встановлення державою таких податків та пільг, які регулюють Ірошовий обіг і систему кредитування, сприяє пожвавленню ділової активності, раціональному використанню ресурсів.
Функція стабільності - спрямованість фінансової і кредитної політики
на уникнення надмірних спадів та "перегрівів" в економіці.
Функція формування та використання грошових фондів пов'язана із матеріальним змістом фінансових відносин, які мають грошове вираження, з процесами мобілізації коштів до грошових фондів різних рівнів та використання цих коштів на задоволення суспільних потреб.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =


79. Функції фінансів


 1. Функції держави
  Функція характеристика напрямку чи аспекту діяльності. Існують такі підстави для класифікації функцій держави на види: 1)за соціальним значенням діяльності держави на основні та неосновні функції. 2)Залежно від територіальної спрямованості розрізняють внутрішні та зовнішні функції. 3)За часом здійснення функції групуються як постійні й тимчасові. 4)За сферами
 2. ЗМІСТ
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Поняття та функції конституції. 1.1. Історичні передумови виникнення, поняття та характеристики Конституції. 6 1.2. Функції Конституції . 8 РОЗДІЛ 2. Властивості Конституції України. 2.1. Передумови створення Конституції України. 10 2.2. Загальна характеристика діючої Конституції України. 13 2.3. Принципи та юридичні властивості Конституції України. 17 РОЗДІЛ 3. Конституційний
 3. РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ
  РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ
 4. 102.Урядові органи державного управління
  Орган державного управління – це структура, яка реалізує управлінські функції держави. Урядовий орган державного управління діє у складі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і підпорядковується йому. Урядовий орган у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої
 5. Функція правосуддя
  (вирішення кримінальної справи, або юрисдикційна функція) — це основний напрям кримінально-процесуальної діяльності, пов'язаний із прийняттям у кримінальній справі остаточного рішення щодо доведеності вчинення суспільно небезпечного діяння конкретною особою і призначенням їй у зв'язку з цим покарання. Єдиним органом в Україні, який має право приймати такі рішення, є суд. Функції кримінального
 6. 2.1. Завдання стадії
  Завдання стадії порушення державного обвинувачення є похідними від виконуваних прокурором у цій стадії функцій, яких є дві: контрольна, пов'язана із контролем за тим, чи досудове слідствопроведено з дотриманням всіх вимог кримінально-процесуальногозакону; організаційна, що полягає у підготовці прокурора до здійсненняним функції підтримання державного обвинувачення у суді та переведенні порушеного
 7. 81. Функції бюджету.
  Економічна природа, суспільне призначення та механізм розподілу централізованого фонду грошових коштів держави повніше проявляється у його функціях. Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через розподільну (перерозподільну), регулюючу функції, функцію забезпечення існування держави і контрольну функцію. Зміст розподільної функції бюджету визначається процесами розподілу
 8. 2. Функції господарського договору.
  Функції господарського договору - це передбачені законом його властивості як юридичного акту регулятивного характеру, що регулює відносини у сфері господарювання. Регулятивна функція - встановлення відносин між сторонами на підставі закону, з урахуванням специфіки конкретних господарських зв’язків. Функція правового забезпечення економічних потреб суспільства з боку держави (державний
 9. 47. Функції господарського договору.
  Функції господарського договору - це передбачені законом його властивості як юридичного акту регулятивного характеру, що регулює відносини у сфері господарювання. Регулятивна функція - встановлення відносин між сторонами на підставі закону, з урахуванням специфіки конкретних господарських зв’язків. Функція правового забезпечення економічних потреб суспільства з боку держави (державний
 10. Функції кримінального процесу
  — це визначені законом основні напрями кримінально-процесуальної діяльності. Вони "не збігаються одна з одною і не поглинаються одна одною"1. До функцій кримінального процесу належать: 1) функція кримінального переслідування); 2) функція захисту; 3) функція правосуддя; 4) допоміжна
 11. Кримінальне переслідування
  — це основний напрям кримінально-процесуальної діяльності, змістом якого є: • порушення кримінальної справи щодо конкретної особи; • викриття особи у вчиненні злочину; • вжиття до підозрюваних i обвинувачених заходів процесуального примусу; • формулювання підозри у вчиненні злочину; • пред'явлення слідчим обвинувачення; • порушення державного обвинувачення; • підтримання державного обвинувачення
 12. 1.2. Функції Конституції
  Функції Конституції обумовлені її змістом, тією роллю, яку вона виконує в регулюванні суспільних відносин, задоволенні соціальних потреб. Багатство змісту, складність суспільних відносин обумовлює багатоплановість функцій та їх спрямованість. Одна група таких функцій "обслуговує" потреби Конституції, інша - виходить далеко за межі Конституції як політико-правового феномену. Конституція виступає
 13. Апарат держави
  Апарат держави — система всіх державних органів, які здійснюють завдання та виконують певні функції держави. Основними принципами державного апарату України є: демократизм; національна рівноправність; законність; суверенність; поділ влади; соціальна справедливість; гуманізм і милосердя; поєднання переконання і примусу; гласність, відкритість і врахування громадської
Портал "Твой Экзамен" © 2014-2015
info@texts.news
Рейтинг@Mail.ru